Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > SPESPED2 Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 2

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 2
Back Tilbake
Kode
SPESPED2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Egil Støfring
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene får en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings og marginaliseringsprosesser. Studiet innbefatter en praksisperiode på to uker.

Studiet vil ta opp delemner som:

  • Formulering av mål
  • Utvikling av opplegg for tilpasset opplæring
  • Analyse av konkrete læringsoppgaver
  • Vurdering av resultater
Læringsmål

Studentene vil få grunnleggende innsikt i:

  • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
  • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Strategier for inkludering
  • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
  • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1.

Emne er valgbart for
Utdanning for lærere og førskolelærere og for alle som er interessert i å arbeide med spesialpedagogiske emner, og emner knyttet til målsetting om inkluderende oppvekst - og læringsmiljø.
Arbeidskrav

Tilstedeværelse i 75% av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse. Fullført og godkjent praksisperiode og praksisrapport. Praksisperioden har et omfang på 2 uker.

Eksamensform

En ukes individuell hjemmeeksamen og muntlig prøving i etter gjennomført del II (Teller 50 prosent av totalkarakteren på studiet).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kilder merket med* finnes i kompendiet for V-2006. Noen av kildene er ikke ført opp til bestemt(e) samlinger. Dette er kilder som er gjennomgående og relevante for hele emnet. Se også pensumlisten for Del I, H-05. Veiledende oversikt for litteratur til de ulike samlingene er angitt under litteraturlisten her.

Arnesen, Anne-Lise (2004): Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 7-8. (42 s.)

Befring, E., Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, Kap. 9, 10, 11, 15, 16, 20 og 26 (123 s.)

Frost, J. (2003 ): Prinsipper for god leseopplæring: innføring i den første lese- og skrive- opplæringen. (Oslo: Cappelen) (173 s.)

Trageton, A (2004): Skriv på PC – lær å lese! 1.-4. klasse. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (64 s.)

Aarnes,A. (2003) Håndbok om individuelle opplæringsplaner. IOP i praksis. PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (96s.)

*Braadland, N.: En skole for alle – alle inkludert. I: Jan Tøssebro (red.)(1997), Den vanskelige integreringen(Oslo: Universitetsforlaget) (24 s.)

*Garm, Ninna (2002): Hva gjør vi når vi inkluderer? I: S. Hovdenakk (red.): Perspektiver på Reform 97. Oslo: Gyldendal Akademisk. (15 s.)

*Kaland, N. (1996): Sosiale historier som metode ved autisme, Spesialpedagogikk 6/96 (s.24-31)

* Kjellevold, A. (2002): Retten til individuell plan. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2 og 6. Bergen: Fagbokforlaget. (38 s.)

*Ostad, S. (2001): matematikkvansker. Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling? Spesialpedagogikk 3/01. (6 s.)

*Schultz, H: (2002): Det lærende team (kap. 6 og Teamutvikling (kap. 7) I: H. Schultz m.fl., Ingen ut av rekka går. (Oslo: Universitetsforlaget) (28 s.)

*Steinsholt, K. (2004) ”Paulo Freire: Håpets pedagogikk”. I: Steinsholt, K. / Løvlie, L. (red) Pedagogikkens mange ansikter Oslo: Universitetsforlaget

*St.meld. nr. 30 (2003-2004): Kultur for læring. Innledning (kap. 1) og Likeverdig og inkluderande opplæring (kap. 8). Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet) (14 s.)

Hele meldingen finnes på: http://odin.dep.no/ufd

*Sætersdal, B. (1997): Integrering og mentalitetshistorie. Familieperspektiv på skiftende ideologier. I: Jan Tøssebro (red.)(1997), Den vanskelige integreringen. Oslo: Universitetsforlaget) (15 s.)

Flere av kildene fra høstsemesteret 2005 er også nyttige for dette emnet

Det kan bli lagt noe artikkelstoff o. l. til denne listen

VEILEDENDE OVERSIKT OVER LITTERATUR TIL DE ULIKE SAMLINGENE

5.- 6. januar; Braaland, Garm, Steinsholt, St.meld. nr. 30

19. – 20. januar; Arnesen, Befring/Tangen kap. 20, Braaland, Garm, Kjellevold, St.meld.nr.30, Aarnes

16. – 17. februar; Befring/Tangen kap 9, 15, 16, Kaland,

30. – 31. mars; Befring/Tangen kap. 11, Ostad, Trageton

27. – 28. april; Befring/Tangen kap 26, Schultz, Sætersdal

 

 

 

 

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L