Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Litteraturliste: Offentlige dokument

Innhold:
NOU | Proposisjoner og meldinger | Rammeplan | Rundskriv og veiledere | Utvalg | Lover | Forskrifter

NOU, Meld.St etc. behandles ikke av APA-manualen og vi har derfor måtte tilpasset det til norske forhold.
Vi ønsker å referere til disse publikasjonene med den kortformen som brukes.

Hvis du har brukt en elektronisk versjon:

  • Føy til: Hentet fra <URL>
  • URL erstatter utgivelsessted og forlag.

Norges offentlige utredninger (NOU)

Pen
NOU 2000:14. Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

I teksten: (NOU 2000:14)

Funnet elektronisk

Pen
NOU 2010:13. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2010/nou-2010-13.html?id=628069

Proposisjoner og meldinger

Melding til Stortinget (Meld. St.). Før 1. oktober 2009 ble melding til Stortinget kalt stortingsmelding (St.meld.).

Pen

St.meld. nr 34 (1999-2000). Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

I teksten: (St.meld. nr 34 (1999-2000))

Meld. St. 16 (2010-2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

I teksten: (Meld. St. 16 (2010-2011))

Funnet elektronisk

Pen
St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201

Rammeplan

Pen
Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet.

Rundskriv og veiledere


Dersom et departement står som forfatter, er det ikke nødvendig å gjengi fullt navn på departementet som utgiver. Da holder det med "Departementet". Tilsvarende gjelder Direktoratet osv.

Pen

Helse- og omsorgsdepartementet. (2005). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)–utvidelse av målgruppen (Rundskriv I-15/2005). Oslo: Departementet.

-

Kunnskapsdepartementet. (2006). Veileder for utforming av barnehagens utearealer. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf

Utvalg


En offentlig utredning er ikke alltid utgitt av et departement. Når et utvalg står bak en offentlig publikasjon, settes utvalgets navn som forfatter.

Pen
Stoltenbergutvalget. (2010). Rapport om narkotika. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Lover

Det finnes to forskjellige (valgfrie) måter å henvise til lovbestemmelser på.

Den første måten benyttes i samfunnsfaglige tekster
Første gang en lov benyttes brukes den vanlige korttittelen med en gang, f.eks helsepersonelloven.

Pen

Helsepersonelloven. Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell m.v.
-

I teksten: (Helsepersonelloven)

Funnet elektronisk

Pen
Helsepersonelloven. Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell m.v. Hentet fra http://lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

Den andre måten er den som vanligvis benyttes av jurister.

Første gang en lov benyttes, skrives hele loven i fulltekst (f.eks Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven). Neste gang den brukes er det da tilstrekkelig med helsepersonelloven §…, eventuelt videre forkortelse til hlspl.

Litteraturlisten bak skal da ikke ha noen lover eller henvisning til noen spesiell lovbok. Alle lovsitater skal uansett hentes fra en av de aksepterte lovkildene, som Lovdata eller lovbok.
De offisielle kortversjonene av loven og forkortelsene går klart frem av lovboka, og ligger i informasjonen til den enkelte lov i Lovdata.

 

I teksten (første gang):
Lov av 2. juli 1999 nr.64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Neste gang: helsepersonelloven § ... eller hlspl

 
 Litteraturlista: Settes ikke opp

Forskrifter

Vis til korttittelen.
Opplysningene som skal med finner du i Lovdata.

Pen

Forskrift om individuell plan i NAV. Forskrift 19. nov 2010 nr. 1462 om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen.
-

I teksten: (Forskrift om individuell plan i NAV)

Funnet elektronisk

Pen
Forskrift om individuell plan i NAV. Forskrift 19. nov 2010 nr. 1462 om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Hentet fra http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-1462
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 13.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L