Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1MVPA2 Velferdspolitikk 1: Velferd og verdier

Velferdspolitikk 1: Velferd og verdier
Back Tilbake
Kode
1MVPA2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Velferdspolitikk som studieemne, handler både om var, er og bør. Det betyr at en både er opptatt av velferdspolitisk historie, av beskrivelse av konkrete ordninger, og av hvordan tiltak bør organiseres ut fra visse kriterier. I det siste tilfellet kan en også legge opp til å få fram dragkampen mellom ulike politiske posisjoner. Dette emnet legger vekt på bør-delen, på de normative valg som implisitt eller eksplisitt er knyttet til velferdspolitiske tiltak. Selv om en i dag omorganiserer offentlig sektor, slik at den direkte politiske styring nedbetones til fordel for bruk av for eksempel markedsmodeller, så er dette også klare verdivalg, fordi de har intenderte, og kanskje også ikke ikke-intenderte, fordelingsvirkninger.

Det vil i emnet bli lagt vekt på noen få grunnverdier. Disse kan selvsagt være gjenstand for diskusjon, og de kan også byttes ut hvis andre i en periode skulle vise seg å være mer dominerende. Men ved å konsentrere studiet om rettferdighet, frihet, likhet og solidaritet, skulle en fange inn verdier som har vært sentrale i de siste hundre års velferdspolitikk.

Velferdspolitikk handler om å løse opplevde problemer, og noe blir et velferdsmessig problem når noen som har makt til det definerer det slik. Fortolkningen av verdier er på samme måte også et maktspørsmål. Dominerende aktører kan for eksempel i en periode fortolke frihet som frihet fra materiell nød, mens det i en annen periode fortolkes som rett til individuelle valg.

Beskrivelse av konkrete tiltak går fort ut på dato. Ved å legge vekt på verdivalg og implikasjonene av disse, mener vi å gi studentene grunnlag for å reflektere over utformingen av både eksisterende og framtidige tiltak.

Emnet vil begynne med gjennomgang av sentrale tekster som går på verdivalg, deretter vil en gå over til stoff som analyserer konkrete tiltak. Til slutt skal studentene få arbeide med å analysere konkrete tiltak.

Læringsmål

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg innsikt i hovedverdier som er sentrale i utformingen av velferdspolitiske tiltak, for på denne bakgrunn kunne analysere hvordan disse nedfelles i konkrete dokumenter. Det blir lagt vekt på å skape forståelse for at velferdspolitikk er politikk, at det er en dragkamp mellom ulike verdier. Noen verdier har sterkere gjennomslag i noen perioder (og noen tiltak) enn andre, og det er også slik at verdivalg stadig reforhandles og refortolkes. I stedet for å redegjøre for konkrete velferdspolitiske tiltak, legges det opp til å gi studentene skal tilegne seg et analytisk redskap slik at de sjøl kan analysere og forstå den konkrete utformingen av velferdspolitikken.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Ut fra emnets innhold vil det være sentralt å diskutere anvendelsen av teoretiske poenger på konkret materiale. Dette forutsetter en veksling mellom individuelt arbeid og gruppediskusjon. Det vil også bli brukt videomateriale som utgangspunkt for gruppediskusjoner.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdspolitikk (MVP)

Emne er valgbart for
Ingen
Arbeidskrav

For å få gå opp til en eksamen må studenten ha levert arbeidskrav i form av et godkjent forberedt innlegg til gruppediskusjon (1-2 sider).

Eksamensform

Ut fra emnets formål vil eksamen bestå i å gi en drøfting av hvordan teori kan anvendes på et konkret case. Dette vil skje ved en ukes individuell hjemmeeksamen med oppgitt case.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L