Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1010 Matematikk

Matematikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1010
Studiepoeng
5
Semester
Vår og høst
Lengde
Emnet går over to semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Steinar Hov
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Elementær algebra
  • Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger
  • Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting
  • Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential- og logaritmefunksjoner
  • Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente
  • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode)
  • Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner
Læringsmål

Mål: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til logisk og analytisk tenkning skal oppøves.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning, egentrening gjennom nettstøttet undervisningsmateriell (Fronter)

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Obligatoriske regneoppgaver knyttet til de ulike emnene. Omfanget er 10 – 15 oppgaver som leveres i Fronter

En midtveiseksamen i matematikk i januar – godkjent/ikke godkjent. Denne må bestås for å kunne gå opp til eksamen i mai/juni.

Eksamensform

4 timers Skriftlig eksamen i vårsemesteret.

Erstatter
Tilsvarer: Grunnleggende matematikk (MEM1), Grunnleggende statistikk (MES1)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L