Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > KPL1003 Kulturpolitikk

Kulturpolitikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, startdato 17.10.05
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene innsikt i utviklingen innen kulturpolitikk generelt, med hovedvekt på norske forhold. Studentene vil også få anledning til å fordype seg i kulturpolitikken på et særskilt kulturområde ut fra et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.

Emnet ser på utviklingen innenfor området kulturpolitikk i Norge fra nasjonsbyggingen på 1800-tallet og fram til kulturpolitikken i dagens globaliserte kultur. Generelle kulturpolitiske problemstillinger blir presentert og situasjonen innenfor kulturlivets ulike felt blir gjennomgått.

Læringsmål

Studentene skal:

  • få innsikt i hovedtrekkene ved norsk kulturpolitikk sett i relasjon til utviklingen i samfunnet og kultursektoren, og
  • få mer inngående kjennskap til kulturpolitikken og regelverket innen et spesifikt kulturområde.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarframlegg.

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjekledelse.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur og andre som ønsker å sette seg inn i norsk kulturpolitikk.
Arbeidskrav

Gruppeoppgaver og seminarinnlegg

Eksamensform

6-timers individuell dagseksamen + gruppeoppgave på ca. 8 sider (ca. 3000 ord). Hver del teller 50% av samlet eksamenskarakter

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker:

Bjarne Hodne (2002) Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1-3 + 5-6 (118 s.)

Per Mangset (1992) Kulturliv og forvaltning. Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. (210 s.) Kapittel 1-2 + 4-5 (100 s.)

Sigrid Røyseng & Dag Solhjell (red.) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning, 2004. Kap. 7, 10, 12, 13, 14, 15 (106 s.)

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Oslo: KKD (228 s.)

Kompendium - selges i Storkopi:

Eriksen, Hompland & Tjønneland (2004) "Det mangfoldige kulturbegrepet", i: Et lite land i verden. Norsk idéhistorie b. 6. Oslo: Aschehoug (28 s.)

Mangset, Per (2001) "Offentlig kulturpolitikk i utakt?", i: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2001 (19 s.)

Brahmachari, Shanti (2004) "Monokulturer eller kulturelt mangfold?", i: Meyer & Bjørkås (red.) Risikosoner. Om kunst, makt og endring. Oslo: Norsk kulturråd (22 s.)

Trine Syvertsen (2002) "Fra resonnerende offentlighet til opplevelsesmarked", i: Bjørkås (red.) Kulturelle kontekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget (21 s.)

Trine Syvertsen (2004) "Mediepolitiske mål og virkemidler", i: Syvertsen Mediemangfold. Styring av medier i et globalisert marked. Kristiansand: IJ-forlaget. (24 s.)

Dag Asbjørnsen & Ove Solum (1998) "Public service-kino? Legitimeringsstrategier i norsk kinopolitikk", i: Norsk medietidsskrift 1/1998 (15 s.)

Brandstad, Are (2002) "Kulturpolitikk og populærmusikk", i: Gripsrud (red.) Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd (33 s.)

Jon Bing (2000) "Ytringsfrihet og opphavsrett", i: Kunsten å rulle en stein. Norges Kunstnerråd 1940-2000. Oslo: Bonytt. (7 s.)

Torvund, Olav (2002) "Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet", i: Bjørkås (red.) Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Kristiansand: Høyskole­forlaget (9 s.)

Kulturdepartementet (1999) St. meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldingen) (utdrag 8 s.)

Barne- og familiedepartementet (2002) St. meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge (utdrag 18 s.)

NOU 2002:8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst (utdrag 12 s.)

Kultur- og kirkedepartementet (2003) St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken (utdrag 22 s.)Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L