Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL20 Reiseliv og samfunn

Reiseliv og samfunn
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL20
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Hele høstsemesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i reiseliv som fagfelt. Emnet er delt inn i fem hovedtema, der hvert tema belyser ulike sider ved reiselivet som fenomen. Ved hjelp av en historisk, en sosiologisk, en geografisk og en samfunnsvitenskapelig tilnærming skal studentene få kunnskap om reiselivet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om reiselivet som produksjonssystem, de ulike hovedtrekkene i både tilbud og etterspørsel. Videre vil det bli lagt vekt på å vise den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet, samt se de historiske utviklingslinjer i reiselivet.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene ha fått forståelse for hva reiselivet er som fenomen, og kunnskap om og forståelse for reiselivets ulike berøringspunkter med samfunnet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, veiledning og ekskursjoner.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv og bachelor i naturbasert reiseliv


Arbeidskrav

Emnet har mappeevaluering, med fire arbeidskrav, to individuelle og to gruppeoppgaver. To av arbeidskravene, en individuell og en gruppeoppgave legges inn i mappen. Til arbeidskrav nr.4 er det inkludert en PowerPoint presentasjon av oppgaven. Arbeidskravene som ikke legges i mappen vurderes med godkjent/ikke godkjent. I tillegg må studentene delta på en obligatorisk ekskusjon.

Eksamensform

Emnet avsluttes med individuell, muntlig høring. Studenten skal forsvare en av de to oppgavene som er lagt i mappen.

 

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker:

Burton, R (2000) Travel Geography, Longmans, London

Fitje, A (2001), Turisme i Norge – ei samfunnssak?, Samlaget, Oslo

Flognfeldt, T (1995), Areal, sted og reiserute, Fagbokforlaget, Bergen

Martinussen, W (2001), Samfunnsliv. Innføring i sosiologisk tenkemåte, Gyldendal, Oslo

Sharpley, R (1999), Tourism, Tourist and Society, ELM Publications, Huntingdon

Storrusten, E (1994), Langsomt ble reisene for alle, Norsk reiseinformasjon AS, 1994

Viken, Arvid (2004) Turisme: miljø og utvikling, Gyldendal akademisk, Oslo (kap.5-7).

Sletvold, Ola (2000) Reiseliv i historien. En historisk introduksjon til reiselivskunnskap. HiF-notat nr 2000:10, Alta

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Tema 1 Faglærer Trond Feiring

  1. Artikkelsamling om reiselivshistorie.

 

Tema 2: Faglærer Bente Heimtun utgir ett kompendium:

  1. Artikkelsamling om temaene kulturelle, sosialøkonomiske og miljømessige virkninger av reiselivet, og autentisitet i reiselivet.

Tema 3: Faglærer Dag Ørjansen utgir to kompendium:

  1. St.prp. nr. 1 (2004-2005) – utvalgte sider.
  2. St.meld.nr. 15 (1999-2000) Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer.
  3. Samling utdrag fra ulike st.meldinger.

 Supplerende / anbefalt litteratur

Løschbrandt, A (2001), Reiselivstjenester, Gyldendal, Oslo

Jacobsen, J.K.S. og A.Viken (2002), Turisme. Fenomen og næring, Gyldendal, Oslo


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L