Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA2004 Organisasjonsendring og endringsledelse

Organisasjonsendring og endringsledelse
Back Tilbake
Kode
OLA2004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi en videreføring av de organisasjons- og ledelseskunnskaper som studentene har tilegnet seg i løpet av de foregående emner, med en spissing mot å få større innsikter og forståelse av fenomenet organisasjonsendringer, og ledelse av endringsprosesser i organisasjoner, såkalt endringsledelse.

Sentrale temaer vil være kjennskap til hva organisasjonsendringer er, og ulike teorier som viser hvordan man kan forstå organisasjonsendringer på forskjellige måter. Emnet fokuserer på drivkrefter til endring i så vel markedsavhengige, offentlige, som frivillige organisasjoner. I denne forbindelse vil studieemnet belyse ulike internasjonale trender knyttet til reformer, utviklings- og endringsarbeid i formelle organisasjoner. Emnet vil videre gi innblikk i ulike diagnoseverktøy for å forstå organisasjonsproblemer, og gi innblikk i ulike typer endringsarbeid og metoder i endringsarbeidet. Ulike teorier om implementerings-problematikk vil bli presentert, samt teorier om reaksjoner på endringsinitiativer, internt og eksternt i forhold til organisasjoner.

Studieemnet er derfor delt i fem hovedtemaer:

 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå organisasjonsendring og endringsledelse
 • Drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer
 • Diagnoseverktøy, og ulike tilnærminger til endringsarbeid i organisasjoner
 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå implementering/ iverksetting av endring
 • Ledelse av endringsprosesser
Læringsmål

Studentene skal tilegne seg følgende:

 • Ulike teorier og innfallsvinker til å forstå organisasjonsendring og endringsledelse
 • Forståelse for ulike drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer, i ulike typer av organisasjoner, og i ulike samfunnsmessige kontekster
 • Kunnskaper om verktøy, for å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer.
 • Kunnskaper om ulike tilnærminger til endringsarbeid, og ulike metoder i endringsarbeid, og forståelse av deres sterke og svake sider
 • Kunnskaper og forståelse av ledelse av endringsprosesser
 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå implementering av konsepter og reformer i formelle organisasjoner.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og oppgaveskriving

Forkunnskaper

Første år av bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse, Påbygningsstudium i LOP

Emne er valgbart for
Studieemnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved BOL og LOP og BØA profil har fortrinnsrett
Arbeidskrav

Emnet vil ha flere innleveringer og obligatoriske oppgaver

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over 6 timer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L