Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > JUS2006/1 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2006/1
Studiepoeng
16
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset handler om de viktigste rettslige institusjonene, nasjonalt og internasjonalt.

Emnet består av følgende 3 emneområder:

1) De grunnleggende norske rettsreglene om staten og de sentrale statsmaktene.
Emnet omfatter forholdet mellom statsmaktene og de konstitusjonelle prinsippene som regulerer dette, særlig parlamentarismen. Emnet omfatter videre rettskildene i statsforfatningsretten og den metodiske bruken av disse.

Emnet vil særlig ta for seg

 • Stortingets kompetanse når det gjelder lovgivning,bevilgninger og skattlegging
 • Regjeringens oppgaver og generelle kompetanse, samt regjeringens særlige kompetanse når det gjelder utenriksstyre
 • Prinsippet om domstolenes uavhengige stilling.

2) Regler i folkeretten om forholdet mellom stater og om mellomstatlige organisasjoner.
Emnet vil ta for seg de viktigste rettskildene i folkeretten, samt hovedprinsippene for folkerettens stilling i forhold til norsk rett.

Emner som vil bli behandlet:

 • Hva som kjennetegner en stat og reglene om statsterritorium og jurisdiksjon.
 • Reglene om inngåelse og tolking av traktater
 • Reglene om statlig maktbruk og intervensjon.
 • Tvisteløsning ved den internasjonale domstolen.
 • De formål og prinsipper som FN bygger på, samt kompetansen til Sikkerhetsrådet.

3) De rettslige institusjonene og regeldannelsen innenfor den europeiske unionen (EU) og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
Dette emnet vil ta for seg det folkerettslige grunnlaget for EU-samarbeidet og de sentrale EU-institusjonenes oppgaver og kompetanse. Sentralt er også lovgivingsprosessen innenfor EU s første søyle (EF-retten).

Emnet vil gi en oversikt over hovedtrekkene ved EØS-avtalen og institusjonene innenfor EØS-samarbeidet og lovgivingsprosessen innenfor EØS, fram til EF-regler ble en del av norsk rett, og vise kjennskap til overvåkingssystemet innenfor EØS.

Læringsmål

Når kurset er gjennomført skal studentene kunne gjøre rede for det dynamiske samspillet mellom statsmaktene og mellom nasjonal og internasjonal rett og hvorledes dette virker inn på utformingen av og tolking av retten. Studentene skal også kunna reflektere over samspillet mellom makt, politikk og rett.

Videre skal studentene kunne identifisere, drøfte og løse teoretiske og praktiske rettsspørsmål innenfor de 3 emneområdene som emnet omfatter.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Selvstendig kildestudium
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
 • Lærerstyrt emne- og skriveseminar
 • Veiledning
 • Oppgaveskriving
Forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i emnet som ledd i bachelor studium i juss må man ha bestått alle foregående eksamener eller meldt seg opp til kontinuitets eksamen.


Arbeidskrav
 • Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave
 • Gjennomføre lærerstyrt emne- og skriveseminar
Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L