Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3KULTPROD Kulturproduksjon og -analyse

Kulturproduksjon og -analyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3KULTPROD
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
Både første og andre halvdel av semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en introduksjon til kulturprosjektledelse. Det sentrale tema for emnet er ulik bruk og anvendelse av kulturbegrepet og kulturteori samt innsikt i hva som er spesifikt for hvordan (ulike deler av den norske) kultursektoren fungerer. Dette belyses på ulikt nivå – fra kultursektor som helhet, innenfor de ulike kulturelle felt og innen enkeltbedrifter og organisasjoner. Som et eksempel på estetisk vurdering gis studentene også en innføring i visuell analyse. Emnet er i hovedsak teoretisk men det inneholder også praktiske komponenter:

  • Studentene er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av konkrete kulturprosjekter
  • Studentene lærer seg grunnleggende ferdigheter innen referanse/biblioteksbruk, presentasjonsteknikk og skriving av like typer oppgaver.

 

Læringsmål

Studentene skal:

  • Ha grunnleggende forståelse av kulturteori
  • Ha kjennskap til ulike deler av kultursektoren og hvordan de fungerer
  • Kunne identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og organisering av kulturproduksjon.
  • Ha grunnleggende kunnskap i visuell analyse
  • Ha grunnleggende ferdigheter i bruk av bibliotek, presentasjonsteknikk og skriveformer
Undervisnings- og læringsmetode

Det meste av undervisningen skjer i form av forelesninger og seminarer. I tillegg arrangeres det ekskursjoner til kulturorganisasjoner. Dessuten arrangeres det noen kulturprosjekter som studentene deltar i.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Studentene skal gruppevis legge fram pensumstoff i seminarer hvor de benytter seg av power point.

Studentene skal skrive to gruppeoppgaver

Eksamensform
  • Individuell hjemmeoppgave.
  • En muntlig eksamen

Muntlig eksamen justerer karakteren til den individuelle hjemmeoppgaven

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Danbolt, G. (2002) Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo : Abstrakt forlag. (kapittel 2: En liten billedgramatikk, side 21-46). 25 sider

Dysthe, O., F. Hertzberg, T.L. Hoel (2000) Skrive for å lære. Skriing i høyere utdanning. Abstrakt forlag: Oslo (s. 11 – 162). 151 sider

G.S. Enli, T. Syvertsen og S.Ø Sæther (red). Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV 2 1992-2002. IJ-forlaget: Kristiansand S. (side 21 –45, 136 – 159, 227 – 241). 61 sider

Gripsrud, J. (2002) Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget: Oslo. (side 11-107; 303-327). 120 sider

Gripsrud, J. (2002) Populærmusikken i kulturpolitikken Norges kulturråd: Oslo, rapport nr. 30 (side 8 – 104). 90 sider

Johansen, A. (1999) Medier – kultur og samfunn, Fagbokforlaget:Bergen (side 9 – 75, og 139 – 251). 178 sider

Stortingsmelding nr. 48 (2002-2003 ) Kulturpolitikk fram mot 2014 (side 7 – 58). 51 sider

 

Kompendium (fås kjøpt hos Storkopi):

Adorno, T.W. (1973) Om kulturindustrien (i H.F. Dahl: Massekommunikasjon. Gyldendal:Oslo.7 sider). 7 sider

Aslaksen, E.K. (2000) Teater ut til bygd og by? Scenekunstformidling på 90-tallet - to forsøksprosjekt og to tenkemåter. Oslo: Norsk kulturråd, Rapport nr. 16: side 41-94. 53 sider

Aslaksen, E.K. (2004) ’Kunstlivets grenseland. Om amatører og profesjonelle.’ i: S. Røyseng og D. Solhjell (red) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning-Bø. 15 sider

Bjørkås. S. (2004) ’Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene og den utdannete middelklassens kulturelle prosjekt.’ i: S. Røyseng og D. Solhjell (red) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning-Bø. 15 sider

Borgen, Jorunn Spord (2002) ’Kunstformidling for barn- og unge – erfaringer og utviklingstrekk. i: Bjørkås, S. (red) (2002) Kultur – produksjon, distribusjon og konsum. Høyskoleforlaget: Kristiansand. 22 sider

Braaten, L.T., S. Kulset, O. Solum (2000) Introduksjon til film : historie, teori og analyse. Olso: Gyldendal akademisk. 3. utg. (s. 15 – 36). 21 sider

Gjeldsvik, A. (2003) ’Fjernsynsestetikk’. I: A. Gjeldsvisk og G. Iversen (red.) Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk. Universitetsforlaget: Oslo. (side 13 –29). 16 sider

Hausken, L. (1999) ’Fortellinger’ i: P. Larsen og L. Hausken (red.) Medier - tekstteori og tekstanalyse, Bergen: Fagbokforlaget. (side 53 - 71). 18 sider

Haagoort, G. (2002) Art management. Entrepreneurial style. Eburon: Delft. (Kapittel 2: Strategy formation in the cultural sector. s. 67 – 132). 65 sider

Johansen, A. (200 ) ’Museet i dagens mediesituasjon.’ i: A. Johansen, K.G. Losnedahl, H-J. Ågotnes (red) Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museums skrifter, nr. 12. 16 sider

Küng-Shankleman, L. (2003) ‘Organisational Culture inside the BBC and CNN’, i: Cottle, S. (ed .) Media organization and production. London: Sage. 20 sider

NOU (2002:8) Etter alle kunstens regler - en utredning om norsk scenekunst. Kapittel 2. 15 sider

Ringstad, Vidar (2005) Kulturøkonomi. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (kap. 3, side 43-78). 35 sider

Smith, M. (1999) Endrede tilstander: Karakter og følelsesmessig respons i film. i: H.J. Fossheim (red) Filmteori. En antologi. Oslo: Pax forlag A/S. (side 255 - 270). 25 sider

Solhj ell, D. (1995) Kunst-Norge. Kap 1 (60 sider)

St. meld. (2004-2005) 22. Kultur og næring. Kapittel 2, s. 17 – 29. 12 sider

St.meld (1999-2000) nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving. kapittel 3 og 6. 30 sider

Turner, V. (1977) ‘Variations on a Theme of Liminality.’ i: S.F. Moore og B.G. Myerhoff (eds) Secular Ritual. van Gorcum: Assen/amsterdam. (side 36-52). 14 sider

Vaagland, J. og H. Fauske (2002) ’Barne- og ungdomskulturer. Utviklingstrekk i barn og unges kulturelle deltakelse.’ i: Bjørkås, S. (red) (2002) Kultur – produksjon, distribusjon og konsum. Høyskoleforlaget: Kristiansand. 28 sider

 

 

 

 

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L