Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2SOSINNF Innføring i sosiologi

Innføring i sosiologi
Back Tilbake
Kode
2SOSINNF
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Jon Helge Lesjø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en innføring i sosiologisk tenkemåte, i hva som defineres som sosiologiske problemer og hvordan samfunnets sentrale institusjoner analyseres ut fra en sosiologisk synsvinkel. Det gis en innføring i noen av de viktigste tanke- og skoleretningene i sosiologien.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale institusjoner i samfunnet, og oppøve evnen til ”sosiologiske fantasi” gjennom å se sammenhengene mellom sosial struktur, individualisering og historiske prosesser. De lærer å analysere samfunnsprosesser på ulike nivåer i koblingen mellom, kultur, struktur, samhandling og sosiale fellesskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Det forutsettes aktivt studentarbeid med fastsatt pensum, og arbeid med oppgaver individuelt og grupper. Undervisning gjennom forelesninger, seminarer og veiledning.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innføring i sosiologi som del av bachelorgrad.
Arbeidskrav

Godkjent deltakelse og rapport fra et gruppearbeid og et godkjent essay.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Schiefloe, P.M. (2003), Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Bergen: Fagbokforlaget (unntatt s. 60-77 og s. 85-103) 425 s.

Frønes, I og L. Kjølsrød (red.)(2003), Det norske samfunn (4. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Utdrag 250 s.

Bauman, Z. og T.May (2004), Å tenke sosiologisk. Oslo: Abstrakt forlag. (Utdrag 150 s.)

 

Kompendium (kjøpes Storkopi):

 • Giddens, A. (2001), Sociology(4th ed), kap. 1 og kap. 21, 36 s.
 • Mjøset, L (1991), Kontroverser i norsk sosiologi, s. 150-170, 20 s.
 • Mills, C.W. (1959), The Sociological Imagination, kap. 1, s. 9-32. 23 s.
 • Marx, K. Borger og proletar. I Engelstad (red.) Det beste av Karl Marx, s. 235-243. 9 s.
 • Weber, M. Verdi og handling, s. 26-44. 19 s. Pax, Oslo 1999.
 • Durkheim, E., Anomi og handlingslivets struktur, s. 37-44 i Østerberg (red.) Handling og samfunn. 8 s.
 • Aubert, V, Lovgivning som skinnintegrasjon, s. 241-249 i Østerberg (red.) Handling og samfunn. 9 s.
 • Sartre, J.-P. Serialitet, s. 173-184 i Østerberg (red.) Handling og samfunn. 12 s.
 • Østerberg, D. (1988), ”Talcott Parsons ’ sosiologi”s. 7-35 i T. Parsons Sosiologiske essays. Oslo: Pax. 29 s.
 • Østerberg, D. og F. Engelstad (1995) ”Kunst”, s. 414-430 i Samfunnsformasjonen. En innføring i sosiologi. Oslo: Pax.. 17 s.
 • Berger, P. og T. Luckmann (2000), Den samfunnsskapte virkelighet, s. 69-81. Bergen: Fagbokforlaget. 13 s.
 • Goffman, E. (1992) Vårt rollespill til daglig. (s. 92-118 ) Oslo: Pax. 27 s.
 • Bourdieu, P. (1995), Distinksjonen, s. 103-130. Oslo: Pax. 15.s. Rastrede tekstbokser kursorisk pensum.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L