Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR04 Emne 5: Akuttmedisin 2

Emne 5: Akuttmedisin 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR04
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Anders Rostrup Nakstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet bygger på akuttmedisin 1 og tidligere ervervet kunnskap i anatomi, fysiologi og patofysiologi. Mens det i forrige emne var et fokus på sentralnervesystemet, endrokrinologi, hjerte –og lungesykdom, vil det i dette emnet være fokus på fordøyelseskanalen, blod/beinmarg, graviditet og fødsel, gynekologiske problemstillinger, infeksjonssykdommer og psykiske lidelser. I tillegg vil det bli undervist i en rekke temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske lidelser, mennesker med store psykososiale og/eller psykiatriske problemer og geriatriske pasienter. Sosialmedisinske og samfunnsmedisinsk undervisning gis også, med vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av sykdom og lidelse.

Deler av undervisningen vil spesielt fokusere på akutte og/eller livstruende sykdom i følgende organsystemer:

 • Gastrointestinaltractus (fordøyelseskanalen) (f.eks ulcus, kreftsykdom, Ulcerøs colitt, Morbus Krohn), diare, oppkast
 • Nyrer og urinveier (Hematuri,polyuri,anuri,uvi, nyrebekkenbetennelse)
 • Blod og beinmarg i (kreftsykdommer,, koagulasjonsforstyrrelser, teori rundt blodtyping/screening)

Epidemiologi, fysiologi, anatomi og patofysiologi med relevans for kvinnesykdommer, svangerskap og fødsel vektlegges med spesielt fokus på:

 • Svangerskap /Obstetrikk(fysiologi, gravditet og fødsel, vanskelige fødsler, komplikasjoner til svangerskap og fødsel, spesielle tilstander)
 • Gynekologiske temaer utenom svangerskap (blødninger, ekstrauterin graviditet, maligne sykdomstilstander

Andre sentrale akuttmedisinske temaer vil være:

 • Allergi/anafylaksi (agens, overgang mellom tilstandene, )
 • Forgiftninger (medikamenter,planter,industri, stridsgasser)
 • Relevant farmakologi

Utvidet kunnskap om følgende emner tas med for å gi studentene en bred kunnskapsbase og evne til praktisk løsning av sjeldne eller spesielle oppdrag:

 • Psykiatrisk sykdomslære, diagnstikk og behandlingsråd (psykose, affektive lidelser, personlighetsforstyrreler, )
 • Pediatri - vanlige sykdommer hos nyfødte og barn.
 • Infeksjonssykdommer (med vekt på tidlige tegn og diagnostikk)
 • Kroniske tilstander som kompliserer diagnostikk og behandling
 • Pasienter med spesielle utfordringer (rusmisbruk, sykehjemsbeboer)
 • Intensivbehandling etter debut av akutt sykdom
Geriatri (hvordan alder påvirker sykdom og presentasjon av sykdom) er et sentralt tema som dekkes grundig i undervisningen med blant annet et omfattende gruppearbeid.
Læringsmål

Studenten skal tilegne seg gode og målbare kunnskaper om tidlige symptomer og tegn på alvorlig sykdom, korrekt diagnostisk arbeid og om de behandlingsteknikker (mange er sertifiseringsbelagte) som oftest er aktuelle. De skal utvikle en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kunne gjøre rede for hvordan man på en profesjonell måte kan anvende sine kunnskaper for best mulig å kunne ivareta pasientens fysiske, psykiske og åndelige behov. I en akuttsituasjon vil medisinske prioriteringer gjøre at det enkelte ganger ikke er tid for å ivareta helheten. Flesteparten av ambulanseoppdragene er dog av en slik karakter at ambulansearbeideren har tid og mulighet til å ivareta hele mennesket. Med åndelige behov menes pasientens integritet og respekt for kulturbakgrunn og religion. Studentene skal utvide sin kliniske og teoretiske kunnskap/forståelse fra forrige semester. De skal kunne gjøre rede for sykdomshyppighet, patofysiologi, kliniske tegn og diagnostisk fremgangsmåte i møtet med pasienter som lider av en av de vanligste akutte tilstandene innen gynekologi, obstetrikk, pediatri, psykiatri, geriatri, toxikologi, hematologi, urologi og gastroenterologi. Kunnskap om diagnostikk og behnadling av mennesker med kroniske lidelser, høy alder eller andre kompliserende faktorer er også sentral i dette semesteret.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil innbefatte to samlinger. Den første samlingen vil finne sted helt i begynnelsen av studiet og gå over tre dager. Den andre samlingen vil være en 3-dagers senere i studiet. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. De skal også arbeide selvstendig med pensumlitteraturen. Emnet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.


Arbeidskrav
Studentene skal besvare 1 arbeidskrav i gruppe som skal vurderes til bestått/ikke bestått. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen hvis ikke gruppeoppgavene er levert og godkjent av emneansvarlig. Hvis det mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.

Studentene skal hospitere 3 uker i løpet av emnet. Rapport fra sykehushospiteringen skal være godkjent før eksamen. Til akuttmedisin 2 så skal man hospitere en uke på kommunal legevakt, en uke på intensivavdelingen og en uke på barneavdelingen Studenten skal også komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur i forhold til hospiteringen.

Eksamensform
Skriftlig skoleeksamen over 6 timer. Eksamen vil være todelt. Først en flervalgstest over 1 time, før kandidatene skal besvare kasuistikkoppgaver.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L