Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HISEURO Europas århundre

Europas århundre
Back Tilbake
Kode
2HISEURO
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring av undervisning (august - oktober)
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Sanna Sarromaa
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i hva "det moderne" består i, og med en grov periodisering av det moderne samfunns utvikling, fra den amerikanske, den franske og den norske revolusjon, til i dag. Norsk 1800-tallshistorie og historie om Europas globale dominans i samme periode tillegges stor vekt. Sentrale stikkord er:

  • Fra jordbrukssamfunn til moderne industrikapitalisme.
  • Nasjonsbygging og nasjonalisme i Norden og Europa,
  • Framveksten av klassesamfunnet
  • Demokratiseringsprosessen i Norden og Europa
  • Imperialismen – Europas grep om Verden.
  • Skiftende skillelinjer i verdenssamfunnet og drømmer om én verdensorden
  • Modernitetens mørke side: veiene til Første verdenskrig
Læringsmål

Studentene skal få oversikt over sentrale begivenheter og prosesser i internasjonal og norsk historie i den periode som dekkes, samt utvikle innsikt i metodiske og kildekritiske problemstillinger allment og i tilknytning til de enkelte historiske tema som tas opp. Videre legges det vekt på å oppøve evne til kritisk innhenting av informasjon samt å gi skrivetrening – erfaring i å formidle historisk kunnskap på en nyansert og drøftende måte.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av forelesninger/seminarer, samt gjennom oppgaveskriving under veiledning.

Undervisningen skjer sekvensielt. Emnet Europas århundre vil derfor gjennomføres i første halvdel av semesteret.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i samtidshistorie

Emne er valgbart for
I prinsippet er det åpent og kan tas alene, men det er organisert slik at det best gjennomføres i sammenheng med de øvrige emner som inngår i årsstudiet i samtidshistorie.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha innlevert og fått godkjent en gruppeoppgave av 10-12 siders omfang. I forbindelse med oppgaven er deltakelse i en evalueringssamtale med veileder og gruppens øvrige medlemmer obligatorisk.

Eksamensform

Eksamensform avhenger av sammenhengen/emnegruppen emnet inngår i for studenten.

A. For studenter på årsstudiet i samtidshistorie legges obligatorisk gruppeoppgave i mappe (må være godkjent). Oppgaven kan bli trukket ut som eksamensoppgave. Studenten får da en uke til å gjøre sine endringer i oppgaven med sikte på å kunne står inne for den alene. Det gis midlertidig bokstavkarakter på oppgaven som forsvares muntlig. Ved sluttevaluering av årsstudiet (60 studiepoeng må studenten i tillegg avlegge en skriftlig 8-timers dagseksamen. Oppgaven inkl. muntlig eksamen og dagseksamen teller hver 50 prosent av totalkarakteren på emnet.

B. For andre studenter som tar emnet, er gruppeoppgaven kun et arbeidskrav som må være godkjent før en kan ta endelig eksamen. Disse studentene får karakter for emnet fastsatt etter en skriftlig dagseksamen på 8 timer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pryser, Tore (1999): Norsk historie 1814-1860, hele boka (292 s.)

Nerbøvik, Jostein (1999): Norsk historie 1860-1914, s. 97-214 (167 s.)

Hagemann, Gro: Del III, ”De stummes leir? 1800-1900”, i Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.), Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 1999, s. 137-227 (90 s.)

Palmer, R.R., Joel Colton and Lloyd Kramer (2002): A History of the Modern World Since 1815, Ch. 11-16 (229 s.) Tilsvarende kapitler i 1995-utgaven kan leses i stedet.

Kompendium (kjøpes i Storkopi):

Seip, Jens Arup (1963): Fra embetsmannsstat til ettpartistat, s. 7-43 (36 s.)

Bull, Edvard: ”Fra bøndenes og husmennenes samfunn til den organiserte kapitalisme, i Edv. Bull (1981): Retten til en fortid, s. 11-28 (17 s.)

Palmer, R.R. og Joel Colton (1995): (samme som over, men tidligere utgave), ”Prologue”, s. XXV-LIX (35 s.)

Pryser, Tore: ”Fra kongemakt til folkemakt”, i H. Nissen (red.) (1997): Nordens historie 1397-1997, 10 essays, s. 99-123 (24 s.)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L