Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1BV06 Emne 3 Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag

Emne 3 Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV06
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kunnskapsgrunnlag for barnevernspedagogens handlingskompetanse i ulike fagkontekster.

  • Delemne 1: Sosialpedagogisk endrings- og utviklingsarbeid. Samhandling som profesjonell virksomhet i barnevernspedagogens yrkesutøvelse knyttet til endrings- og utviklingsarbeid med barn, unge og deres familier.
  • Delemne 2: Barnevernfaglig utrednings- og tiltaksarbeid. Sentrale temaer er juss, utredningsarbeid og tiltaksarbeid i barnevernet.
Læringsmål

I delemne 1 skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

I delemne 2 skal studentene tilegne seg og kunne anvende kunnskap om barnevernet som utrednings- og tiltakssystem.

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger, samlinger gruppevis og i plenum, ulike former for gruppearbeid og individuelt skrivearbeid, individuell- og gruppeveiledning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Skriftlige innleveringer, muntlig framlegg, tilstedeværelse

Eksamensform

Sluttevaluering av skriftlige oppgavebesvarelser fra begge delemner.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Andenæs, Kristian, Molven, Olav, Rasmussen Ørnulf, Sandberg Kirsten og Warberg Lasse: Sosialrett, 6. utg. Universitetsforlaget, Oslo, 2003. Kap, 1, 3, 4 og 6. 227 s.

Eide, Tom og Eide, Hilde: Kommunikasjon i praksis - Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo, 2004. Kap. 4. 17 s.

Follesø, Reidun (red.): Sammen om barnevern – Enestående fortellinger, felles utfordringer. Universitetsforlaget, Oslo, 2006. ca. 250 s.

Hovden, Atle Odd og Kokkersvold, Else: Tiltak i barnevernet? Lovkommentarer i et barnevernfaglig perspektiv. Kommuneforlaget, Oslo, 1998. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, og 6. 150 s.

Killen, Kari: Sveket - Omsorgssvikt er alles ansvar, 3. utgave, Kommuneforlaget, Oslo, 2004. Kap.8 og Del III og IV. 137 s.

Klefbeck, Johan og Ogden, Terje: Nettverk og økologi - Problemløsende arbeid med barn og unge, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo, 2003. Kap. 4 – 8. 143 s.

Larsen, Erik: Miljøterapi med barn og unge - Organisasjonen som terapeut. Universitetsforlaget, Oslo, 2004. 155 s.

Nygren, Pär: Profesjonelt barnevern som barneomsorg – Fra teori til verktøy, 2. utgave. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1997. Kap. 17. 35 s.

Schieldrup, Liv, Omre, Cecilie og Marthinsen, Edgar (red): Nye metoder i det moderne barnevernet. Fagbokforlaget, Bergen, 2004. 250 s.

Skytte, Marianne: Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Gyldendal Norsk Forlag a/s, Oslo, 2001. Kapittel 1, 2, 3 og 4. 96 s.

Snoek, Jannike Engelstad: Ungdomspsykiatri, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo, 2002. s. 21-39, 52-92, 95-117, 118-149, 191-218, 231-243, 320-331, 244-259, 273-291, 320-331 185 s.

Sommerschild, Hilchen: Mestring som styrende begrep – På sporjakt etter nye kilder. I Gjærum, Grøholt og Sommerschild (red.)Mestring som mulighet. Tano Aschehoug, Oslo, 1998. 38 s.

Tjersland, Odd Arne, Jansen Ulf og Engen, Gunnar: Våge å leve. Tano Aschehoug, Oslo, 1998. Kap. 2-8. 59 s.

Waaktar, Trine og Christie, Helen J.: Styrk sterke sider - Håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger. Kommuneforlaget, Oslo, 2000. Kap. 2 og 3. 31 s

Aasland, Margrete Wiede: ”….si det til noen”: en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2004. 111 s.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Baardsgaard, E og Hedne, J. Fra Journalnotat til faglig tekst. Embla nr. 2, 2003, 6 s.

Gustafson, Erni: Borderline och uppfostran. Nordisk Tidsskrift for specialpedagogikk, 1999 Nr. 1, s. 29 – 43. 12 s.

Juul, Randi Barnevernarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Norges Barnevern nr. 1 – 2004, 12 s.

Solberg, Anne: Hvordan forholder barna seg til vold i hjemmet? I Norges Barnevern Årgang 81, 2004, Nummer 3. s. 3 – 9. 7 s.

Collin.Hansen, Ragnhild: Lisa gikk til skolen. I Barnet i sentrum, AHS rapport nr. 1-1999, Festskrift for AHS ved HIST, Tapir forlag, Trondheim. S. 209 – 223. 14 s.

Ericsson, Kjersti: Barnevern og samfunnsvern i etterkrigstida. I Evans, Frønes og Kjølsrød (red.): Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1994 12 s.

Hauglie, Trude: Samværsrett etter omsorgsovertakelse. I Oppsal, Sandberg og Syse (red.) Barnevernet og barnevernsloven. Ad Notam, Oslo, 1994. 28 s.

Kjellevold, Alice: Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon. I Steinar Tjomsland, Barnevern og omsorgsovertakelse. Kommuneforlaget, Oslo, 1997 22 s.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak: Velferdsrett II, Universitetsforlaget, Oslo, 1999. Kap. 6 (6.4 og 6.7) 21 s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L