Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære

Juridisk metode/rettskildelære
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1001/1
Studiepoeng
8
Semester
Vår og høst
Lengde
Emnet går over to semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
1. amanuensis Harald Thoresen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Juridisk metode/rettskildelære er et emne som skal gi studentene forståelse og beherskelse av de grunnleggende prinsippene for rettslig argumentasjon. Emnet er nøkkelen til å forstå juridisk tenkemåte. Konkret introduksjon til juridisk kildemateriale utgjør en vesentlig del av kurset. Faget er først og fremst et redskapsfag, og vil fokusere tematisk på metodiske problemstillinger som aktualiseres i de andre juridiske fagene som f.eks. forvaltningsrett, familie- og arverett og kontraktsrett. Det er en målsetting at faget vil gjøre studentene bedre i stand til å reflektere over egen rettskildebruk i de øvrige fagene og derved så tidlig som mulig få et selvstendig grep på den form argumentasjonen må ha for å kunne aksepteres som rettslig.

Læringsmål

For å beherske prinsippene for juridisk argumentasjon kreves det at studentene tilegner seg kjennskap til

  • Rettsregelbegrepet: Hvordan rettsregler skapes og utvikles. Rettsreglenes karakter
  • Rettskildeprinsippene
  • Rettskildefaktorene
  • Hvordan man anvender rettskildene / rettskildefaktorene / argumentene. Dette omfatter prinsippene eller normene om deres gyldighet (relevans), om slutning fra dem (slutningsprosessen) og om deres vekt (harmonisering)
  • Tolkning av preseptorisk og deklaratorisk lovtekst
  • Ulovfestet rett
  • Særtrekk ved offentligrettslig og privatrettslig argumentasjon
  • Forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett
  • Rettssystemets hierarkiske karakter: Trinnhøyde og prinsipper for harmonisering av rettsregler.
Undervisnings- og læringsmetode

 

Selvstudium, Forelesninger, Frivillig gruppearbeid

Emne er obligatorisk for

Års- og bachelorstudium i Juss


Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere en skriftlig individuell besvarelse av en oppgave. Denne oppgaven er obligatorisk og må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamensform

Eksamen avlegges ved en 6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L