Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2009/1 Ressurs- og miljøøkonomi

Ressurs- og miljøøkonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2009/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av miljøkonomisk teori og økonomisk teori for utnytting av naturressurser. Den teoretiske rammen for analysen av problemene og løsningene beskrives som et samspill mellom menneskelig adferd, politikk og de økonomiske og teknologiske strukturene vi er omgitt av. I miljøøkonomi gjennomgås drøfting av eksternaliteter og institusjonelle forhold, beskatning og direkte regulering og bruk av omsettelige utslippstillatelser, herunder incitament-regulering versus "command-and-control" metoder. I naturressursdelen legges hovedvekten på analysere betingelsene for optimal høsting (utvinning) av fornybare ressurser (eksempelvis fisk og skog). Teorier for bruken av ikke-fornybare naturressurser (som olje, hagass og kull) gjennomgås, og ulike syn på ressursknapphet presenteres. Kurset tar også for seg verdsettingsproblemer og teorier for bærekraftig utvikling. Ressursøkonomiske problemstillinger er i stor grad kapitalproblemer og dermed dynamiske problemer. Enkle metoder for tidsutstrakt optimering, optimal kontrollteori og dynamisk programmering gjennomgås. Kurset berører teori for usikkerhet og irreversibilitet. I kurset inngår videre viktige elementer i nytte-kostnadsanalyse og verdsetting av ikke-økonomiske størrelser i en privat eller offentlig beslutningssituasjon. En vurdering av kriteriene om økonomisk effektivitet i forhold til begrepet bærekraftig utvikling presenteres.

Læringsmål

Studentene skal skaffe seg en forståelse sentral ressurs- og miljøøkonomiske utfordringer samfunnet står over for og teknikker det offentlige kan nytte for å regulere ressursbruk og miløproblemer. Både lokale, nasjonale og internasjonale (som feks. Kyoto-avtalen er ment å dekke) problemstillinger diskuteres.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger og veiledning.

Forkunnskaper

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk (MEM1), samt gjennomført kurs i mikroøkonomi..

Emne er obligatorisk for

BØA, profil øk adm fag


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Statistisk årbok, BØA standard hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L