Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1JUSS02 Arve- og familierett med juridisk metode

Arve- og familierett med juridisk metode
Back Tilbake
Kode
1JUSS02
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller, mens arveretten omhandler hva som skal skje med en avdød persons eiendeler og forpliktelser. På mange punkter er det en nær sammenheng mellom disse fagene. Når avdøde var gift, har gjenlevende ektefelle særlige rettigheter ved fordelingen av avdødes formue. I kurset om familie- og arverett er det særlig disse felles berøringspunkter som er satt i fokus.Også rettsforholdet mellom personer som lever i ugift samliv hører innenfor det man i dagens samfunn anser som en del av familieretten. Kurset i familie- og arverett omhandler imidlertid bare rettsforholdet mellom personer som har inngått ekteskap.

Juridisk metode er et fag som skal gi studentene forståelse og beherskelse av de grunnleggende prinsippene for rettslig argumentasjon. Faget er en integrert del (8 sp) av årsstudiets moduler forvaltningsrett og familie- og arverett. Konkret introduksjon til juridisk kildemateriale utgjør en vesentlig del av kurset. Faget er først og fremst et redskapsfag, og vil fokusere tematisk på metodiske problemstillinger som aktualiseres i de parallelle modulene i forvaltningsrett, familie- og arverett og kontraktsrett. Det er en målsetting at faget vil gjøre studentene bedre i stand til å reflektere over egen rettskildebruk i de øvrige fagene og derved så tidlig som mulig få et selvstendig grep på den form argumentasjonen må ha for å kunne aksepteres som rettslig.

Læringsmål

I familieretten kreves det at studentene tilegner seg grundig kjennskap til:

 • De økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom ene-eie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie.
 • Delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formuen og eiendeler.
 • Det kreves kjennskap til hovedlinjene vedrørende ektefellers underholdsplikt under ekteskap.

I arveretten kreves det grundig kjennskap til:

 • Arverett etter loven og etter testament, grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner, og gjenlevende ektefelles rettigheter.
 • Det kreves kjennskap til reglene om livsarvingenes pliktdel.

For å beherske de mest grunnleggende prinsippene for juridisk argumentasjon kreves det at studentene tilegner seg kjennskap til

 • Rettsregelbegrepet: Hvordan rettsregler skapes og utvikles. Rettsreglenes karakter
 • Rettskildeprinsippene
 • Rettskildefaktorene
 • Tolkning av preseptorisk og deklaratorisk lovtekst
 • Ulovfestet rett
 • Særtrekk ved offentligrettslig og privatrettslig argumentasjon
 • Forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett
 • Rettssystemets hierarkiske karakter: Trinnhøyde og prinsipper for harmonisering av rettsregler.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, obligatorisk innlevering, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent relakompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen.
Arbeidskrav
 1. På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.
 2. I metodedelen skal det leveres en kort felles domstolsrapport (gruppeoppgave) etter avlagt domstolsbesøk. Rapporten skal være godkjent før avslutning av emnet.
Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer. I metodedelen gis det hjemmeeksamen.

 

 

Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Lødrup: ”Familieretten” 5. utgave (familierett) fra 2004 og Lødrup: ”Arverett” 4.utgave (arverett) fra 1999.Supplerende / anbefalt litteratur

Knophs oversikt over Norges rett, siste utgave (12. utgave fra 2004), samt Lødrup: Oversikt over arveretten, Damm forlag, 4.utgave (2004) og Lødrup/Tone Sverdrup: Oversikt over familieretten (2004), også Damm.

De siste to er forholdsvis enkle innføringsbøker, og kan benyttes som alternativ til tilsvarende innføring i Knoph. Dessuten forutsettes samtlige å ha for hånden siste utgave av Ola Viken: Oppgave- og materialsamling i familie- og arverett, så vidt jeg vet ingen nyere utgave for hånden enn 2000 utgaven( kanskje Mjøsbok kan sjekke evt. Nyutgivelse med forlaget? Det gjelder for ordens skyld de øvrige, før pensumlisten legges ut til studentene), Universitetsforlaget.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L