Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR05 Emne 6: Traumatologi

Emne 6: Traumatologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR05
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Emnet går over et semester med oppstart høsten 2009
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Anders Rostrup Nakstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Metodiske ferdigheter i prehospital traumeundersøkelse forutsettes kjent av studentene. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, behandlings –og transportbehov. Med undervisningen forsøkes det å dekke alle organsystemer. Av pedagogiske hensyn knyttes undervisningen til følgende skadetyper (med eksempler i parentes):

 • Bløtdelsskader(kontusjoner, sene/muskelskader, hudskader)
 • Brannskader(kontakt, kjemiske og elektriske skader, sekundær skader)
 • Hode/ansiktstraumer (blødninger,kontusjoner, hematomer, truet luftvei)
 • Rygg/spinalskader (pareser, tverrsnittlesjoner, nevrogent sjokk)
 • Thoraxtraumer (pneumothorax, hemothorax, flail chest)
 • Abdominale traumer (tarmskader, lever/miltruptur, blødninger)
 • Muskel/Skjelettraumer (Bekkenskader, brudd, luksasjoner)

For å knytte kunnskap om skadetypene til praktisk bruk og systemtenkning omtales også følgende organovergripende temaer:

 • Traumesystemer (logistikk, ressurser, organisering)
 • Skademekanikk (fysikk, materialkunnskap, vurdering av avsatt energimengde)
 • Blødninger og sirkulasjonssvikt( kompensasjonsmekanismer, blødningstyper)
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av alvorlige blødninger
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av isolert alvorlig hodeskade
 • Luftveisvurdering og håndtering hos traumepasienter

En rekke andre temaer blir også omtalt i tilknytning til dette emnet:

 • Forskning (forskningsprinsipper, hypoteser, studiedesign, gjennomføring)
 • Relevant farmakologi og klinisk biokjemi
 • Arbeid i U-land og/eller katastrofeområder
Læringsmål

Emnet”traumatologi” skal gi studentene de nødvendige teoretiske, praktiske og holdningsmessige ferdigheter til på beste måte å kunne ivareta hardt skadde mennesker frem til levering i sykehus. Studenten undervises med utgangspunkt i internasjonale standarder for systematisk prehospital traumebehandling. I semesteret er det hovedskalig kunnskapsmessige og holdningsmessige læringsmål. Studenten skal videreutvikle sin forståelse for skademekanikk og kinetikk og få utvidet kunnskap om hvilke skadetyper som kan forventes ved ulike skademekanismer. Studentene skal kunne gjøre rede for korrekt primær og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter. De skal med oppgitte vitalparametere og kliniske funn i teorien kunne avgjøre om en pasient er alvorlig skadet og hva slags behandlings –og transportløsning som best vil ivareta pasientens helse. Studentene skal få innsyn i hvilken diagnostikk og behandling som skjer umiddelbart etter ankomst i regionalt traumemottak og i den videre kirurgiske og intensivmedisinske fasen av pasientforløpet. Kunnskap om de ulike nivåer for skadebehandling skal gjøre studenten i stand til å velge riktig leveringssted for den enkelte pasient. Studentene skal videreutvikle sin patofysiologiske forståelse og kunne gjøre rede for de vanligste skadetyper i de ulike organer og kroppsregioner. Spesiell vekt legges på å forstå hvordan vevsskade med blødningstap påvirker organismen og hvordan tidstap kan påvirke utkomme ved ulike typer skade. Diagnostikk, behandling og observasjon av hodeskadede under transport vektlegges spesielt. Studentene skal utvikle et reflektert forhold til hvilken samfunnsmessig betydning ulykker og skader har i land som Norge og i utviklingsland.

Undervisnings- og læringsmetode

Semesteret innledes med en tre dager lang samling med undervisning i grunnleggende emner. Den andre samlingen vil være en 3-dagers samling senere i studiet. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. De forventes også å arbeide med pensumlitteraturen på selvstendig basis og i kollkviegrupper i tiden mellom samlingene. I hele semesteret har studentene anledning til å kontakte emneleder med faglige og studietekniske spørsmål.

Studiet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, organiserte kollokvier, praktiske øvelser og egne framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.


Arbeidskrav

Studentene skal besvare 1 arbeidskrav i gruppe som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen hvis ikke gruppeoppgavene er levert og godkjent av emneansvarlig. I tillegg skal de få godkjent en Flervalgstest på 50 spørsmål.

Studentene skal hospitere 3 uker i løpet av emnet. Rapport fra sykehushospiteringen skal være godkjent før eksamen. I dette semesteret skal studentene hospitere en uke på hjerteovervåkning en uke på anestesiavdeling og en uke hvor det er valgfri praksis. Studenten skal også komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur knyttet til hospiteringen.

Eksamensform
Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 2 dager. Kandidatene skal besvare en eller flere kasuistikkoppgaver.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L