Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > MBUB1 Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid

Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
Back Tilbake
Kode
MBUB1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Inger Marie Bakke og Sigrun Nilsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Relasjonsarbeid er viktig i alt helse- og sosialfaglig arbeide med barn, unge og familier. Kompetanse i relasjonsarbeid omfatter blant annet å kunne etablere, opprettholde og avslutte en relasjon, analysere og bearbeide egne bidrag til relasjonen, tåle ulike følelser og reaksjoner hos brukerne og seg selv, samt å vedlikeholde en allianse og holde ut et kontaktforhold over tid. Relasjonsarbeid skjer innenfor ulike kontekster, og omfatter mellom annet kartleggende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende/habiliterende og lindrende virksomhet.

Tilnærmingen til relasjonsarbeid er helhetlig, og det vil bli lagt opp til prosesser som bidrar til å utvikle relasjonskompetanse hos den enkelte, samt å knytte teori til de erfaringene som studentene har fra praksisfeltet.

Studenten skal fordype seg i et fagområde enten på egen arbeidsplass eller i praksis på en arbeidsplass som høgskolen godkjenner. Ved at veiledning og undervisningen skal foregå i grupper under samlingene ved høgskolen, vil studentene også få innblikk i medstudenters fordypningsområde.

Læringsmål

Studentene skal

  • tilegne seg ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med ulike brukere og med brukere i ulike kontekster
  • tilegne seg kunnskap om og innsikt i det vitenskapelige grunnlaget for ulike tilnærminger i relasjonsarbeid
  • utvikle selvinnsikt og evne til selvrefleksjon
  • tilegne seg innsikt i og kunnskap om deltagende observasjon som grunnlag for utviklingsarbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Det er lagt til rette for fleksibel læring og varierte arbeids- og undervisningsformer vil derfor bli brukt. Læringen vil være problembasert, og det legges vekt på å utvikle et vitenskapelig perspektiv på praksis.

Arbeidsformene varierer fra tradisjonelle forelesninger og individuell lesning til gruppearbeid og veiledning.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter inidividuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emnet er ikke obligatorisk

Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU), Master i Velferdspolitikk og Master i Velferdsforvaltning (fra våren 2006)
Arbeidskrav

Studentene skal ha gjennomført to individuelle arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform

Studentene skriver et essay med en begrunnet problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor. Problemstillingen skal ha både en teoretisk og empirisk forankring, og essayet skal inneholde refleksjon over egne yrkesrelevante erfaringer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bråten, S.: Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom. 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2004. S.15-174.

Eide, H. og Eide, T.: Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. 1. utgave, Gyldendal Norsk forlag, Oslo, 2004. S.15 – 123, 155-299.

Løvlie Schibby, A-L: En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familier. Universitetsforlaget, Oslo, 2002. S. 17- 120, 233-263, 292-301, 346-368.

Aamodt, L. G.: Familien mellom mange hjelpere. Refleksjoner i sosialfaglig arbeid. Fagbokforlaget, Bergen, 2005. Side 7- 48, 66-157, 170-182.

 

I kompendium (fås kjøpt hos Storkopi)

Aubert, A-M: Den betydningsfulle kroppen. I Lindbæk, B.: Kommunikasjonsverksted I sosialt arbeid. Høgskoleforlaget, Kristiansand, 2004. S. 134 – 167.

Bo, K-A: Børnesamtalen. I. Dansk socialrådgiverforenings tidsskrift: Uden for nummer. Hefte 6, vol. 4, 2003. Side 5–17.

Heggen, K.: Krenkende pleie og behandling. I Sætersdal, B. og Heggen, K.. I den beste hensikt? ”Ondskap” i behandlingssamfunnet. 1. utgave, Akribe Forlag, Oslo, 2002. S. 33-57.

Nilsen, S.: Vi er internasjonale. En studie av innvandrerkvinners hverdagsliv i krysspress mellom underordning og frigjøring. Gøteborgs Universitet Institusjon för socialt arbete. Skriftserie 1999 nr. 5, 1999. S. 189-206, 257-270.

 Supplerende / anbefalt litteratur

Abrahamsen, G.: Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. Universitetsforlaget, Oslo, 2004.

Bakke, I.M. og Aubert, A-M.: Hvordan kan observasjon av relasjonelt samspill bidra til økt profesjonell kompetanse i møte med funksjonshemmede brukere? Paper til 1. nasjonale konferansen om Forskning om funksjonshemmede. Lillehammer 20. – 21. september 2004.

Fangen, K.: Deltagende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen, 2004.

Lorentzen, P.: Fra tilskuer til deltager. Samhandling og kommunikasjon med voksne utviklingshemmede. Universitetsforlaget, Oslo, 2003.

Hedenbro, M. og Wirtberg, I Samspillets kraft. Marte Meo – muligheter til utvikling. Oslo: Kommuneforlaget, Oslo, 2002.

Haram: A.: Dialogens kraft. Når tanker blir stemmer. Oslo: Universitetsforlaget, Oslo, 2004.

Larsen, E.: Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut. Universitetsforlaget, Oslo, 2004.

Lindbæk, B.: Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Høgskoleforlaget, Kristiansand, 2004.

Løvlie Schibby, A-L: En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familier. Universitetsforlaget, Oslo, 2002.

Nilsen, S. (1999): Vi er internasjonale. En studie av innvandrerkvinners hverdagsliv i krysspress mellom underordning og frigjøring. Gøteborgs Universitet Institusjon för socialt arbete. Skriftserie, nr. 5, 1999.

Nygren, P.: H andlingskompetanse – Om profesjonelle personer. Gyldendal Akademiske, Oslo, 2004.

Sætersdal, B. Og Heggen, K.. I den beste hensikt? ”Ondskap” i behandlingssamfunnet. Oslo: Akribe Forlag, 2002.

Øvreeide, H. : Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i barnevernsinstitusjoner. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1995.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L