Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA1001 Innføring i organisasjon og ledelse

Innføring i organisasjon og ledelse
Back Tilbake
Kode
OLA1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
august - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i Organisasjon og ledelse, og skal gi studentene kjennskap til sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan en organisasjon er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Sentrale temaer vil være:

Kunnskap om ulike typer organisasjoner, mål, oppgaver og teknologi, grunnleggende prosesser i organisasjoner, organisasjonen som et sosialt system, individet i organisasjoner, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederroller, organisasjonskultur, nettverksorganisering.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Det vil bli gitt forelesninger, som følges opp med seminarer.
  • Det vil bli arrangert ekskursjoner til aktuelle bedrifter og virksomheter.
  • Det vil bli arrangert flerfaglige verksteder, med utgangspunkt i en problembasert tilnærming.
  • Det vil bli skriftlige øvelser, som det blir gitt veiledning på.
Forkunnskaper

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Arbeidskrav

To skriftlige innleveringer i løpet av kurset (en i gruppe og en individuelt).

Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2001): Hvordan organisasjoner fungerer. Andre utgave. Fagbokforlaget, Bergen.

Grønhaug, Kjell, Odd Hellesøy, Geir Kaufmann (2001): Ledelse i teori og praksis. Alle kapitler, unntatt kapittel 4, 6 og 14. Fagbokforlaget, Bergen.

 

Kompendium (Kjøpes hos Storkopi)

Innhold:

  1. Jacobsen, D.I og J. Thorsvik (2002): Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget, Bergen (side 11-41).
  2. Weber, M. (1971): ”Byråkrati” i M.Weber Makt og byråkrati. Gyldendal norsk forlag, Oslo (kap.V, side 107-157).
  3. Riddersråle J. og K.A. Nordstrøm (2004): Karaoke kapitalismen. Ledelse for menneskeheten. Universitetsforlaget, Oslo (kap.1, side 15-30, og kap. 6, side 93-111).
  4. Heiret, J. (2003): ”Samarbeid og statlig styring 1945-1977” i J.Heiret, O.Korsnes, K.Venneslan og Ø. Bjørnson Arbeidsliv, historie og samfunn. Fagbokforlaget, Bergen (kap. 3, side 109-176).
  5. Christensen,T., P.Lægreid, P.Roness, K.A.Røvik (2004): Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetesforlaget, Oslo (kap. 1, side 11-29).
  6. Wollebæk,D., P. Selle, H. Lorentzen (2000):” Perspektiver på frivillig organisering” i D.Wollebæk, P.Selle og H.Lorentzen Frivillig innsats. Fagbokforlaget, Bergen (side 75-103).

 

 Supplerende / anbefalt litteratur

Supplerende litteratur:

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2002): Hvordan organisasjoner fungerer, arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget, Bergen.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L