Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1MVPB2 Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet

Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet
Back Tilbake
Kode
1MVPB2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Rolf Rønning og Liv Solheim
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Politikken rettet mot marginaliserte grupper er en viktig del av velferdspolitikken. De siste tiårene er det dokumentert gjennom levekårsundersøkelser at noen grupper i befolkningen har mer langvarige og sammensatte levekårsproblemer enn andre, og at det er tendenser til at sosiale ulikheter har økt. Funksjonshemmede har jevnt over dårligere levekår enn ikke-funksjonshemmede, blant ungdom, eldre, barnefamilier og innvandrere er det grupper som kommer dårlig ut på sentrale arenaer i samfunnet. Teoretisk kan ulikhetene i levekår forstås på ulike måter og på ulike nivåer. Noe forenklet er det teorier som har fokus på individuelle egenskaper som ferdigheter og kompetanse, rolleteoretiske forklaringsmodeller, teorier som har fokus på sosiale og kulturelle fellesskap, og teorier som har fokus på samfunnsmessige strukturer på makroplan.

Sentralt i emnet er forståelsen av begreper som marginalisering, sosial eksklusjon, sosial inklusjon. Videre vil det bli lagt vekt på sentrale teorier om marginalisering, økonomisk, sosialt og kulturelt, samt på empirisk kunnskap om marginaliserte grupper. Emnet omhandler også velferdspolitiske tiltak til å motvirke marginalisering.

Læringsmål

Emnet omhandler prosesser som gjør at personer og grupper i befolkningen blir sosialt ekskludert på en eller flere viktige arenaer i samfunnet. Prosessene som fører til en slik eksklusjon kan betegnes som marginalisering. Marginalisering betegner prosesser som bidrar til at individer og grupper i liten grad deltar på arenaer som hvor det forventes at de skal delta. Det er et flerdimensjonalt begrep som omfatter arbeidsmarginalisering, levekårsmarginalisering, politisk marginalisering, sosial marginalisering og kulturell marginalisering.

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om marginaliseringsprosesser på ulike nivåer i samfunnet, hvordan disse er knyttet til strukturelle forhold, og hvordan de kommer til uttrykk på aktørnivå. Studentene skal tilegne seg de sentrale teoriene om marginaliseringsprosesser og om begreper som sosial eksklusjon og inklusjon. Likeledes skal studentene skaffe seg kunnskap om, og innsikt i, hvilke grupper av befolkningen som rammes av marginaliseringsprosesser og hvilke levekår disse har. Et hovedpoeng er at studentene skal få innsikt i hvordan forståelsen av marginaliseringsprosessene har betydning for så vel hvordan marginaliserte grupper avgrenses, som hvordan politikken og tiltakene rettes mot disse gruppene. Studentene skal se sammenhengen mellom de marginaliserte gruppenes levekår og livssituasjon og de mer overordna politiske strømninger og målsettinger. Et hovedmål vil være at studentene skal få innsikt i hvordan målsettingene om deltakelse og likeverd kan realiseres og hvordan dette kan manifesteres i velferdspolitiske tiltak.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, individuelt arbeid seminarvirksomhet og diskusjoner i grupper basert på framlegg fra studentene. Det vil bli lagt vekt på å relatere de teoretiske problemstillingene til problemstillinger i dagens praksisfelt og studentenes erfaringer fra praksis.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emnet er ikke obligatorisk

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for studenter ved: Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU), Master i velferdspolitikk (MVP) og Master i Velferdsforvaltning (fra våren 2006)
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav. Det ene arbeidskravet skal være forslag til opplegg for det individuelle essayet med selvvalgt problemstilling. Det andre vil være et utkast til oppgaven med en oppgitt problemstilling

Eksamensform

Eksamen består av to individuelle oppgaver. Det er et essay med en selvvalgt problemstilling innenfor emnet. Dette teller 75 prosent av den samlede karakteren. Den andre oppgaven er basert på en oppgitt problemstilling. Denne oppgaven teller 25 prosent av den samlede karakteren.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Field, John, 2004: Social Capital, Routledge

Rodrigues, D and Stoer, S.R., 2003: Theories of Social exclusion. Frankfurt am Main, Peter Lang (150 s.)

Solheim, L.,2004: Hjemløshet som sosialt problem og Mellom integrasjon og sosial eksklusjon: De hjemløse i mindre kommuner. I Dyb, Solheim og Ytrehus: Sosialt perspektiv på boligpolitikken. Oslo, Abstrakt forlag 2004 (45 s.)

Svedberg, L., 1995: Marginalitet ? ett socialt dilemma. Lund, Studentlitteratur (50 s.)

Young, J., 1999: The Exclusive Society. London, Sage (200 s)

 

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Askonas, P. And Stewart, A.,2000: Social Inclusion - Possibilities and Tensions

London, MacMillan (kapittel 2- 6, side 19-103)

Abrahamson, P.,1997 : Combating poverty and social exclusion in Europe. I Beck, Maesen and Walker (eds): The Social Quality of Europe. Bristol, The Policy Press ( 22 s.)

 

Crosskill, D., 2000: The colonization of the poor. I Batsleer, J. and Humphries, B.: Welfare, exclusion and political agency. London, Routledge (15 s.)

 

Kennett, P., 1999: Homelessness, citizenchip and social exclusion. I Kennett, P and Marsh, A: Homelessness - exploring new terrain. Bristol, The Policy Press ( 24 S.)

 

Riggins, H., 1997: The Rhetoric of Othering. I Riggins (ed): The Language and Politics of Exclusion. London, Sage (30 s.)

Rønning, R., 1996: Hvorfor blir - og forblir - folk sosialhjelpmottakere? I Halvorsen, K. (red): Mestring av marginalitet. Oslo, Cappelen Akademisk forlag ( 29 s)

Suneson, S., 2002: Beständig ojämlikhet - vem är en outsider. I Meeuwisse, A. Og Swärd, H. (red) : Perspektiv på sosiala problem. Stockholm, Natur och Kultur (21 s.)

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L