Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse

Innføring i organisasjon og ledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
august - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i Organisasjon og ledelse, og skal gi studentene kjennskap til sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan en organisasjon er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Sentrale temaer vil være:

Kunnskap om ulike typer organisasjoner, mål, oppgaver og teknologi, grunnleggende prosesser i organisasjoner, organisasjonen som et sosialt system, individet i organisasjoner, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederroller, organisasjonskultur, nettverksorganisering.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Det vil bli gitt forelesninger, som følges opp med seminarer.
  • Det vil bli arrangert ekskursjoner til aktuelle bedrifter og virksomheter.
  • Det vil bli arrangert flerfaglige verksteder, med utgangspunkt i en problembasert tilnærming.
  • Det vil bli skriftlige øvelser, som det blir gitt veiledning på.
Forkunnskaper

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet (både gruppe og individuelt).

Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L