Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > EndNote > Referansetyper

Eksempler på hvordan ulike referanser skal registreres

Veiledning til hvordan registrere referanser i EndNote med utgangspunkt i APA 6th ed og Harvard.
Der hvor de to stilene skiller seg fra hverandre er det kommentert.

Bok
Redigert bok
Kapittel i bok
Tidsskriftsartikkel
Avisartikkel
Rapporter
Offentlige dokument
Lover og forskrifter
Masteroppgaver/PhD
Filmer
Oppslagsverk
Websider/materiale funnet på Internett

BOK

Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen EDITED BOOK, ellers brukes referansetypen BOOK.

Reference Type: Book

Author: Rønning, Rolf
Year: 2006
Title: Vårt politiske Norge: En innføring i stats- og kommunalkunnskap
Place Published Bergen
Publisher: Fagbokforlaget
Edition: 3

Kommentar: Utgaveopplysninger registreres i Edition-feltet. Ikke registrer: utg. Ordenstallet må derimot fylles ut: 2, 3 

Elektronisk bok
Bruk referansetype ELECTRONIC BOOK. Legg til URL eller navnet på databasen i feltet Name of Database.

Reference Type: Edited book

Editor: Fermann, G.
Year: 1997
Title: International politics of climate change: Key issues and critical actors
Place Published: Oslo
Publisher: Scandinavian University Press

Kommentar: Henviser du til hele boka bruk referansetype EDITED BOOK

 

KAPITTEL I BOK

Reference Type: Book Section

Author: Fauske, Halvor
Year: 2008
Title: Digitale medier og sosialt utsatte barn og unges kompetanseutvikling
Editor: Nygren, Pär
Thuen, Harald
Book Title: Barn og unges kompetanseutvikling
Place Published: Oslo
Publisher: Universitetsforlaget
Pages: 151-161

Kommentar: Kapittel i en bok med redaktører

 

TIDSSKRIFTSARTIKLER

Reference Type: Journal Article

Author: Coffey, M.
Dugdill, L.
Tattersall, A.
Year: 2004
Title: Stress in social services: Mental wellbeing, constraints and job satisfaction
Journal: British journal of social work
Volume: 34
Issue: 5
Pages: 735
Doi: 10.1093/bjsw/bch088

Kommentar:
Dersom DOI er tilgjengelig så bør det tilføyes både når trykt eller elektronisk versjon er brukt.
Finnes ikke DOI skal URL brukes. Brukes isåfall Reference Type: Electronic Article

 

Reference Type: Electronic Article

Author: Kitterød, R.H.
Rønsen, M.
Year: 2009
Title: Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre?
Journal: Søkelys på arbeidslivet
Volume: 26
Issue: 2
Pages: 195-206
Date Accessed 22. febr 2011 [NB. Kun i Harvard om ønskelig]
URL: http://www.samfunnsforskning.no/nor/Tidsskrifter/Soekelys-paa-arbeidslivet

Kommentar:
HARVARD: Artikler med URL kan påføres opplysninger om når artikkelen ble lest.

 

Reference Type: Newspaper Article

Reporter: Langved, A.
Year: 2007
Title: Kraftig økning i selvmordsforsøk
Newspaper: Dagsavisen
Pages: 4-5
Issue Date: 5. februar
Type of Article: Kronikk
URL: http://www.dagsavisen.no

Kommentar:
Er avisartikkelen hentet fra nettet føyes URL til.
Har du funnet artikkelen i Atekst sett databasenavnet i URL-feltet istedet for webadressen.

 

RAPPORTER

Reference Type: Report

Author: Øia, Tormod
Year: 2005
Title: Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering
Series Title: NOVA-rapport
Place Published: Oslo
Institution: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Report Number: 20/05
URL: http://www.nova.no/asset/1077/1/1077_1.pdf

Kommentar:
Finnes rapporten elektronisk kan URL føyes til

 

OFFENTLIGE PUBLIKASJONER

Reference Type: Government Document

Author: NOU 2000:14, [NB. Komma til slutt]
Title: Frihet med ansvar: om høgre utdanning og forskning i Norge
Place Published: Oslo
Publisher: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
URL: http://www.regjeringen.no

Kommentar:
Hvis elektronisk legg til URL.

 

LOVER

Reference Type: Government Document

Author: Varemerkeloven, [NB. Komma til slutt]
Title: Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker

Kommentar: Lovens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet. Lovens kortformer og forkortelser finnes i Lovdata og ser slik ut:
LOV-1961-03-03-4: Lov om varemerker (Varemerkeloven)

Hvis elektronisk legg til URL.

For henvisning til en bestemt paragraf gjøres dette via "Edit Citation" i Word. Bruk Suffix-feltet.

FORSKRIFTER

Reference Type: Government

Author: Forskrift om midler til bygdeutvikling, [NB. Komma til slutt]
Title:  

Kommentar: Forskriftens kortform registreres i Author-feltet. Har forskriften et fullstendig navn legges dette i Title-feltet.

Hvis elektronisk legg til URL.

MASTEROPPGAVER/PhD

Reference Type: Thesis

Author: Nilsson, Gunn Heidi
Year: 2005
Title: Et teoretisk blikk på pedagogisk-psykologisk tjeneste
Place Published: Lillehammer [NB. Dette feltet brukes kun i APA]
University: Høgskolen i Lillehammer
Thesis Type: Masteroppgave

Kommentar:
Hvis elektronisk legg til URL.

FILMER

Reference Type: audiovisual material

Author: Olin, Margareth
Year: 2002
Title: Kroppen min
Place Published: Norge
Publisher: Speranza film
Type: DVD

 

OPPSLAGSVERK

Reference Type: Book Section

Author: Shanahan, M.J.
Year: 2000
Title: Adolescence
Editor: Borgatta, E.
Montgomery,  R.
Book Title: Encyclopedia of sociology
Place Published: New York
Publisher: Macmillan Reference
Volume: 1
Pages: 1-18

Kommentar: 

INTERNETTDOKUMENT

Reference Type: Web Pages

Author: Myhren, Trygve Fredrik
Year: 2015
Title: Seksåringene som kanskje vil få et rusproblem
Access Date: 1. oktober 2015 
Last Update Date: 28. september
URL: http://akanblogg.no/seksaringene-som-kanskje-vil-fa-et-rusproblem/

Kommentar:
Finnes det ikke noe forfatter så la Author-feltet stå tomt.

Er det oppgitt både årstall og dato på nettsiden? Oppgi eksakt datering hvis det er nødvendig for å hjelpe leseren med å finne dokumentet. Bruk feltene Year og Last Update Date.  Har nettdokumentet en dato for sist oppdatering og en copyrightdato - så bruk datoen for siste oppdatering. Finnes ikke noe dato så skriv "u.å." for "uten år". "n.d." dersom det er et engelskspråklig verk.

Access Date: Dette feltet brukes kun i Harvard om ønskelig og i APA når det er en sjanse for at innholdet vil endres over tid 

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 28.06.2016

EndNote

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L