Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA2002 Personal- og kompetanseledelse

Personal- og kompetanseledelse
Back Tilbake
Kode
OLA2002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
140
Emneansvarlig
Liv Murud
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet består av delemnene personalledelse og kompetanseledelse. Dessuten inngår utvalgte områder innenfor nyere ledelsesteori. Emnet skal gi kunnskap og forståelse av sentrale fagområder innenfor ledelse av mennesklige ressurser (LMR) i ulike typer av moderne organisasjoner.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til sentrale utfordringer innenfor personal- kompetansearbeid. Sosiale, økonomiske og samfunnspolitiske forhold med relevans for nyere utvikling innenfor arbeidslivet vil bli belyst. Internasjonalisering, etnisk mangfold og likebehandling vil på samme måte vektlegges som gjennomgående fagtema.

Læringsmål

Formålet er studentene tilegner seg:

 • innsikt og forståelse av sentrale begreper, modeller og teorier innenfor fagområdene personalledelse og kompetanseledelse
 • forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå den strategiske betydningen av ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i ulike typer organisasjoner
 • innsikt i organisering, arbeidsformer og metoder i praktisk personal- og kompetansearbeid

Sentrale emner innen personalledelse:

 • personalfagets utvikling innenfor nyere organisasjons- og ledelsesteori
 • strategisk styring og ledelse av menneskelige ressurser
 • personalpolitikk og personalplanlegging
 • etiske problemstillinger
 • personaløkonomi og ulike typer lønns- og belønningssystemer
 • likebehandling, likestilling og etnisk mangfold
 • internasjonale utfordringer innenfor personalarbeid og ledelse
 • sentrale verktøy og metoder

Sentrale emner innen kompetanseledelse:

 • perspektiver på kompetanse innenfor nyere organisasjons- og ledelsesteori
 • kunnskaps- og kompetanseledelse som sentral strategisk utfordring i organisasjoner
 • læringsmiljø og organisasjonslæring
 • kompetansepolitikk og planlegging med vekt på organisasjoners kjernekompetanse
 • kartlegging av kompetanse
 • karriereutvikling i individuelt og organisatorisk perspektiv
 • utvikling og praktisk gjennomføring av kompetansetiltak i ulike typer organisasjoner
 • læringsmål, vurdering og effekter av kompetansetiltak
 • sentrale verktøy og metoder
Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, verksted, oppgaver individuelt og i gruppe, veiledning og studiebesøk

Forkunnskaper

Første år Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Organisasjon og ledelse (BOL) og Påbygningsstudium i Ledelse, organisasjon og personal (LOP)

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse, og Påbygningsstudium i Ledelse, organisasjon og personal og BØA profil har fortrinnsrett.
Arbeidskrav

Opp til 5 mindre arbeidskrav i løpet av semesteret (må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen).

Eksamensform

Individuell skriftlig oppgave, varighet en uke (ca. 12 sider).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker (Kjøpes Mjøsbok)

Lai, L. (2004): Strategisk kompetansestyring. 2. utgave; Bergen: Fagbokforlaget

Grimsø, R.E. (2005): Personaladministrasjon - teori og praksis. 4. utgave; Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 20 og 23 er ikke pensum)

 

I Kompendium (Kjøpes Storkopi):

1. Nordhaug, O. (2002). LMR – Ledelse av menneskelige ressurser; Målrettet personal- og kompetanseledelse. 3. utgave. Kapittel 11. Ledelse i det nye arbeidsliv. 265 – 303. Oslo: Universitetsforlaget.

2. Nesheim, T. (2002). "Outsourcing" og bedriftens effektive grenser. I Nordhaug, Odd. Strategisk personalledelse. Utvalgte emner. 2. utgave. Kapittel 7, 115 – 126. Oslo: Universitetsforlaget.

3. Sandervang, A. og E. Skalstad (2001). Humankapital og Kompetanseøkonomi. Kapittel 2. Humankapital, intellektuell kapital og investering i kompetanse – utviklingstrekk. 13 – 40. Oslo: Kommuneforlaget.

4. Grønhaug, K., O. Hellesøy og G. Kaufmann (2001). Ledelse i teori og praksis. Kapittel 4. Lederutvelgelse. 73 – 93. Bergen: Fagbokforlaget.

5. Einarsen, S. og A. Skogstad (red.). (2005). Den dyktige medarbeider. Kapittel 6. Den dyktige medarbeider: Høy kompetanse eller bare velvilje? 147 – 164. Bergen: Fagbokforlaget.

6. Haaland, F.H. og F. Dale (2005). På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse. Kapittel 2. Fra fagperson til leder: et identitetsskifte. 21 – 32. Oslo: Gyldendal Akademisk.

7. Colbjørnsen, T. (2003). Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Kapittel 4. Kompetente og selvbevisste arbeidstakere. 72 – 89. Oslo: Universitetsforlaget.

8. Levin, M. og R. Klev (2002). Forandring som praksis. Læring og utvikling av organisasjoner. Fra del IV: Arbeidsformer i organisasjonsutvikling: Kapittel 15. Søkekonferanser. 179 – 186. Kapittel 16. Dialogkonferanser. 187 – 196. Kapittel 18. Verdenskafeen. 207 – 213. Kapittel 22. Læringshistorier. 243 – 250. Bergen: Fagbokforlaget.

9. Mikkelsen, A.(2002). Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet. Kapittel 9. Utforming og revisjon av medarbeidersamtaler. 158 – 186. Oslo: Cappelen Akademisk.

10. Marnburg, E. (2005). Etikk og verdivalg i arbeidslivet. I Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red.). Den dyktige medarbeider. Kapittel 8. 191 – 220. Bergen: Fagbokforlaget.

11. Nyeng, F. (2002). Etikk og økonomi – en innføring. Kapittel 22. Næringslivsetikk – ettertankens kontra følsomhetens etikk. 299 – 308. Bergen: Fagbokforlaget.

12. Wilson, F.M.(2004). Organizational Behaviour and Work – a critical introduction. 2. utgave. Kapittel 7. When Organizational Behaviour is not so ’Good’. 105 – 125. Oxford: Oxford University Press.

13. Drake, I. og A.G.Solberg (1995). Kvinner og ledelse – gjennom glasstaket? Kapittel 1. Kvinnelig ledelse i organisasjoner. 19 – 43. Oslo: TANO.

14. Richardsen, A.M. (2004). Kvinner og ledelse i Norge. I Martinsen, Øyvind L. (red.). Perspektiv på ledelse. Kapittel 12. 281 – 292. Oslo: Gyldendal Akademisk.

15. Brandi, S. m.fl. (2004). Inkluderingsledelse. Utnyttelse av mangfold i arbeidslivet. Kapittel 13. Ledelse, verdier og kultur. 63 - 84. Oslo: Universitetsforlaget.

16. Brandi, S. m.fl. (2004). Inkluderingsledelse. Utnyttelse av mangfold i arbeidslivet. Kapittel 13. Oslo kommune: Verdenssamfunn i miniatyr. 207 – 221. Oslo: Universitetsforlaget.

17. Løwendahl, B. og O.Nordhaug m.fl. (1994). OL1994 Inspirasjonskilde for fremtidens næringsliv? Kapittel 19. Kompetanse i LOOC. 251 – 268. Oslo: Tano.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L