Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1VP11 Emne 4. Habilitering, mestring og velferd. Teori og grunnlagstenkning

Emne 4. Habilitering, mestring og velferd. Teori og grunnlagstenkning
Back Tilbake
Kode
1VP11
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
82
Emneansvarlig
Bjarne Dybvik
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil ut fra et helhetlig menneskesyn fokusere på innfallsvinkler til økt livskvalitet og velferd, selvstendighet og mestring for mennesker i forskjellige livssituasjoner og med ulike forutsetninger og hjelpebehov.

Med utgangspunkt i et økologisk perspektiv, vil betydningen av sosial tilhørighet bli vektlagt. Det teoretiske grunnlaget for familie- og nettverksarbeid vil særlig bli belyst. I tillegg vil barns, unges og voksnes juridiske rettigheter og plikter, samt evne til å inngå avtaler og bli ansvarlig innenfor ulike livsarenaer, bli vektlagt.

Økt selvstendighet og mestring innebærer læring og utvikling. Med utgangspunkt i et ressursfokusert og løsningsorientert perspektiv, belyses læring gjennom atferdsanalytisk og kognitiv teori samt nyere samspillteoretiske prinsipper for læring.

Emnet vil legge til rette for at studentene skal utvikle engasjement, fagkritisk holdning og etisk bevissthet som grunnlag for godt metodisk arbeid.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for teori og verdisyn som ligger til grunn for de ulike innfallsvinklene til vernepleiefaglig arbeid.

Studentene skal ha kunnskap om økologisk tankegang og grunnleggende begreper innen systemteorien. De skal ha forståelse for nytten av å anvende et økologisk perspektiv i forbindelse med sosialt nettverksarbeid og familiearbeid, og de skal ha kunnskap om nettverkets betydning for livskvalitet. Videre skal studentene ha kunnskap om moderne familiers funksjon og dysfunksjon og hva som påvirker denne. De skal også ha kunnskap om familier hvor en av medlemmene har en funksjonshemming.

Studentene skal kunne redegjøre for ulike perspektiver på læring. De skal ha kunnskap om hvordan mennesket lærer og utvikler seg, samt kunne relatere avvikende utvikling i forhold til normalutvikling.

Studentene skal kjenne til rettsreglene om individets evne til å ha rettigheter og plikter, om individets evne til å inngå avtaler og bli ansvarlige, og om hjelpevergens rolle i denne sammenheng.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og seminarer. Veiledning av faglærer knyttes til flere av arbeidsformene.

Forkunnskaper

Forkunnskap som ved opptak til Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav

Deltakelse i seminar om relasjonskompetanse

Eksamensform

Skriftlig individuell 3-timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Brumoen, H. : Bygging av mestringstillit En metodebok om mestring av rusproblemer. Gyldendal Akademisk. Oslo 2000 Kap. 1, 2, 3, 4 (57 sider)

Bråten, Stein.: Kommunikasjon og samspill. Fra fødsel til alderdom. 2. utg. Universitetsforlaget Oslo 2004 Kap 1 – 3. s 19 - 70 (51 sider)

Christoffersen, Svein Aage (red).: Profesjonsetikk Universitetsforlaget (2005) Kap. 2, 4. (41 sider)

Eikeseth, Svein, Svartdal, Frode (red.) Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S Oslo. 2003. Kap. 1, 2, 3, 7 s. 170-176, og 8 (85 sider)

Grue, L. : Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. Abstrakt forlag. 2001 Kap. 2, 5, 6, 7 og 8 (80 sider)

Hanssen, P.H. og Røkenes, O. H.: Bære eller briste Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget. 2006 Kap. 5 (16 sider)

Horne H., Øyen B. : Målrettet miljøarbeid. Del 2 G.R.D. forlag. 1991 Kap. 4, 8,10,11(41 sider)

Klefbeck, J. Og Ogden, T.: Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Universitetsforlaget, 2003. Kap. 1, 2, 3 (111 sider)

Lorentzen, Per Fra tilskuer til deltaker. Samhandling og kommunikasjon med voksne. Universitetsforlaget, Oslo 2003 del 1 s. 11 – 120, del 2 s. 153 – 171. (127 sider)

Ohnstad, Bente Juss for helse- og sosialarbeidere. Bergen: Fagbokforlaget, 2. utgave. 2004 Kap. 11 s. 266 – 269. (3 sider)

Sosial og Helsedep. : Strategiplan; Habilitering av barn. 2004 S. 7 – 27 (20 sider=

I kompendium

Generelt om rettsstillingen til psykisk utviklingshemmede (og brukere med lignende utviklingshemminger)

Bratholm, Anders (1998): ”Personretten.” I Lilleholt, Kåre (red.): Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget. Side 90-92.

