Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA2005 Studenttraineemne - organisasjon og ledelse

Studenttraineemne - organisasjon og ledelse
Back Tilbake
Kode
OLA2005
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Praksisfeltet for disse studentene er ulike arbeidsplasser i forskjellige typer formelle organisasjoner, som bedrifter i privat sektor, ulike virksomheter, etater, avdelinger og institusjoner i offentlig sektor, og organisasjoner i frivillige sektor, innen for eksempel idrett, humanitært, kulturelt, politisk arbeid.

Det må tas forbehold om dette emnet, da HIL her er avhengige av å utvikle et eksternt nettverk av bedrifter og virksomheter.

Emnet kan gjennomføres på to måter, som en studenttraineeordning eller gjennomføring av studentbedrift. Vi legger til grunn at alle studentene som har bestått alle emnene i BOLs første to år skal kunne gjennomføre et av de to alternativene.

Gangen i praksisemnet:

Studentene skal ha praksis i bedrifter. Utplasseringen vil være av en varighet på 8 uker.

Utplasseringen:

På arbeidsplassene, hvor studentene skal utplasseres, vil hver student eller praksiskandidat få en eller to veiledere, som de skal forholde seg til i praksisperioden. Studentene skal for det første sette seg inn i organisasjonens virksomhetsområde, og for det andre skal de sette seg inn i hvordan bestemte roller i virksomheten utøves, og hvordan bestemte arbeidsoppgaver løses. I praksis vil det innebære en del observasjon, samtaler og dokumentstudier. I samarbeid med veileder kan praksiskandidatene evt. settes til å utføre enklere oppgaver eller til å arbeide med problemstillinger, som verts-virksomheten ønsker at praksiskandidaten utfører, og som er relevante i forhold til de emner studiet omhandler. I tillegg til en eller to veiledere i vertsvirksomheten, skal hver student ha sin egen veileder ved høgskolen.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om relasjonen mellom teori og praksis

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om praksisfeltet

Studentene skal evne å se sammenhenger mellom teori og praksis, ved å forholde seg analytisk til det de opplever i praksisfeltet. Dette skal komme til syne i praksisrapporten.

Studentene skal tilegne seg spesifikke kunnskaper om de virksomheter de utplasseres i, i forhold til:

  • Bransjekunnskaper
  • Målsettingene for virksomheten
  • Hvordan virksomheten organiserer sitt arbeide
  • Hvordan virksomheten ledes
  • Resultater av virksomhetens arbeide

Studentene skal settes i stand til å formidle sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, utplassering, med veiledning fra vertsvirksomhet og fra høgskolen

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått to første år av Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.


Arbeidskrav

Det vil være flere arbeidskrav tilknyttet emnet.

Eksamensform

Innlevering av praksisrapport

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L