Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > Søkeguiden > Om databasesøking

Om databasesøking

Generelt om databaser
En database er en strukturert samling av data. De fleste av de databasene som biblioteket har tilgang til er databaser som vi betaler for (abonnerer på), og de er derfor kun tilgjengelig for høgskolens egne ansatte og studenter. Du får tilgang når du sitter innenfor HiL-nettet, men det er også mulig å få tilgang hjemmefra.

Det er vanlig å skille mellom følgende type databaser:

  • Bibliografisk database/Referansedatabaser
  • Fulltekstdatabaser
  • Faktadatabaser

Referansedatabaser eller bibliografiske databaser,
- gir kun bibliografisk informasjon (forfatter, tittel etc.) OM bøker, tidsskriftsartikler eller aviser. Du får altså ikke opp selve dokumentet, kun en henvisning til dokumentet.
Norart er en referansedatabase hvor du får henvisninger til artikler i norske tidsskrift. For å kunne lese artikkelen må du undersøke om tidsskriftet finnet på biblioteket. Det gjør du i katalogen vår BIBSYS Ask.

Fulltekstdatabaser
- inneholder fullstendige tekster slik som f.eks avis- eller tidsskriftsartikler.
IDUNN er en fulltekstdatabase med artikler fra norske tidsskrifter. Mange fulltekstdatabaser er en kombinasjon av referanse og fulltekst f.eks Academic Search Premier.

Faktadatabaser
- inneholder direkte anvendbar informasjon slik kortfattet informasjon om personer og steder, statistikk, lover og forskrifter etc. Ordnett er eksempel på en faktadatabase.

Hjelpetekster
Søkespråket varierer fra database til database. For en mest mulig effektiv søking er det viktig at du leser hjelpetekstene (Hjelp/Help) for de respektive databasene.

Fritekstsøking eller Keywordsøking
Søking i Fritekst eller med Keywords (nøkkelord) er den vanligste måten å søke på. Du kan velge mellom å skrive inn ett eller flere ord, søke på deler av et ord, fraser, navn eller kombinasjoner av ord. Du får så treff på de ordene som forekommer i de feltene som er gjort søkbare. Vanligvis er det feltene; forfatter, tittel, emneord, abstracts m.fl.
Det finnes også fulltekstdatabaser hvor hele teksten i et dokument er søkbart.

Fritekstsøking blir også kalt 'Utvalgte felt' eller 'Default Fields'.

Fritekstsøking er en veldig praktisk måte å søke på når du vet hva du er på utkikk etter. Men denne måten å søke på vil ofte resultere i en veldig stor treffmengde og det vil være nødvendig å gjøre ytterligere avgrensninger.

Du kan søke mer presist om du bruker Feltsøking eller emneord-søking.

Feltsøking

Når det legges inn informasjon om et dokument i en database brukes ulike felt, f.eks forfatter, tittel, år, utgiver, emne og publikasjonstype. Hvert felt i referansen er i utgangspunktet søkbart og en kan selv velge hvilket felt en ønsker å søke i. Du kan f.eks søke kun i feltet hvor forfatternavn er angitt for på den måten å finne frem til artikler av en bestemt forfatter.
Hvilket felt du øsnker å søke i kan som regel velges fra en drop-down-meny plassert ved siden av søkefeltet.

Dersom du skriver inn et søkeord uten å angi hvilket felt det skal søkes i, gjøres søkingen normalt i Fritekstfeltet.

Feltsøking er en smalere og en mer kontrollert måte å søke på enn ved fritekstsøking ved at du avgrenser søket ditt til kun å gjelde et bestemt felt.

En litteraturreferanse til f.eks en artikkel er beskrevet med følgende felt:
AU = author (forfattere til artikkelen)
TI = title (tittelen på artikkelen)
SO = source eller JN = journal name (opplysninger om hvor referansen er publisert, dvs. tidsskriftets navn, år, volum, hefte, sider
LA = language (det språket artikkelen er skrevet på)
PY = publication year eller YR = year (publiseringsår)
DE = descriptor (emneord som beskriver innholdet i artikkelen.
AB = abstract (sammendrag av artikkelen)

Emneord

Leter du etter informasjon innenfor et visst emne er det lurt å undersøke hvilke emneord eller Subject Terms som benyttes av de ulike databasene. Emneord er ord som legges til og som beskriver innholdet i et dokument. Fordelen er at du ved å søke på f.eks spiseforstyrrelser som emneord skal kunne finne alle dokumenter som handler om emnet spiseforstyrrelser, selv om ordet ikke finnes i dokumentets tittel.

Frasesøk
Ønsker du å søke på frase, dvs. at to eller flere ord skal komme i en bestemt rekkefølge, så er det i mange databaser slik at ord som står ved siden av hverandre automatisk søkes som frase. I enkelte andre databaser søkes det på frase ved å sette anførselstegn rundt ordene.

Frasesøk står i motsetning til ordsøk hvor ordenes rekkefølge er likegyldig. I de tilfellene vil det være slik at de to eller flere ordene du skriver inn kombineres med operatoren AND. Les mer om operatorer.

Kombinasjonssøking eller Boolske operatorer

Når du skriver inn flere ord i søket ditt har du mulighet til å si noe om forholdet dem imellom gjennom bruk av boolske operatorer. Avhengig av hvilken operator du bruker kan du begrense og utvide søket ditt. De vanligste operatorene er AND (OG) OR (ELLER) og NOT (IKKE)
Metodene for kombinasjonssøking varierer; iblant skriver man operatorene fullt ut, andre steder velger du kombinasjonsmåten ved hjelp av en drop-downmeny, mens kombinasjonssøkingen i enkelte tilfeller gjøres automatisk. Les derfor i Hjelp / Help

Eksempel:
Et søk på ordet vold gir veldig mange treff.
Skriver du inn ett ord til og kombinerer det med AND får du færre treff.

operator_and

AND (OG)
Spm.: Interessert i barn og vold
barn AND vold

Dersom du ønsker at alle søkeordene skal forekomme bruker du operatoren AND. Avgrensning av søket.

Om du har mer enn ett søkeord som beskriver et søkebegrep (synonyme ord) kan operatoren OR brukes. Hver referanse må da inneholde minst ett av de alternative søkeordene. På den måten gjør du et bredere søk og får flere treff.

operator_or

OR (ELLER)
Spm.: Trenger informasjon om media
media OR massemedia OR fjernsyn OR tv

En annen måte å begrense søket på er å bruke operatoren NOT for å utelate enkelte ord. Gir treff på første søkeord, men utelukker treff hvor også det andre søkeordet forekommer

operator_not

NOT (IKKE)
Spm.: Vil lese om ADHD hos jenter
ADHD NOT gutter

 

Eksempel på søk i BIBSYS Ask
Eksempel på søk i databasen Norart

Trunkering

For å få med så mange relevante treff som mulig bør du trunkere søket ditt. Brukes for å få med flere bøyningsformer av ett ord. Trunkering kan skje med tegnet *

Eksempel: barn* gir treff på barns, barnevern, barneomorg etc.
Trunkeringstegnet varier fra base til base, les derfor basen hjelpetekst.

BIBSYS Ask: * eller ?
Norart: ?
Idunn: *
Academic Search Premier, Business Source Premier: *

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 10.01.2013

Søkeguiden

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L