Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HØ24 Mikroøkonomi og konkurransestrategi

Mikroøkonomi og konkurransestrategi
Back Tilbake
Kode
2HØ24
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mikroøkonomisk del drøfter økonomiens etterspørselsside, tilbudsside, frikonkurransemarkedet, ufullkommen konkurranse, monopol, skatter, kollektive goder, eksterne virkninger, nytte- kostnadsanalyse, fordelingsproblematikk.

Emnet gir studentene innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på flere områder - anvendt mikroøkonomi. Emnet består av to fagblokker; Mikroøkonomi og konkurransestrategi.Viktige tema er Produksjonsteori, Konsumentteori, Markedsteori, Effektiv ressursbruk, Virkninger av skatter/subsidier, Konkurransestrategier, Næringsøkonomi

Læringsmål

Studentene skal gis innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. De skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger og for produsentens driftsbeslutninger under ulike målsettinger og markedsformer. Studentene skal også øves i forståelsen av hvordan ulike former for politikk virker på enkeltaktørenes tilpasning og prisdannelsen i markedet.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/ veiledning/ paper-innlevering. Det er svært viktig å arbeide med oppgaver.

Forkunnskaper

Det anbefales sterkt at studenter som kun har førsteårskurset (1MA/1MX/1MY) fra videregående, gjennomfører forkurset i matematikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Ett obligatorisk paper på min 15 sider enkel linjeavstand (godkjent / ikke godkjent)

Eksamensform

Skriftlig eksamen – fem timer

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pindyck, Robert S. Og Rubinfeld, Daniel L., Microeconomics, 6. utgave (International Edition), Pearson Education, Inc., New Jersey 2005Supplerende / anbefalt litteratur

Besanco, David & Braeutigam, Ronald R., Microeconomics, Wiley, 2005

Mikroøkonomi:

Ringstad, Vidar, Mikro- og markedsøkonomi, Cappelen 2002,

Ringstad, Vidar, Offentlig økonomi og økonomisk politikk, Cappelen 2003

Dedekam, Anders jr., Mikroøkonomi, Fagbokforlaget, 2002

Arild Sæther Mikroøkonomi, Høyskoleforlaget 2003;

Konkurransestrategi:

Grønn, Erik, Anvendt mikroøkonomi, Cappelen, 2005

Sørgard, Lars, Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 2003


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L