(Rettsevne og rettslig handleevne)

Syse, Aslak (1992): ”Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling.” I Eskeland, Ståle og Syse, Aslak (red.): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling.Oslo: Ad Notam. Side 32-35

(Avtale, erstatning)

Syse, Aslak (1992): ”Selvbestemmelse. Samtykke. Hjelpeverge.” I Eskeland, Ståle og Syse, Aslak (red.): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling.Oslo: Ad Notam. Side 182-193

(Samtykke)

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak m.fl.(1999): Velferdsrett I1.Oslo: Ad Notam Gyldendal. Side 33-38, 45-50 (Hjelpeverge, straff)

Holmøy, Vera og Lødrup, Peter (2001): Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer. Oslo: Gyldendal. Side 57-58, 81-82.

(Ekteskap)

Unneberg, Inge (1990): Arveretten med dødsboskifte. Oslo: TANO. Side 101-104.

(Arv)

Psykisk utviklingshemmede (og brukere med lignende utviklingshemminger) og barn

Sandberg, Kirsten (1992): ”Barn og foreldre.” I Eskeland, Ståle og Syse, Aslak (red.): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Side 212-216.

(Sterilisering, abort)

Molven, Olav (1999): Familierett. Oslo: Universitetsforlaget. Side 74-78.

(Foreldreansvar)

Holgersen, Gudrun og Tellefsen, Marianne (2003): Barnet og loven. Oslo: Kommuneforlaget. Side 444-445.

(Spesialundervisning i grunnskolen)

Holgersen, Gudrun og Tellefsen, Marianne (2003): Barnet og loven. Oslo: Kommuneforlaget. Side 481-483.

(Prioritet for utviklingshemmede barn i barnehage)

Offentlige tjenester og forvaltningsloven

Oppedal, Mons (1999): ”Forvaltningslovens bestemmelser, særlig om saksbehandlingen i første instans. I Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak m.fl.: Velferdsrett I1.Oslo: Ad Notam Gyldendal. Side 78-122.

(Forvaltningslovens saksbehandlingsregler)

Helgeland, Geir (2001): Opplæringslova – kommentarutgave, Oslo, Universitetsforlaget. Side 154-155, 175, 182-183.

(Voksnes rett til spesialopplæring)

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2005): Velferdsrett 1. Oslo: Gyldendal. Side 147-182.

(Sosialtjenestelovens regler om tjenester)

Menneskerettigheter og tvang

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2005): Velferdsrett 1. Oslo: Gyldendal. Side 393-403.

(Menneskerettigheter og vern om integritet)

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2005): Velferdsrett 1. Oslo: Gyldendal. Side 445-455.

(Regler om rusomsorg – særlig tvang)

Målrettet miljøarbeid

Horne H., og Øyen B. : Målrettet miljøarbeid. Del 1. G.R.D. forlag 1991Kap. 12

(Opplæringsproblemer i arbeid med psykisk utviklingshemmede).

Habilitering

Holck, G. og Kvernvik, A.: Habilitering. Tverretatlig tjenester for barn og unge med funksjonshemminger. Kommuneforlager 1999.

S. 15-29, 130-142. (41 sider)Supplerende / anbefalt litteratur

Anbefalt lesning

Pryor, Karen.: Don´t Shoot the Dog.

Positiv forsterkning. Kunsten å trene og lære . Norsk utgave oversatt av Jon Arne Farsethås. Norsk Atferdsanalytisk Forening (1998).

Horne H., og Øyen B. : Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse Del 1. Læringsteori og dagligivets pedagogikk G.R.D. Forlag (2005) 2. utgave.

Det Kongelige Helsedepartement: Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L