Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1VITFORSK Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBU/MVP)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBU/MVP)
Back Tilbake
Kode
1VITFORSK
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter vitenskapsteori og forskningsmetoder. Den delen som omhandler forskningsmetode er en videreføring fra BA-nivå spesielt når det gjelder det vitenskapsfilosofiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative metoder. Undervisningen i forskningsmetode vil bli fulgt opp i seminarer knytte ttil arbeidet med masteroppgaven.

I vitenskapsteorien vil undervisningen i de ulike vitenskapsteoretiske posisjonene bli knyttet til forklaringsmodeller, menneske- og samfunnssyn og til diskusjonen om skillet mellom ulike vitenskaper. Nyanseringer og mellomposisjoner vil bli vektlagt ved å knytte undervisningen til historiske og aktuelle vitenskapsteoretiske debatter. Hovedvekten vil bli lagt på debattene innenfor samfunnsvitenskap, og spesielt på dem som har relevans for helse- og sosialfaglig arbeid og forskning.

Den delen som omhandler vitenskapelige metoder inkluderer både kvantitative og kvalitative metoder. Grunnlaget for metodene, den praktiske anvendelsen og etikken knyttet til dem vil være sentrale elementer i undervisningen. Det blir lagt vekt på å vise hvordan metodene brukes både i forskning og i profesjonelt arbeid. Disse metodene vil også være grunnlag for arbeid med masteroppgaven, og de vil bli fulgt opp i egne seminarer senere i studiet.

Læringsmål

Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Det siste punktet krever at det oppøves fortrolighet med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Innenfor vitenskapsteorien skal studentene tilegne seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Studentene skal oppøve etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og i forhold til ulike brukergrupper.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i Velferdspolitikk og Master i Helse- og sosialfaglig arbeid (MBU)og Master i Velferdsforvaltning (MVF) fra høsten 2005

Emne er valgbart for
Ingen
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

I løpet av kurset skal studentene skrive et individuelt essay om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Som avslutning på emnet blir det avholdt en 4-timers hjemmeeksamen der studentene prøves i kvalitativ og kvantitativ metode.

Essayet teller 75 % av den samlede karakteren. Den andre oppgaven teller 25 % av den samlede karakteren.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Alvesson, Mats og Sköldberg, Kaj: Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur. Lund. 1994. Kap. 1-4, kap. 8 Totalt 207 sider

Hollis, Martin: The Philosophy of Social Science. An introduction. Cambridge University Press. Cambridge. 2002. Ch. 1- 7, 9, 11, 12 Totalt 217 sider

Chalmers, Alan F.:What is this thing called Science. Open University Press. Buckingham. 2000. Ch. 1, 2,5,6, 7,15 Totalt 89 sider

Ringdal, Kristen: Enhet og Mangfold. Fagbokforlaget. Bergen. 2001. Kap. 3,4,5,12,13, 16,19 Totalt 190 sider

Kompendium (Kjøpes hos Storkopi)

  1. Aboulafia, A. (1999): An interpretation of social constructivism and social constructionism I Axel et al (eds) Virksomhed,viden, læring. Aarhus: Aarhus univ.forla. s 63 – 85. 22s.
  2. Olsen, H. (2003) "Gode" kvalitative interview med "riktige" informanter. Sosiologisk tidsskrift nr. 2 2003 31 sider
  3. Lincoln, Y. S. & Guba (2000) The only generalization is: There is no generalization. I R. Gomm, M. Hammersley & P. Foster (eds.) Case Study Method, Key Issues, Key texts. London: Sage Publications. 17 sider
  4. Brante, T. (1997) Kausal realism och sociologi. Sociologisk Forskning nr. 1-2 34 sider
  5. Nordby, H. (2005) Livsverdener og begrepsbeherskelse. Impuls nr. 1 - 2005: 1-7. 7 sider
  6. Nordby, H. (2005) The importance of knowing how to talk about illness without applying the concept of illness. Nursing Philosophy 2004: 30-40. 10 sider

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L