Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > 1MAVELOR/1 Velferdens organisering

Velferdens organisering
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1MAVELOR/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jan Andersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Velferdsforvaltning
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Offentlig sektor generelt, og velferdstjenestene spesielt, utfordres av krav om omstilling og økt kostnadsbevissthet. Mange offentlige ansatte gir uttrykk for at det skjer kontinuerlige omorganiseringer uten at formålene klargjøres og uten at det foretas evalueringer av hvordan de ulike modellene fungerer. Omstillingene er også preget av tendenser til innføring av markedsliknende løsninger fra privat sektor i offentlig sektor. Dette reiser utfordringer når det gjelder å balansere ulike hensyn som offentlige organisasjoner skal ivareta.

Emnet har hovedsakelig en organisasjonsteoretisk forankring med særlig vekt på kjennetegn ved offentlige organisasjoner og hvordan omstillings- og endringsarbeid foregår innen offentlig sektor. Konkret analyseres noen nyere modeller og virkemidler for organisering og omstilling innen helse- og sosialsektoren. Her vil det være sentralt å trekke inn prosessuelle og kulturelle perspektiver i analysen. Videre vil det være ulike ståsteder å vurdere endringene ut fra, som ledelse, ansatte og brukere. Søkelyset vil særlig rettes mot betydningen for brukerne av tjenestene, både med hensyn til konsekvenser av omstillingene og muligheter for medvirkning og innflytelse i forhold til forvaltning og tjenesteyting.

Læringsmål

Studentene skal ha innsikt i og kunne anvende sentrale organisasjonsteoretiske variabler og perspektiver i studier av offentlige velferdsorganisasjoner. Studenter som er yrkesaktive skal også øve seg i å analysere egen organisasjon og de muligheter og utfordringer en står overfor.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og evne til kritisk refleksjon knyttet til omstillings- og endringsarbeid i velferdssektoren. Dette omfatter både kunnskap om de spesielle krav som stilles til velferdstjenestene, og å kunne diskutere styrker og svakheter ved ulike organisasjonsmessige løsninger. Kompetanse til å kunne vurdere dette ut fra ulike perspektiver og ståsted vil være sentralt. Herunder vil brukerorienteringen av tjenestene være viktig både i forhold til en vurdering av mulighetene for medvirkning og innflytelse og konsekvensene for tjenestetilbudet.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, seminarer og individuelt arbeid.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdsforvaltning

Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU) og Master i Velferdspolitikk (MVP)
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav.

Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L