Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1MVPA3 Velferdspolitikk 2: Velferd og globalisering

Velferdspolitikk 2: Velferd og globalisering
Back Tilbake
Kode
1MVPA3
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Rolf Rønning
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil begynne med en innføring i de ulike velferdspolitiske modeller som finnes i dag, slik at vi kan se den norske, og nordiske, modellen i perspektiv. Med utgangspunkt i Esping-Andersens velferdsregimer vil det deretter bli lagt vekt på å gjennomgå hvordan velferdsfordelinger er, og kan være, et samspill mellom familie, stat og marked. I tillegg vil frivillige aktører bli trukket inn. Avveiningen mellom private og offentlige løsninger er viktig i dagens debatt, og det vil bli lagt vekt på hvordan ulike land har valgt ulike løsninger, og hvilke erfaringer en har gjort.

 

Videre vil vi fokusere på velferdsstatens utfordringer. Den norske velferdsstaten står overfor flere utfordringer som ikke er spesielle for vårt land, det gjelder både utfordringen med en aldrende befolkning og økende omsorgsbehov, og de økende utgifter og forventninger til helse- og sosialtjenestene. Vandringer over landegrensene er en utfordring for trygdesektoren.

 

Det foregår stadig mange viktige debatter om organisering av velferdsordninger i Europa og ellers, og det er et mål at modulen skal formidle problemstillinger fra disse slik at det gir økt forståelse også for norske veivalg og løsninger.

 

Læringsmål

Hensikten med dette emnet er å gi studentene forståelse og innsikt i hvordan de samme velferdsmessige problemer løses på ulik måte i ulike land, og gi dem innsikt i den internasjonale debatten om velferdsstatens utfordringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppediskusjoner. Siden refleksiv læring er sentralt, vil gruppearbeid bli tillagt vekt. For å understøtte gruppediskusjonene er det under utarbeidelse videotriggere som vil bli lagt ut på nett, eller distribuert som CD-rom.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Master i velferdspolitikk (MVP).

Emne er valgbart for
Master i velferdsforvaltning (MVF)
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav. Første arbeidskrav skal være en redegjøring for essayet (4-5 s). Andre arbeidskrav skal være et selvstendig arbeid over oppgitt tema (9-11 s).

Eksamensform

Studentene skal skrive et essay over selvvalgt men godkjent tema.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Esping-Andersen, G. (1992): The Three Worlds of Welfare Capitalism,Cambridge, UK: The Polity Press, (240 s.)

Hertz, N. (2001): The Silent Takeover. London: W. Heinemann (kap.1-5: 108 s.)

Kompendium (Kjøpes Storkopi):

 • Anttonen, A. (1998): Den sosiale servicestaten som feministisk kampbegrepI Eliasson-Lappaleinen og Szebehely (red): Vad förgår och hva består? Lund: Arkiv. (20 s.)
 • Barbier & Ludwig-Mayerhofer (2004): The many worlds of Activation. European Societies nr. 4
 • Bradshaw, J. (2001): Kan sosialpolitikk forhindre fattigdom hos barn?I Bay, Hvinden og Koren (red): Virker velferdsstaten? Kristiansand: Høyskoleforlaget (23 s)
 • Castles, F. B. (2001 ): Models for Europe? The lessons of other institutional designs I Kuhnle, Stein: Survival of the European Welfare State. London: Routlegde, (15 s)
 • Clarke, John (2004): Standing on shaky ground: the problem of the welfare states. Kap.1 i Clarke: Changing welfare, changing states.Sage, London
 • Esping-Andersen, G. (2002): Why we need a new welfare state. Kap1-3 Oxford university press
 • Goul Andersen, J & Halvorsen, K (2002): Changing labour markets, unemployment and unemployment policies in a citizenship perspective i Goul Andersen m.fl: Europe`s New State of Welfare The Policy Press, Bristol
 • Hagen, K. (1999): Sosialpolitikk- fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked? I Claes, D. H. og Tranøy, B. S. (red): Utenfor, annerledes og suveren? Bergen: Fagbokforlaget (24 s.)
 • Halvorsen, Knut (2002): Unemployment and (un)employment policies in Norway: the cases of an affluent but oil-dependent economy: the paradox of plenty i Goul Andersen m.fl.: Europe`s New State of Welfare The Polity Press, Bristol
 • Hatland, A.(2001): Changing family patterns: A challenge to social security I Kautto m.fl.: Nordic Welfare States in an European context. London: Routledge (19 s.)
 • Hochschild, A. R. (2000 ): Global Care Chains and Emotional Surplus Value. I Hutton and Giddens (eds): On the Edge. Living with global capitalism. London: Jonathan Cape ( 17 s.)
 • Kautto, M. m.fl. (1999): The Nordic welfare states in the 1990s” og ”Conclusion: The Nordic model stands stable but on shaky Ground i Kautto, M. m.fl.: Nordic Social Policy. London. Routledge, ( 18 + 13 s.)
 • Kautto, M. m.fl. (2001): Conclusion: The Nordic welfare states in the European Context I Kautto m.fl.: Nordic Welfare States in the European context. London: Routledge (11 s)
 • Korpi, W., 2001: Kjønn og klasse i ulike velferdsstater. I Bay, Hvinden og Koren (red): Virker velferdsstaten? Kristiansand: Høyskoleforlaget (22 s.)
 • Kruse, A. (2002): Försörjingen på alderdomen. I Andersson, L. (red): Sosialgerontologi Lund: Studentlitteratur ( 24 s)
 • Kuhnle, S. og Alestalo, M. (2000): Introduction: growth, adjustment and survival of the European welfare states. I Kuhnle, S. (ed): Survival of the European Welfare State London: Routledge ( 16 s)
 • Lewis, Jane, 2000 : Gender and Welfare Regimes. I Lewis, Gewirtz and Clarke (eds): Rethinking Social Policy. London: Sage (15 s)
 • Lødemel, I. (2001): Discussion: workfare in the welfare state. I Lødemel and Trickey (eds): An offer you can`t refuse. Workfare in an international perspective. Bristol: The Policy Press (50 s.)
 • Nyberg, A. (2002 ): Gender, (de)commodification, economic (in)dependence and autonomous households: the case of Sweden. Critical Social Policy nr.1 (24 s)
 • Sainsbury, D. (2001 ): Gendering Dimensions of Welfare States. I Fink, Lewis and Clarke: Rethinking European welfare. Open University Press

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L