Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL33 Utvikling og ledelse av reisemål - fordypning 2

Utvikling og ledelse av reisemål - fordypning 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL33
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2006/2007
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Dag Ørjansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Modulen er en av de to fordypningsmulighetene på Bachelor i reiseliv. Studentene må fortsette på den samme fordypningen i 6. semester.

Emnet er delt inn i 3 kurs:

 • Reisemålsteori og planlegging
 • Reisemålsledelse
 • Et integrert reisemålscase
Læringsmål

Emnet har som mål å gi studentene innsikter innen områdene:

1. REISEMÅLSTEORI OG PLANLEGGING
Hvordan et reisemål er definert
Hvordan et reisemål er bygd opp
Hva slags ressurser et reisemål bruker
Hvordan reisemålet drives
Hvordan reisemål utvikles
Hvordan et reisemål fungerer sammen med samfunnet
Hvordan samfunnet planlegger og legger til rette for reisemål

2. DESTINASJONSLEDELSE
Hvordan få til en helhetlig utvikling og ledelse av reisemål
Hva kjennetegner de beste reisemålene
Hvordan tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av reisemålets tilbud
Hvordan tilrettelegge samhandlingsprosesser som hever konkurranseevnen og verdiskapningen
Hvordan tilrettelegge markedsorienterte og kundefokuserte utviklingsprosesser som fremhever innovasjon og nyskaping
Hvordan posisjonere reisemålet for å skape fortrinn i et meget konkurranseutsatt marked

3. CASET
Hovedhensikten med caset er å utvikle studentenes evner til å omsette teori til praksis og føle at de behersker helhetsgrepet

 

 

Undervisnings- og læringsmetode

I høstsemesteret vil arbeidsformen variere mellom forelesninger og seminarer.

I vårsemesteret vil arbeidsformen variere mellom forelesninger og seminarer.

I caset vil arbeidsformen være veiledning av studentgrupper.

Forkunnskaper

Det kreves at de fire første semestrene i Bachelor i reiseliv eller bachelor i kulturprosjektledelse (eller tilsvarende) er bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er valgbart for
Ett av to valgfrie spesialiseringsemner i 3. år på Bachelor i reiseliv
Arbeidskrav

For del 1 skal de utarbeides et paper etter trukket problemstilling(er) som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Hvis arbeidskravet ikke godkjennes, så gis det et nytt arbeidskrav som må godkjennes i løpet av januar. Rett før del 2 er det lagt inn en 3 dagers obligatorisk studietur. Deltakelse i caset er obligatorisk. Dette gjelder både forelesningene, gruppearbeidet, feltarbeidet og utarbeiding av caserapporten.

Eksamensform

Emnet avsluttes med en caserapport (i gruppe) som evalueres. Gruppekarakteren justeres etter individuell muntlig høring. Høringen baseres på pensum og caserapport.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Yvonne von Friedrichs Grängsjö, ”Destinationsmarknadsföring – en studie av turism ur ett producentperspektiv”, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. 2001

Ernie Heath og Geoffrey Wall, John, ”Marketing Tourism Destinations – a Strategic Planning Approach” Wiley & Sons, Inc. 1991.

Rapporter:

“Towards quality urban tourism”,

“Towards quality coastal tourism”,

“Towards quality rural tourism”

alle utgitt av European Commission i 2000.

 

Kompendium 1

”Regionaløkonomiske sammenhengar” Kap. 3 i Regional økonomi og politikk av Håvard Teigen

 1. ”Grunnleggende prosesser i organisasjon” i Organisasjon og ledelse: et integrert perspektiv av T Busch og J. O. Vanebo.
 2. ”What is stakeholder thinking? Av Juha Näsi
 3. Stakeholder Analysis utdra fra Strategic Planning for Public and nonprofit Organizations av John M. Bryson
 4. “Stakeholder Assessment and Collobrative Tourism Planning” av L. Meddeiros de Araujo og Bill Bramwell.
 5. “Assessing the Economic Impacts of Travel and Tourism” Kap. 31, kap. 32 og kap. 33 av Douglas C. Frechtling
 6. “Partnerskap den nye universalløsningen” av Peter Arbo
 7. ”Fylkeskommunane – regonale utviklingsaktørar i klemme” av Oddbjørn Bukve
 8. ”Perspektiver på regionale partnerskap: Keiserens nye klær eller ”entrepreneurial
  governance” ?” av Einar Leknes
 9. ”Samfunnsplanlegging” kap 2 av Nils Aarsæther og ”Planlegging på lokalt nivå” kap. 4 av Torill Nyseth fra boka Planlegging. No redigert av Nils Aarsæther og Aksel Hagen
 10. ”Mennesker og steder” av Nina Gunnerud Berg
 11. ”Tettstedsprogrammet – noe nytt” av Terje Skjeggedal
 12. ”Regionalpolitiske snuoperasjoner og lokale handlingsmiljø” av Peter Arbo og Oddbjørn Bukve.
 13. ”Melbu – prosesser og medvirkning for mobilisering” av Liv Aune
 14. ”Avtaler som styringsredskap i kommunal planlegging” av August E. Røsnes
 15. ”Strategies for Tourism Destinations” Kap. 10 fra boka Tourism, Technology and Competitive Strategies av Aulania Poon

Kompendium 2:

Utdrag fra bøker:
Robinson, Leigh 14 “Quality Management in Public Leisure Services“ in “Leisure Management; Issues and Applications” edited by M. F. Collins and I. S. Cooper, CAB INTERNATIONAL 1998
Kotler, Philip, Haider, Donald H. og Rein, Irving 8 “Attracting the Tourism and Hospitality Business Markets” i “Marketing Places; Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations” The Free Press 1993
Eggen, Nils Arne ”Godfot-teorien” i ”Godfoten; samhandling – veien til suksess” Aschehoug psykologi 2003
Morgan, Gareth 10 ”Metaforenes utfordring” og kommentert bibliografi i ”Organisasjonsbilder” Universitetsforlaget 1998
Andreassen, Kjell Schou og Wadel, Cato 4 ”Utfordringer og ferdigheter” i ”Ledelse, teamarbeid og teamutvikling” SEEK A/S 1990
Artikler:
Christensen, Annemarie G. ”Turisten som miljøbevidst (for)bruger” i Ledelse & Erhvervsøkonomi 63 årgang nr. 2 juni 1999
Bolman, Lee G. og Deal, Terrence E. Kap 1 Innledning: Fordelen ved å kunne variere fortolkningsramme. i boka ”Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse – strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler” Ad Notam.
Go, Frank M. og Govers, Robert ”Integrated Quality Management for Tourist Destinations: a European perspective on achieving competiveness” i Tourism Management 21/2000
Woods, Megan og Deegan, Jim “A Warm Welcome for Destination Quality Brands: the Example of the Pay Cathare Region” I International Journal of Tourism Research Vol 5 (4) 2003.
Echtner og Ritchie ”The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment” I Journal of Travel Research Spring 1993
Tuppen, John “The Restructuring of Winter Sports Resorts in the French Alps: Problems, Processes and Policies” I International Journal of Tourism Research
Barsky, Jonathan D. og Labagh, Richard “A Strategy for Customer Satisfaction” i The Cornell Quarterly Vol. 33, No. 5 October 1992
Cadotte, Ernest R. Og Turgeon, Normand ”Key Factors in Guest Satisfaction” i The Cornell Quarterly

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L