Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > BHIS2001 Internasjonal fredspolitikk

Internasjonal fredspolitikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BHIS2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Øyvind Tønnesson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Samfunnsfag
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet internasjonal fredspolitikk tar for seg forsøkene i det 20. århundre på å utvikle et internasjonalt rettssamfunn som kan motvirke krig og voldelige konflikter. Ved å gå gjennom konkrete historiske eksempler og saksforhold vil vi øke forståelsen av kompleksiteten i det internasjonale arbeidet for fred. Det er vårt mål og krav at studentne som gjennomfører emnet skal videreutvikle sine evner til selvstendig resonnement, muntlig så vel som skriftlig. Studiet skal, som en del av et historie- eller samfunnsfaglig bachelorstudium, gi et godt grunnlag for å gå videre med studier på mastergradsnivå.

Emnet vil tematisk bli delt i fire dimensjoner - en ideologisk, en humanitær, en rettslig, og en knyttet til vitenskapens rolle:

- Den liberale internasjonalisme og dens motpoler

- Utviklingen av humanitære idealer - og dilemmaer

- Drømmen om en universell rettsorden - fra folkesuverenitet til menneskerettigheter

- Fredsforskning og utdanning: byggematerialer for verdensfred?

Emnet brukes som fordypningsemne både på Bachelor i samtidshistorie og bachelor i internasjonale studier - men tilpasses i gjennomføringen for å passe for begge studieløpene.

Læringsmål

Ved siden av de rene kunnskapene emnet gir, er det et mål at studentene etter fullført studieemne skal være mer fortrolige med akademiske resonnement og diskusjon som ideal og praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil følge en undervisningsplan som legger opp til veksling mellom forelesninger og seminarer med høy grad av egenaktivitet blant studentene.

Emnet deles i fire perioder. Innen hver periode gis det forelesninger om sentrale temaer. Forelesningene utgjør inntil en dobbelttime per uke i gjennomsnitt, men vil i noen grad bli konsentrert i sammenheng med seminarer.

Forkunnskaper

Emnet forutsetter et studium tilsvarende HiLs studium i samtidshistorie eller et studium innen statsvitenskap eller internasjonale studier av samme omfang og som gir et tilsvarende kunnskapsgrunnlag.

Emne er obligatorisk for

bachelor i samfunnsfag med fordypning i samtidshistorie


Arbeidskrav

Innenfor hver periode skal studentene skrive et essay (3-4 sider) som skal evalueres av faglærer. Essays skal også presenteres i studentseminarer der faglærer deltar, men der studenter selv står for praktisk seminarledelse og pålegges oppgaver som opponenter/kommentatorer. Alle studenter må presentere minst ett essay og gå godkjent deltakelse som opponent/kommentator en gang. Når studenttallene tilsier det gjennomføres seminarene gruppevis.

Eksamensform

Muntlig presentasjon basert på ett av de innleverte essays, etterfulgt av muntlig eksaminasjon, av samlet varighet på inntil 1/2 time. Faglærer/eksamenskommisjon velger hvilket periode-essay som skal presenteres ved eksamen. Muntlig eksamen gjennomføres med ekstern sensor.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L