Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > INN3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig sektor

Organisasjonsutforming i offentlig sektor
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INN3005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet kombinerer fagene organisasjonsteori og offentlig politikki en analyse av trender, perspektiver, teorier, ideer og prinsipper for utforming av hele eller deler av moderne offentlige virksomheter. Emnet er bygd opp rundt følgende fire temaer:

(1) Det første gir en innføring i teoriene og perspektivene som ligger til grunn for moderne organisasjonsutforming.(2) Det andre tar for seg så vel tradisjonelle som moderne organiseringsmåter,med et spenn fra den tradisjonelle forvaltningens organiseringtil de mer tidstypiske helseforetakene, konsernorganisering,bestiller-utfører- ,og tonivåmodellen. (3) Det tredje elementet gir kunnskap om de mange ulike ideer og praksiser som sirkulerer i feltet og som retter seg mot ulike deler av en moderne virksomhet. Eksempler er medarbeidersamtaler, målstyring, Benchmarking og Balanced Scorecard. (4) Det fjerde elementet har et analytisk fokus på ulike empiriske sektorer. Dette kan dreie seg om helse- og sykehusreformer, utdanningsreformer og kommunalreformer.En analyserer bakgrunnen for reformene, reformideologi,og virkningene i en mer generell samfunnsmessig kontekst.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene forståelse og innsikt i perspektiver, teorier, trender, ideer og modeller for organisasjonsutforming og omstilling i offentlige virksomheter. Det vil bli gitten oppdatert oversikt over debatten rundt utforming og omstilling i offentlig sektor mer generelt. Studentene skal oppøve en kritisk og gjennomarbeidet forståelse av bakgrunnen for dagens reformer i offentlig sektor, prosessene de utløser, samt virkningene for befolkningen og vårt demokratiske system. De skal dessuten få øvelse i å analysere hvordan organisasjonsutforming kan bidra til å realisere bestemte mål, men også hvordan valg av organisering kan ha en rekke andre effekter, tilsiktede og utilsiktede.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppediskusjoner og framlegging i grupper (for eksempel innlegg til gruppediskusjon).

[1]) Studenter som ikke har tilstrekkelig med organisasjonsfag i sin bachelor anbefales å lese Jacobsen og Thorsvik?Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse? på forhånd. Det foreleses også over denne bok på innføringskurs som de vil bli vist til.

Emne er obligatorisk for

Master i moderne forvaltning (MPA),


Arbeidskrav

levere to gruppeframlegg eller innlegg til diskusjon. Vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen, samt 3 timers skoleeksamen. Vektingen mellom eksamensdelene er 60/40 der hjemmeeksamen teller mest. Begge eksamensdeler må bestås for å få karakter i emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L