Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Prosjekt/praksis

Prosjekt/praksis
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette er et praktisk emne hvor studenten arbeider innen prosjekt/organisasjoner. Praksisperioden skal gi studenten innsikt i de særegne måter det arbeides på i deres spesialiseringsområde.

Studentenes arbeidsinnsats vil være gjenstand for refleksjon, bl.a. ved at studentene skal gjøre sine observasjoner ut fra en bestemt problemstilling. Det er utarbeidet utfyllende regler for emnet.

Læringsmål

Studentene skal:

 • Få innsikt i arbeidsmåtene som brukes i praktisk arbeid innen deres spesialiseringsområdet.
 • Kunne sette sine observasjoner av praksis i en analytisk ramme
 • Kunne reflektere over sin egen innsats.
Undervisnings- og læringsmetode

Studentene finner, i samarbeid med faglærene, et prosjekt eller praksisplass hvor de arbeider med praktiske oppgaver innen det kulturelle området studentene spesialiserer seg på. Det praktiske arbeidet er gjenstand for dokumentasjon og refleksjon.

Studenten søker om godkjenning av prosjektplaner så fort de har avklart med prosjekteier/praksissted hva den konkrete prosjektperiode inneholder. Studenten skal da fremme en søknad som inneholder:

 • ’Kontrakt’ med arbeidsgiver/prosjekteier, undertegnet av studenten og kontaktpersonen
 • Tema for avslutningsoppgaven knyttet til praksisperioden. Oppgaven skal ta utgangspunkt i observasjoner/materiale samlet inn under praksisperioden, supplert med relevant litteratur.

Kontrakten skal inneholde:

 • Grunnleggende opplysninger om prosjektet/praksisplassen.
 • Hvilken oppgaver studenten er tenkt å gjøre/være med på.
 • Hvor lenge praksisen vil vare – eller et anslag over hvor mange arbeidsdager/ timer det praktiske arbeid vil ta.
 • Navn, adresse/telefon/e-post til kontaktpersonen.
Forkunnskaper

60 studiepoeng bachelor kulturprosjektledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Studentene skal skrive en søknad om godkjennelse av prosjekt/praksissted. Denne skal innehold en ’kontrakt’ med arbeidsgiver/prosjekteier og tema for avslutningsessay (se under undervisnings- og læringsmetode).

Eksamensform

Etter endt praksis leverer studenten dokumentasjon om prosjektet som basis for vurdering av prosjektperioden. Denne dokumentasjonen skal inneholde:

 • Redegjøring om hvilken arbeidsoppgaver studenten har utført/har vært med på. Denne beskrivelsen skal være undertegnet av kontaktpersonen.
 • Et refleksjonsnotat hvor studenten gjør rede for og reflekterer over sin personlige utbytte av prosjekt/praksis perioden, både m.h.t. faglig og personlig innsikt.
 • Et avslutningsoppgave på ca. 3000 ord (± 10%).

Faglærerne kan innhente informasjon om praksisperioden hos kontaktpersonen og trekke den inn i vurderingen. Senest tre uker etter at studenten har levert dokumentasjonen vil han/hun få beskjed om eksamen er bestått. Det er ingen tidsfrist for innlevering, men emnet skal være gjennomført før studenten kan begynne på siste semesteret av bachelorforløpet (dvs. bachelorprosjektet).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L