Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3GP03 2. halvårsenhet pedagogikk deltid

2. halvårsenhet pedagogikk deltid
Back Tilbake
Kode
3GP03
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i to halvårsenheter (emner). 2. halvårsenhet består av temaene 'Formidling og påvirkning' og 'Utdanning og samfunnsreform'. :

Tema 3 'Formidling og påvirking': Under dette emne arbeides det med sentrale begreper fra didaktikk, kommunikasjonsteori, atferdsteori og kvalifikasjonsanalyse. Prinsippene herfra vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer, som undervisning i forskjellige skoleslag, popularisering av fagstoff, bruk av pedagogisk teknologi og propaganda i massemedia. Drøfting av prinsipielle og politiske konsekvenser av ulike framgangsmåter.

Tema 4 'Utdanning og samfunnsreform':

I temaet redegjøres det for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, totalitært-pluralistisk samfunn, teknokrati og ekspertstyre, myndighet, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, populisme, økonomisk vekst - økologisk balanse og teknologiens konsekvenser.

Begrepene benyttes til å redegjøre for vårt samfunns- og utdanningssystem. Det arbeides med et utvalg av delproblem som på ulik måte kaster lys over forholdet mellom samfunnsomforming og utdanningsreform.

Læringsmål

Tema 3: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med formidling av kunnskaper og påvirkning av holdninger i skolen og i samfunnet ellers,
 • innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetning og valg av framgangsmåte,
 • øvelse i å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger de ulike formene for undervisning og propaganda kan ha for individ og samfunn.

Tema 4: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling og utdanningsform,
 • innsikt i forhold som påvirker samfunnsutviklingen med hovedvekt på sammenhengen mellom utdanningssystem og samfunn,
 • innsikt i individets stilling i utdanningssamfunnet,
 • øvelse i å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem i samfunn som er under omforming
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, litteraturseminar, gruppearbeid, gruppediskusjoner og veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i pedagogikk


Arbeidskrav

Tema 3: Gruppeoppgave, arbeide fra litteraturseminar. Vurderes godkjent/ikke godkjent

Tema 4: Individuell skriftlig oppgave og skriftlig arbeid fra litteraturseminar. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Eksamen etter tema 4. Individuell skriftlig eksamen (knyttet til tema 3 og 4), muntlig høring.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

3. Problemområde:FORMIDLING OG PÅVIRKNING

 • Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. Kap. 2: Didaktikk og dannelse. (s.61-103), kap.3. Lek og læring. (s.105-159). (96 s.)
 • Gunn Imsen (1998): Elevens verden . Universitetsforlaget (Kap. 1,2,6,7,9,13 og 17). (160 s.)
 • Bjørkvold, Jon-Roar (1998): Skilpaddens sang. Freidig forlag, Oslo (s.9-138) (129 s.)
 • Lauersen, Per Fibæk (2004): Den autentiske læreren : bli en god og effektiv lærer - hvis du vil. Gyldendal Akademisk. Oslo. (182 sider)

I alt 567 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 200 sider.

4. Problemområde: UTDANNING OG SAMFUNNSREFORM

 • Hargreaves, Andy (1996): Lærerarbeid og skolekultur : læreryrkets forandring i en postmoderne tid. Ad notam Gyldendal, Oslo (250 sider)
 • Arneberg, Per og Bjørn Overland (2003): Pedagogikk. Mangfold og muligheter. Oslo: N.W. Damm & Søn. Kap.4. Barnehage, skole og samfunn – rammer og muligheter. (s. 161-283) (122 sider)
 • Østerud, Svein (2004): Utdanning for informasjonssamfunnet . Oslo:Universitetsforlaget.(s. 60- 266). (206 sider).

I alt 438 sider. Dertil kommer et kompendium på ca. 200 sider.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L