Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Turledelse - tilrettelegging av naturbasert reiseliv

Turledelse - tilrettelegging av naturbasert reiseliv
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
Oktober 09 - august 10
Heltid/deltid
Deltid
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet setter fokus på å kvalifisere deltakerne/studentene til å bli profesjonelle turledere for å heve kvaliteten på organiserte naturopplevelser i Norge (på naturens premisser).

Naturbasert reiseliv er en del av det opplevelsesbaserte reiselivet. Emnet tar for seg det teoretiske aspektet ved denne type opplevelsesbasert reiseliv, samt bærekraftig reiseliv. Rammen for studiet vil være turer i skog, ved vann og fjellandskap hele året (både vinter, sommer og høst). Det vil omfatte turledelse med hovedvekt på fotturer og skiturer.

Teorier om markedskunnskap og kommunikasjon, storytelling, krysskulturell formidling, service og kundebehandling og praktisk tilrettelegging og gjennomføring av en tur knyttes opp mot studentenes egne turledererfaringer, slik at teoriene og studentenes egne erfaringer kan danne grunnlag for en bedre kompetanse.

Studentene vil arbeide med problemstillinger knyttet til egne erfaringer og i lys av egnede teoretiske perspektiver, individuelt og i grupper.

Læringsmål

Emnet tar utgangspunkt i teori om markedskunnskap og kommunikasjon, storytelling, formidling, service og kundebehandling og praktisk tilrettelegging og gjennomføring av en tur.

Det er et hovedmål at deltakerne gjennom emnet skal:

 • kunne forklare begrepene naturbasert reiseliv, opplevelsesbasert reiseliv og bærekraftig reiseliv, samt trekke konklusjoner for utøvelse av yrket
 • tilegne seg kunnskap om det helhetlige reiselivsproduktet, og synliggjøre hvordan
 • organiserte aktiviteter kan inngå i en total pakke
 • tilegne seg markedskunnskap om sentrale målgrupper i Norge og regionen, med vekt på en eller to av disse målgruppene, som de ønsker å jobbe videre med gjennom studiet, samt anvende denne kunnskapen i arbeidet med markedsplaner
 • tilegne seg innsikt i grunnleggende begreper som kulturforståelse, storytelling/formidling og samhandling, og anvende denne innsikten i gjennomføring av turledelse til ulike målgrupper
 • forstå hva som ligger i god service- og kundebehandling, og være opptatt av dette i planlegging og gjennomføring av turledelse
 • skal kunne planlegge, gjennomføre og evalulere en tur
 • tilegne seg kunnskap om sikkerhet, førstehjelp, kart/kompass, kunnskap om flora/fauna samt kunnskap om friluftsliv, natur og kultur
 • være i stand til å gjennomføre turer på engelsk
 • legge kriteriene for en bærekraftig turisme til grunn når en planlegger og gjennomfører turer
 • bli kjent med lovgivning som omhandler blant annet allemannsretten og bruk av vern i randsoner av nasjonalparker, og vise respekt for dette i yrkesutøvelsen
Undervisnings- og læringsmetode

Kompetansen som søkes utviklet i dette emnet vil fordre refleksjon over det å være turleder. Erfaringslærings-modellen vil derfor brukes i dette emnet.

Ut fra dette vil vi la studentene bli aktivt involvert i relevante, turledererfaringer ved å gi de oppdrag, gi de tid og rom til å reflektere over erfaringene, både individuelt og i arbeidsgruppen. Videre skal de motiveres til å bruke sine analyseferdigheter til å begrepfeste erfaringene til kunnskaper og prinsipper mv., stimulere deres problemløsningsferdigheter slik at de kan anvende denne kunnskapen i planlegging/forberedelse til nye turer, og dermed sikre at disse preges av refleksjon og kvalitet.

Det vil gjennomføres 4 samlinger à 3 dager, for å få med de ulike sesongene.

 • Første samling - oktober 2009: Teori om turledelse. Førstehjelp. Gjennomføring av en tur, barmark (skog/fjell), kart og kompass. Introduksjon til begrepene naturbasert, opplevelsesbasert og bærekraftig reiseliv. Markedskunnskap, kommunikasjon. Orientering om førstehjelp.
 • Andre samling – mars 2010: Turlederrollen. Sikkerhet og førstehjelp. Naturkunnskap, veivalg, snøskred og utstyr. Gjennomføring av tur (vinter). Service i turlederrollen. Forvaltning og lovverk/bruk og vern.
 • Tredje samling – juni 2010: Norsk friluftstradisjon. Tverrkulturell kommunikasjon. Naturkunnskap. Tur fjell/barmark. Praktisk førstehjelp. Historiefortelling/formidling. Skriveseminar (akademisk skriving). Innlevering av arbeidskrav innen 3. samling.
 • Fjerde samling - august 2010: Kultur - kunnskap og formidling. Oppsummering av studiet. Eksamen: Innlevering av skriftlig eksamen i Fronter 2 uker etter siste samling. Muntlig eksamen: 3 uker etter sensur. .

På samlingene vil det benyttes forelesninger, øvelser/ trening, gruppearbeid og plenumsdrøftinger.

Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkeligheten i fagfeltet.

Perioden mellom samlingene vil studentene arbeide individuelt med arbeidskravet som vil resultere i den endelige eksamen. Som en følge av erfaringslærings-modellen, vil arbeidskravet være å planlegge, gjennomføre og evaluere en tur lokalt til en utvalgt målgruppe ved å ta i bruk teori som er gjennomgått på samlingene. Veiledning fra HiL vil gis på Fronter og på samlinger.

Der studenten selv ikke skal prøve ut handlinger og problemløsning i praksis, vil vi benytte fiktive og relevante vidoecase. Vi vil utvikle 3 til 5 videocase til emnet. Videocasene vil brukes både på samlingene, men også publiseres i Fronter med tilhørende læringsaktiviteter som er viktige for å jobbe seg gjennom hele erfaringslærings-sirkelen. Eksempler her vil være gode historiefortellinger og dramaturgi, bruk av førstehjelp, rutiner for krisesituasjoner mv. og synliggjøre hvilke konsekvenser dette kan medføre.


Arbeidskrav

Deltakerne skal levere ett individuelt arbeidskrav som må være godkjent for å kunnen avlegge eksamen.

Arbeidskravet legges fram muntlig på samling.

I tillegg skal deltakerne føre logg over gjennomførte turer/”kvalitetsdager” underveis i studiet, som legges fram for de andre studentene på samlingene.

Eksamensform

I dette emnet skal studenten planlegge og gjennomføre en konkret tur med en gruppe som rapporteres i en skriftlig hjemmeoppgave. Den muntlige eksaminasjonen vil være en samtale hvor studenten legger fram turen, og argumenterer for denne ut fra teori og erfaring, reflekterer over og vurderer egen gjennomføring av turen, og trekker slutninger som er relevante for en eventuell ny gjennomføring. Deler av denne samtalen vil foregå på engelsk. Det gis en foreløpig karakter på oppgaven som forsvares muntlig.

Både i arbeidskravet og eksamensoppgaven vil studentene bli bedt om å knytte relevante deler av pensum til konkret praksis, og oppgavetekstene vil oppmuntre til selvstendig tenkning rundt pensum.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L