Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR01 Emne 2: Helsepersonellrett

Emne 2: Helsepersonellrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR01
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Svein Eggen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstat. De prinsippene som helsevesenet bygger på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper.

Helselovgivningen har de siste ti år vært i støpeskjeen. Fra 2001 har flere gamle lover blitt opphevet og nye har trådt i kraft, bl.a. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven. Det pågår fremdeles endringer i lovverket innen helsesektoren. Dette har aktualisert behovet for et undervisningstilbud innen det helserettslige området. Det aktuelle lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten og for de som utøver pasient-rettet virksomhet.

Emnet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.

Det faglige innholdet skal formidle kunnskap om:

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter

 • juridisk metode – rettskildespørsmål
 • rettsregler, rettigheter og plikter
 • rettssikkerhet
 • et historisk perspektiv på pasientrettighetene
 • forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar

 • helsepersonelloven
 • de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
 • ansvarsbegrepet
 • forsvarlighetskravet
 • kvalitetssikring
 • dokumentasjon
 • taushetsplikt
 • tilsyn
 • sanksjoner
Læringsmål
 • Studenten skal ha kjennskap til hvordan lovverket regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell. Han skal utvikle et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker det prehospitale arbeid, og kunne se hvordan dette påvirker det arbeid som skal utføres.
 • Å gjøre studentene kjent med helsevesenets oppbygning og organisering
 • Å skape forståelse for de rettslige rammer helsepersonell arbeider innenfor
 • Å gjøre studentene kjent med de rettsreglene som gjelder innenfor sentrale deler av helseretten, og hvordan disse rettsreglene skal forstås
 • Å gjøre studentene fortrolige med den juridiske tenkemåten innenfor dette rettsfeltet
 • Å bidra til at studentene skal bli i stand til å forstå samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere, og hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger kan føre til behov for ulike typer regler.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil innbefatte to samlinger. Den første samlingen vil finne sted helt i begynnelsen av studiet og gå over tre dager. Den andre samlingen vil være en 3-dagers senere i studiet. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav

Emnet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.


Arbeidskrav

Studentene skal besvare 2 arbeidskrav i form av en gruppeoppgave som skal vurderes til bestått/ikke bestått. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen hvis ikke gruppeoppgavene er levert og godkjent av emneansvarlig. Hvis det mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.

Eksamensform

Skriftlig individuell 1 dags hjemmeeksamen fra 09.00 til 16.00.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L