Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

I teksten: Direkte sitat

Hvordan markere et direkte sitat i teksten?

Skriver du ordrett av en annen tekst snakker vi om et direkte sitat. Da skal også sidetall oppgis, i tillegg til forfatternavn og årstall. Skriv s. foran sidetallet.

Korte sitat
Ved korte sitat settes sitatet i anførselstegn (ikke kursiv) i teksten din. Punktum skal komme etter parentesen.

Konsmo mener at "for å kunne oppnå dette, må pasienten oppleve at sykepleieren er omsorgsfull. Å bry seg om er omsorg, og uten omsorg kan man hverken lege eller lindre" (1995, s. 98). Videre blir det …

Lange sitat

Er sitatet lengre enn 40 ord anbefales det at sitatet skrives i eget avsnitt med innrykk. Da brukes ikke anførselstegn.

  I barnevernutredningen er dette formulert på følgende måte:
  En av familiens primære verdimessige begrunnelser er omsorg og oppdragelse av barn. Familien har hovedansvaret for barns omsorg, fostring og læring. Alle andre institusjoner er i denne sammenheng å betrakte som et støtteapparat, enten det er tale om helsestasjon, barnehage eller skole (NOU 2000:12, s. 219).
  Etter hvert som barna vokser......  

Det finnes ikke noe sidetall
Benyttes nettsider så finnes ikke noe sidetall. Da kan du angi hvilket avsnitt event. kapittel sitatet ditt er hentet fra.

Eksempel:
(Iversen, 2012, avsn. 3)
(Iversen, 2012, Kapitteltittel, avsn. 2)

Deler av sitatet utelates
Det som utelates vises ved hjelp av tre punktum. Utelater en noe mellom to setninger, markeres det med fire punktum.

Eksempel
tegnene på ustabilitet. ... av den grunn kan en

 

Skrivefeil i sitatet
konlusjonen [sic] i undersøkelsen viste at arbeid godt kan

sic betyr "slik står det virkelig"

Egne tilføyelser eller rettelser
alt tyder på at det bør forbys [egen kursiv]

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 18.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L