Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > SGEO101 Samfunnsgeografi og globalisering

Samfunnsgeografi og globalisering
Back Tilbake
Kode
SGEO101
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Tor Selstad/Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet demonstreres hvordan framveksten av det moderne samfunnet er basert på flere geografiske prosesser: Industrivekst, urbanisering og demografisk stabilisering, kombinert med en økende tendens til flytting mellom og innen land. Politisk representerer regionaliseringen et sterkere krav om regional innflytelse på samfunnsutviklingen. Sentrale spørsmål som analyseres i emnet er byenes oppkomst, deres eksplosive utvikling under industrialismen, og deres transformasjon i en postindustriell fase. Byene er også nøkkelen til å forstå framveksten av moderne byregioner, hvorav de mest avanserte danner et globalt nett av verdensbyer.

Det blir også gitt en elementær innføring i demografi, med vekt på den demografiske overgangen. Den forklarer hvordan fallende dødelighet og fruktbarhet leder til lav befolkningtilvekst i moderne land, men samtidig også et flyttepress fra sør til nord, fra periferi til senter. Sentrale stikkord er:

  • Den samfunnsgeografiske tenkemåten
  • Industrialisering, globalisering og bytransformasjoner
  • Den demografiske overgangen i nord og sør
  • Regionalisering av samfunnsliv, politikk og forvaltning
  • Flytting innen og mellom land
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i den samfunnsgeografiske tenkemåten med vekt på urbanisering og regionalisering, demografi og migrasjon. I sitt geografiske perspektiv skifter kurset mellom det regionale, nasjonale og regionale. Gjennom pensum, forelesninger og oppgaveskriving legges det vekt på å utvikle innsikt i hvordan det moderne samfunn framtrer romlig og regionalt.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, pensumkollokvier med pensumseminar.

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Bachelor og Årsstudium i samfunnsgeografi og globalisering.

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på andre samfunnsfaglige bachelorstudium. Andre som ønsker innføring i fagområdet samfunnsgeografi.
Arbeidskrav

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider)

Eksamensform

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider), med muntlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Paul L. Knox og Sallie A. Marston 1998: Places and Regions in Global Context. Human Geography. Prentice Hall. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Ca. 500 sider.

Knut Onsager og Tor Selstad (red.) 2004: Regioner i utakt. Tapir akademisk forlag, 2004. Ca 200 sider

Hans Solerød 2003 (siste utgave): Mennesker og ressurser: befolkningsutviklingen - utfordringer og muligheter. Oslo: Gydendal akademisk. Kap. 2, 3, 4, 5, 7 og 9, C. 180 siderSupplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L