Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3GP02 1. halvårsenhet pedagogikk deltid

1. halvårsenhet pedagogikk deltid
Back Tilbake
Kode
3GP02
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 år på deltid
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i to halvårsenheter (emner). 1. halvårsenhet består av temaene 'Kunnskap og læring' og 'utdannings- og sosialiseringhistorie':

Tema 1 - Kunnskap og læring skal ses i lys av:

 • Pedagogisk idehistorie.
 • Filosofiske aspekter av forholdet mellom teori og praksis, begrepet "mening", språk og handling, autoritet og frihet, etc.
 • Forholdet mellom prosjektorientering og erfaringspedagogikk, lokalorientert pedagogikk og aksjonsforskning.
 • Sentrale tema i diskusjonen om prosjektorientering, så som kvalifikasjonsanalyse, studiemål, lærerrolle, problemformulering, deltaker-styring, rapportering og evaluering.

Tema 2 - Utdannings- og sosialiseringshistorie er konsentrert om sentrale begreper som:

 • oppdragelse, sosialisering, undervisning,
 • utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og
 • hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre.
Læringsmål

Tema 1: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • oversikt over kunnskaps- og læringsteorier
 • noen sentrale pedagogiske og filosofiske begreper,
 • øving i å analysere og å diskutere pedagogiske problemer.

Tema 2: Studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemets struktur og organisasjon og forståelse for og kritisk vurdering av skole- og oppvekstvilkår, bl.a. i lys av den teknologiske utviklingen.

Undervisnings- og læringsmetode

Emne 1 starter med et innføringskurs som skal bidra til strukturering av studentenes arbeidssituasjon og klare retningslinjene for arbeidet gjennom studieåret. I denne perioden som går over 3 uker er det seminararbeid, ekskursjoner, korte kurs (for eksempel i bruk av bibliotek), sosialt samvær med mer.

Undervisningen i emne 1 og 2 veksler mellom forelesninger, litteraturseminar, gruppearbeid, gruppediskusjoner og gruppeveiledning.

Forkunnskaper

Opptakskrav er generell studie­kompetanse. Det kan søkes om opptak til andre halvårsenhet på grunnlag av dokumenterte forkunnskaper fra andre studier eller yrkesutdanninger som faglig tilsvarer 30 studiepoeng i pedagogikk.

Søknad om opptak skrives på eget skjema, som fås ved henvendelse til HiL.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i pedagogikk


Arbeidskrav

Tema 1: 1 gruppeoppgave er knyttet til tema 1og et arbeid fra et av høstens to litteraturseminar. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Tema 2: 1 gruppeoppgave knyttet til tema 2 og 1 arbeid fra et av høstens to litteraturseminar

Eksamensform
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Tema 1 - Kunnskap og læring:

Steinsholt, K. & Løvlie, L. (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Universitetsforlaget (s. 36-51), (s. 88-125), (s. 376- 407).

Knudsen, S. V. (1999). Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole. (s.27-44), (s. 95-112), (s. 187-204), (s. 131-152). (Med forbehold om endring).

Rasmussen, J. (1998): Sosialisering og læring i det refleksivt moderne. Cappelen Akademisk (s. 7-79)

Bø, I. (2000). Barnet og de andre. Universitetsforlaget, Oslo, s.11-180, 201-251. (219 s.) (i utgave fra 2000: 11-195, 218-276) 242 s.)

Også:

1. års studentene:

 • Imsen, G. (2005): Elevens verden. Universitetsforlaget (Kap. 3, 5 og 8).
 • Dyste, O. & Hertzberg, T. L. (2000). Skrive for å lære, skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag a.s.

2. års studentene:

 • Rasmussen, J. (1998) Sosialisering og læring i det refleksivt moderne. Cappelen Akademisk (s. 79-136)

I tillegg:

 • skal studentene ha et selvvalgt pensum (som de skriver på egen pensumliste)
 • vil det bli laget et kompendium som studentene får kjøpt ved studiestart (ca 150 s)

Tema 2 - Utdannings- og sosialiseringhistorie

Thuen, H. & Sommerschild, H (1998). Foreldre til barns beste? Om barneoppdragelse før og nå. Pedagogisk Forum.

Tønnesen, L. K. (2004): Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Fagbokforlaget, Bergen.

Lorenzen, S. (2005). Ja, Vi elsker… Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. Oslo: Abstakt forlag.

Arneberg, P. & Overland, B. (2003). Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. (s.19-59), (s.447-479).

I tillegg:

 • skal studentene ha et selvvalgt pensum (som de skriver på egen pensumliste)
 • vil det bli laget et kompendium som studentene får kjøpt ved studiestart (ca 200 s)


Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L