Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > FIF3002 Vitenskapsteori og metode

Vitenskapsteori og metode
Back Tilbake
Kode
FIF3002
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

All akademisk virksomhet krever et reflektert forhold til vitenskap og kunnskap. Det anses derfor nødvendig at studenter på mastergradsnivå er godt orientert om de problemstillinger og spørsmål som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning og hvordan dette eventuelt skiller seg fra for eksempel informasjon, retorikk og kunst. Vitenskapsteori og metode er et bredt anlagt kurs der studentene skal fordype seg i og gjøre seg fortrolige med hva vitenskap er, hva kunnskap er, vitenskapelig argumentasjon og tenkemåte, bruk av modeller i vitenskapene, realisme/relativismeproblematikken, hva som kjennetegner hermeneutikk, kommunikasjon og refleksiv forskning, samt etiske problemstillinger som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning.

Hovedformålet er å sette studentene i stand til å vurdere kritisk den kunnskap som de selv skal tilegne seg og fremvise kritisk refleksjon i forhold til eget vitenskapelig arbeide.

Læringsmål

Studentene skal

  • tilegne seg forståelse for hva vitenskap og kunnskap er
  • tilegne seg forståelse for ulike vitenskapelige metoder, samt hva slags standarder som kreves til vitenskapelig argumentasjon
  • gjøres fortrolige med slike begreper som data, teori, og modeller, representasjon og evidens få en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver
  • tilegne seg forståelse for likheter/forskjeller mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, kvantitativ og kvalitativ metode
  • utvikle forståelse for hva slags etiske retningslinjer som gjelder for vitenskap og forskning, samt forskerens ansvar overfor medmennesker og samfunn
Undervisnings- og læringsmetode

HiL har et kurs i vitenskapsteori som fordeler seg over ett semester. Det består av 6 todagers samlinger hvor den første dagen består av forelesninger over vitenskapsteoretiske emner og neste dag er et fagspesifikt seminar.

M2 Vitenskapsteori og metode

Emnet var avholdt sammen med andre masterstudier ved ASV og AHS, men TVF studenter avla kun 10 studiepoeng mens de andre hadde 15 studiepoeng. Eksamensformen for TVF studentene var hjemmeeksamen med skriving av et vitenskapsteoretisk essay – de andre masterstudentene hadde en skoleeksamen i tillegg.

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Hjemmeoppgave på omlag 3500–4000 ord.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum
Pensum

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994): Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1,2,3,4 og 8)

Chalmers, A.F. (1994): What is this thing called science? Buckingham: Open University Press. (Kap. 1, 2, 5, 6, 7 og 15)

Grimen, H. (2204): Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget (Utvalgte deler)

Hollis, M. (1994): The philosophy of social science. (Kap. 1,2,3,4,5,6,7, 9, 11 og 12)

Resnick, D. B. (1998): The ethics of science Routledge and Kegan Paul (Kap. 1, 2, 4 og 8)

Warnke, G. (1987): Hermeneutics, tradition and meaning Standford UP (Kap. 1,2 og 3)

 

I tillegg kommer artikler samlet I et kompendium som studentene må kjøpe. (Storkopi selger kompendiet).

 

Pensum er på ca. 750 sider. I tillegg kommer selvvalgt pensum på ca. 250 sider.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L