Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR03 Emne 4: Akuttmedisin 1

Emne 4: Akuttmedisin 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR03
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Knut Hovda
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Language of instruction - Norwegian
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Med bakgrunn i tidligere ervervet kunnskap i fysiologi og anatomi introduserer i dette emnet nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse.

Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om de sentrale indremedisinske akutte tilstandene, som for eksempel:

 • Lungesykdommer (astma, hjertesvikt,lungeødem, kroniske sykdommer)
 • Hjertesykdommer (akutt coronarsyndorm, angina, hjerteinfarkt, hjertestans, rytmeforstyrrelser, differensialdiagnostikk)
 • Endokrine sykdommer(med fokus på pancreas og skjoldbruskkjertel)
 • Nevrologi (kroniske og akutte tilstander, inkludert hjerneinfarkt og hjerneblødning)

Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, herunder:

 • Anamneseopptak (struktur og intervjuteknikk)
 • Undersøkelsesteknikk (inkludert alle elementer i akuttmedisinsk ”status præsens”)
 • Undersøkelsesteknikk(med fokus på de ovenfornevnte akuttmedisinske problestillinger)
 • Dokumentasjon (krav, formell og uformell betydning, juridiske aspekter, gjennomføring)

Sentrale metodiske emner som dekkes er:

 • Pasientbehandling/behandlingsteknikker(luftveisvurdering og sikring, sirkulasjonsvurdering og behandling)
 • Relevant medisinsk.teknisk utstyr
 • Klinisk beslutningstaking og prioritering (vurderinger av tilstander og hvordan diagnose og vitalfunksjoner påvirker hastegrad)
 • Relevant farmakologi, administrasjonsteknikk og medikamentlære
Læringsmål

Studenten skal tilegne seg gode og målbare kunnskaper om tidlige symptomer og tegn på alvorlig sykdom, korrekt diagnostisk arbeid og om de behandlingsteknikker (mange er sertifiseringsbelagte) som oftest er aktuelle. De skal utvikle en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kunne gjøre rede for hvordan man på en profesjonell måte kan anvende sine kunnskaper for best mulig å kunne ivareta pasientens fysiske, psykiske og åndelige behov. I en akuttsituasjon vil medisinske prioriteringer gjøre at det enkelte ganger ikke er tid for å ivareta helheten. Flesteparten av ambulanseoppdragene er dog av en slik karakter at ambulansearbeideren har tid og mulighet til å ivareta hele mennesket. Med åndelige behov menes pasientens integritet og respekt for kulturbakgrunn og religion. Studentene skal utvide sin kliniske og teoretiske kunnskap/forståelse og kunne gjøre rede for sykdomshyppighet, patofysiologi, kliniske tegn og diagnostisk fremgangsmåte i møtet med pasienter som lider av en av de vanligste akutte tilstandene i hjerte, sirkulasjonssystem, lunger, sentralnervesystem eller endokrine system. Kunnskap om luftveisvurdering –og håndtering, relevant utstyr og klinisk biokjemi er også sentral i dette semester. Studentene skal etter semesteret kunne føre en tilfredstillende ambulansejournal og kunne gjøre rede for juridisk og medisinsk viktighet av god journalføring.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil innbefatte to samlinger. Den første samlingen vil finne sted helt i begynnelsen av studiet og gå over fire dager. Den andre samlingen vil være en 3-dagers samling senere i studiet. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. Studentene skal også arbeide selvstendig med pensumlitteraturen. Emnet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt

Forkunnskaper

Emne 3a og 3 b må være bestått for å kunne gjennomføre emne 4.


Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet ha dokumenterte kunnskaper innen disse områdene:

1. Undersøkelsesmetodikk / pasientundersøkelse.

2. Grunnleggende akuttmedisinske prosedyrer (Utsjekk)

Studentene vil semesteret før emne 4 få utdelt skjema som viser hva de skal kontrolleres på den første dagen på emne 4. Første samling vil det bli en kontroll på om de innehar disse ferdighetene. Hvis så ikke er tilfelle får de nytt forsøk på 2 samling. Hvis de så ikke består arbeidskravet må de ta emnet på nytt.

Studentene skal besvare 1 arbeidskrav i gruppe som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen hvis ikke gruppeoppgavene er levert og godkjent av emneansvarlig. Hvis det mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.

Studentene skal hospitere 3 uker i løpet av emnet. Rapport fra sykehospiteringen skal være godkjent før eksamen. Til akuttmedisin 1 så skal man hospitere en uke på hjerteovervåkningen, en uke på anestesiavdelingen og en uke i mottakelsen.. Studenten skal også komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur i forhold til hospiteringen.

Eksamensform
Skriftlig individuell skoleeksamen over 6 timer. Eksamen vil være todelt. Først en flervalgstest over 1 time, før kandidatene skal besvare kasuistikkoppgaver (5 timer).
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L