Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forfattere

To forfattere

Begge forfatteres navn skal siteres. Inne i parentesen brukes tegnet "&". Setter du forfatterne som en del av teksten skriver du derimot "og" mellom forfatternavnene.

 

(Kilvik & Lamøy, 2005)

 ...ifølge Kilvik og Lamøy (2005) er det viktig at en ser på...

3-5 forfattere

Når det er tre eller fem forfattere skal alle forfatterne listes opp første gang de siteres.
Neste gang skrives kun den første forfatteren etterfulgt av "et al." ("et al." betyr "og andre")

 

Første gang: (Kruse, Sørensen, Brønnum & Larsen, 2010)

Neste gang: (Kruse et al., 2010)

6 eller flere forfattere

Er det seks eller flere forfattere, skriv første forfatter etterfulgt av "et al."

 

Første gang: (Brattwall et al., 2010)

Neste gang: (Brattwall et al., 2010)

Institusjon/organisasjon som forfatter


Dersom du ikke finner noen personlig forfatter, brukes organisasjonen som forfatter.

  ... egenvurdert helse (Folkehelseinstituttet, 2011) .

Har institusjonen/organisasjonen en kjent navneforkortelse settes den i skarpe klammer første gang. Neste gang kilden siteres brukes kun forkortelsen.

  ... samlet inn data om nordmenns deltagelse i organisasjoner (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2011)

Neste gang:
(SSB, 2011)

Ingen forfatter


Tittel settes på forfatters plass dersom du ikke finner noen forfatter. Bruk anførselstegn rundt tittelen.

  ... helse ("Omsorgssvikt og barnemishandling," 2008).

Når det ikke er mulig å stadfeste forfatter bør du også vurdere om dette i det hele tatt er en kilde som bør benyttes.

Ingen dato

Årstallet erstattes med "u.å." for "uten år". Skriv "n.d." (no date) om du skriver på engelsk.

Sidetall

Når det er snakk om et direkte sitat (ordrett avskrift) skal sidetall oppgis. Les mer om direkte sitat.
Vi anbefaler imidlertid at du tar med sidetall også når du parafraserer. Dette for å hjelpe leseren til lettere å finne fram til den teksten du har brukt.

Iversen (2009, s. 150) sier derfor at...

Henvisning til flere publikasjoner samtidig

Dersom du siterer to eller flere kilder samtidig settes kildehenvisningene opp i alfabetiske rekkefølgen. Kildene separeres med semikolon.

  ... flere studier viser det samme (Hansen, 2001; Klunderud, 2004; Øien, 1999).

Viser du imidlertid til f.eks tre ulike kilder av samme forfatteren så skal de skrives i kronologisk rekkefølge. Det gjelder også i litteraturlista.

 

(Askheim, 1993, 2003, 2006)

eller slik:

ifølge Askheim (1993, 2003, 2006)

Forfatter med flere publikasjoner samme år

Hvis en forfatter har publisert to eller flere verk samme år skilles de med at du skriver a, b, c etc. rett etter årstallet. Når forfatternavn og årstall er like blir verkene i litteraturlista ordnet alfabetisk etter tittel. Og husk at det er rekkefølgen i referanselista som avgjør bokstaven.

 

.... (Halvorsen, 2005b, s. 57)
.... (Halvorsen, 2005a)

I litteraturlista:

Halvorsen, K. (2005a). Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Halvorsen, K. (2005b). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hvis du nevner tittelen på en bok eller artikkel i teksten, skriver du tittelen i kursiv.

  I Latter og dialog skriver M. Bakhtin (2003) at…

Forkortelsene ibid. og op.cit

De benyttes ikke i APA.
Dersom du henviser til en kilde rett etter at du henviste til den samme kilden første gang (dvs. at det ikke står henvisninger til noen andre verk mellom) så vil du kunne se at forkortelsen ibid. benyttes.
ibid. er en forkortelse for det latinske ibidem og betyr "samme sted.".

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 04.06.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L