Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > FIF3004 Filmteori/tekstanalyse

Filmteori/tekstanalyse
Back Tilbake
Kode
FIF3004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet tilbyr nærlesninger av sentrale filmteoretiske bidrag med særlig vekt på nyere filmteori. Det vil bli lagt vekt på å utvikle studentenes evne til kritisk vurdering av de ulike filmteoretiske tekstene og de premissene de er fundert på. Relevante verker i denne sammenheng kan være David Bordwells kognitive tilnærming til filmnarrasjonen, Vivian Shobchacks fenomenologiske perspektiver på filmopplevelsen eller Gilles Deleuzes forestillinger om bevegelsesbilder versus tidsbilder. Emnet vil for øvrig sikte mot å oppøve studentens evne til å anvende de teoretiske bidragene i konkrete filmanalyser på en reflektert og kritisk måte. Ofte er det i nærlesninger av filmtekster at de ulike teorienes styrker og svakheter lar seg etterprøve.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å:

  • gi studentenes økt innsikt i sentrale filmteoretiske problemstillinger
  • utvikle studentenes evne til kritisk analyse av teoretiske tekster
  • videreutvikle studentenes filmanalytiske ferdigheter
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av seminarer knyttet til pensumtekster og pensumfilmer

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Seminarinnlegg

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin, 1985: s. xi-74

Carroll, Nöel, Mystifying Movies. Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory, Columbia University Press, New York, 1988: 1-88

Elsaesser, Thomas & Warren Buckland, Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis, Oxford University Press Inc., New York 2002

Staiger, Janet, Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1992: s. 1-97, 101-123, 154-177

 

Kompendium (kjøpes Storkopi)

Bordwell, David, “Interpretation as Rhetoric” I Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1989: 205-223

Deleuze, Gilles, ”Fra l’image-temps” i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori: En antologi, Pax Forlag A/S, Oslo 1999: 183-190

Jørholt, Eva, ”Hovedlinjer i de sidste 25 års filmteori og analysepraksis” i Eva Jørholt Ind i filmen, Medusa, København 1995: s. 7-42

Sobchack, Vivian, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, Berkeley, 2004: s. 1-9, 53-84

Smith, Greg, “ Local Emotions, Global Moods, and Film Structure” i Carl Plantinga and Greg M.Smith Passionate Views: Film, Cognition and Emotion, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1999: 103-126

Murray, Smith “Endrede tilstander: karakter og følelsesmessig respons i film” i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori: En antologi, Pax Forlag A/S, Oslo 1999: 255-270

Staiger, Janet, “The Perversity of Spectators: Expanding the History of the Classical Hollywood Cinema” i Janet Staiger, Perverse Spectators. The Practices of Film Reception, New York University Press, New York, 2000:28-42

Vaage, Margrethe B., “Sansning, tenkning, teknologi: Hvordan fungerer Stella Polaris?” i Norsk Medietidsskrift nr. 1, 2004: 6-24

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L