Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > VFF3008/1 Masteroppgave - Master i velferdsforvaltning

Masteroppgave - Master i velferdsforvaltning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VFF3008/1
Studiepoeng
45
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det selvstendige arbeidet utgjør 45 studiepoeng og tilsvarer ett og et halvt semesters fulltidsarbeid for studentene. Inntil to studenter kan samarbeide om oppgaven. Sidetallet trenger ikke å øke med antall forfattere, men en vil stille større krav til prosjektets omfang og arbeidsmengde. Det forventes at begge forfatterne har bidratt med omtrent likeverdig innsats.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminar
Oppgaveseminar vil bli gitt som et tilbud til studentene og har som mål å gi en orientering om de regler og retningslinjer som utgjør rammen for det selvstendige arbeidet. Studentene skal her bli gjort kjent med de problemer og vansker som kan oppstå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike former for oppgaver, f.eks. teoretiske oppgaver, empiriske undersøkelser, kasuistiske analyser eller delstudier innen større forskningsprosjekt.

Ved gjennomgang av aktuelle oppgaveplaner skal studentene få erfaring med å avgrense og analysere en problemstilling, utarbeide disposisjon for oppgaven og å legge en realistisk arbeidsplan for å gjennomføre et selvstendig arbeid.

Veiledning
Studenter har krav på veiledning med oppgaven. Studenter som utfører empiriske forskningsarbeider kan få veiledning i den statistiske behandling av data, men en forutsetter at studentene normalt selv skal utføre sine dataanalyser.

Normert tid for masteroppgaven på deltid er 3 semestre. Studentene kan i samråd med veileder forlenge denne tida. Den maksimale tida for rett til veiledning på masteroppgaven er imidlertid 5 semestre. Studentene har altså ikke tilgang på veiledning etter denne tida. Maksimaltida for veiledning regnes fra og med første semester etter at studenten er ferdig med emnene på studiet. Studenten kan likevel levere masteroppgaven etter denne tida, innenfor maksimaltida som studieretten for hele masterstudiet omfatter (6 år).

Forkunnskaper

Masterstudiets avsluttende emner er masteroppgaven. Det betyr at alle emnene i masterstudiet (75 studiepoeng) må være fullført og bestått før studenten kan levere og gå opp til eksamen på masteroppgaven.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdspolitikk (MVP), Master i velferdsforvaltning (MVF) og Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge (MBU)


Eksamensform

Masteroppgaven

Den helt sentrale evalueringsformen i studiet er masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet. Det åpnes for at studenter kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.

Oppgaven evalueres av en bedømmelseskomite på 3 medlemmer, hvorav minst 1 er ekstern, og veileder skal være en av de interne. Oppgaven skal forsvares ved en muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Det avvikles en individuell avsluttende muntlig eksamen hvor bedømmelseskomiteen på masteroppgaven utgjør sensoratet. I den muntlige eksamen skal studenten forsvare masteroppgaven.

Det gis en samlet karakter for masteroppgave og muntlig eksamen etter karakterskalaen A-F.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer 1.10.06 ligger til grunn for eksamensavviklingen i masterstudiet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L