Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL32 Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter - fordypning 1

Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter - fordypning 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL32
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
18 uker 2006/2007
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
45
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet ”Innovasjon og ledelse i små reiselivsbedrifter” har som mål å gi studentene innsikt i hvordan små reiselivsbedrifter faktisk fungerer. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man kan drive innovasjonsarbeid i disse bedriftene.

Emnet er teoretisk forankret i fagene økonomi, marked og ledelse, med innovasjon og små servicebedrifter som referansepunkt. Et overordnet perspektiv blir innovasjon gjennom en markedsorientert prosess.

Læringsmål

En viktig målsetting for emnet er å trene studentene i reflektert anvendelse av teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger. Arbeidsformen som er valgt skal nettopp stimulere til å binde teori og praksis, for derigjennom gi kunnskap og forståelse som studentene senere kan anvende i en konkret arbeidssituasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, deltakelse i et nettbasert beslutningsspill, feltarbeid og veiledning.

Forkunnskaper

De to første årene av Bachelor i reiseliv (eller tilsvarende) må være avlagt og bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er valgbart for
Ett av to obligatoriske fordypningsemner, tredje studieår.
Arbeidskrav

Innlevering av 2-3 arbeidskrav, obligatorisk feltarbeid i en til to uker.

(Arbeidskravet er knyttet til første del av kurset som sluttføres i løpet av 5. semester (høstsemesteret). Hvis arbeidskravet ikke godkjennes, gis det nytt arbeidskrav som må godkjennes i løpet av januar. Hvis dette heller ikke godkjennes, så gjelder paragraf 3 punkt 3 om at vedkommende student ikke får anledning til å gå opp til eksamen.)

Eksamensform

Hele emnet avsluttes med en ukes hjemmeeksamen, der to og to studenter arbeider sammen. Eksamen avsluttes ved at studentene en og en presenterer oppgaven muntlig i et auditorium.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Beaver, Graham (2002) Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development, Prentice Hall, London (Denne boka vil dekke mange sentrale tema, inkludert deler av økonomiundervisningen)

Løwendahl, Bente og Wenstøp, Fred ((2003) Grunnbok i strategi, N.W. Damm & Søn, 2.utgave, Oslo

Sundbo, Jon m.fl. (2001) Innovation med omtanke, systime, Århus

Skivik, Hans Morten (2004) Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis. Gyldendal Akademiske, Oslo,

Kompendium (kjøpes Storkopi)

  1. Markedsorientering
  2. Økonomi
  3. Kvalitativ metode

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L