Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Helserett Helserett

Helserett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
Helserett
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Marion Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tema 1: Forvaltning og metode

Dette inneholder juridisk metode, rettskildespørsmål samt rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten. Følgende blir tatt opp:

 • Rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten.
 • Rettsstat og velferdsstat.
 • Rettsregler og rettssikkerhet i helsetjenesten.
 • Helsevesenets organisering og regulering.
 • Forvaltningsloven.
 • Profesjonenes plass i velferdsstaten.
 • Juridisk metode - rettskildespørsmål.
 • Rettsregler, rettigheter, og plikter.
 • Et historisk perspektiv på pasientrettighetene.
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lov.

Tema 2: Helsepersonellrett

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i helsepersonelloven; forsvarlighetskravet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, taushetsplikt og dokumentasjonslplikt, ansvar og sanksjoner. Følgende blir tatt opp:

 • Ansvarsbegrepet, herunder helsepersonells ansvar.
 • Virkninger av autorisasjon.
 • Forsvarlighetskravet.
 • Bruk av medhjelper.
 • Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
 • Plikt til å involvere pasienter i behandlingen.
 • Pliktmessig avhold, utilbørlig påvirkning, undersøkelsesplikter, innrettelse av yrkesutøvelsen.
 • Taushetsplikt.
 • Opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt.
 • Dokumentasjon og journal.
 • Tilsyn og kontroll.
 • Sanksjoner og overprøving.
 • Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten
 • Reaksjoner fra arbeidsgiver
 • Straffereaksjoner

Tema 3: Pasienters rettsstilling

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i pasientrettighetsloven, herunder rett til helsehjelp, rettigheter som pasient, menneskerettigheter, erstatnings-, klage- kontroll- og tilsynsordninger. Følgende blir tatt opp:

 • Rett til helsehjelp.
 • Menneskerettighetene.
 • Informasjon og medvirkning.
 • Rett til journalinnsyn.
 • Frivillighet og samtykk.
 • Barns særlige rettigheter.
 • Graviditet, fødsel, prevensjon og abort.
 • Tvungen helsehjelp.
 • Psykisk helsevern.
 • Smittevern.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Rett til erstatning.
 • Pasientombud.
 • Klage og domstolskontroll.
Læringsmål

Tema 1: Forvaltning og metode

Studentene skal erverve kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter.

Tema 2: Helsepersonellrett

Studentene skal erverve kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter og offentlige myndigheter.

Tema 3: Pasienters rettsstilling

Studentene skal erverve kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters rettigheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene blir en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

3-årig helse- eller sosialfagutdanning på høgskolenivå eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Helserett - deltid


Arbeidskrav

Det skal innleveres et arbeidskrav hvert av temaene.

Eksamensform

Arbeidskravene må være godkjente for å kunne ta eksamen.

Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen.

Erstatter
Erstatter tidligere mulighet for å ta enkeltemner på 10 sp.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L