Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > SOA2001 Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov

Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov
Back Tilbake
Kode
SOA2001
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Inger Karin Norbye
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov, knyttet til teoretiske perspektiv, arbeidsmåter og sosiale problemer.

Hovedtema i emnet er klinisk psykologi, psykologisk helsearbeid herunder kriser, sosialmedisin, familiearbeid, rus, etniske minoriteter, eldre, funksjonshemmede, voldsutsatte, og juridiske tema knyttet til yrkesutøvelsen.

Læringsmål

Studentene skal i emnet tilegne seg kunnskap om ulike perspektiv på hvordan ulike livsproblem, psykiske lidelser og rusproblem oppstår, hvordan det kan forebygges og behandles.

De skal utvikle ferdigheter til å uttrykke seg skriftlig og utføre saksbehandling innenfor det sosialfaglige området. De skal videre beherske ulike arbeidsmåter, og ha kunnskap om hva som påvirker valg av tilnærminger i arbeidet med individ og gruppe/organisasjoner og samfunn.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Det legges spesielt vekt på gruppearbeid siden arbeidskrav og evaluering skal utføres som gruppearbeid

Forkunnskaper

Forkunnskap som ved opptak til bachelor i sosialt arbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. I undervisningsplanen vil det framgå hvilke som er individuelt og hvilke i gruppe.

Tema for arbeidene er knyttet til hovedområder i emnet.

Eksamensform

Emnet avsluttes med 6 timer skoleeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kull 2004 – 2007. År: 2006/07 Pensum kan bestilles fra mjøsbok.

Almvik, A. & Borge,L. (red.) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen, Fagbokforlaget. (2006)

Kap. 1, 5, 6, 8, 13 79 sider.

Askheim, O.P, Andersen, T. og Eriksen, J.: Sosiale tjenester. Oslo; Gyldendal Akademiske

( 2004).(2. utgave kommer august 2006) 97 s.

Brumoen, H. Bygging av mestringstillit – en metodebok i mestring av rusproblemer. Oslo; Gyldendal Akademiske. ( 2000): Kap. 3 – 5,8,9 ( Kap. 1 og 2 var pensum 2. år). ca.70 s

Bunkholdt, V. og Sandbæk, M. Praktisk barnevernsarbeid. Oslo; Universitetsforlaget. (1998) Del 4. 74 s.

Daatland S.O. & Solem P.E. Aldring og samfunn: en innføring i sosialgerontologi. Bergen; Fagbokforlaget. (2000) Kap. 1-4, 6,7,9. ca.90 s.

Ellingsæter A.L.(red) Velferdstaten og familien - Utfordringer og dillemaer.Oslo;Gyldendal Akademiske (2004) ca.100 s

* Fekjær Olav, Rus- bruk, motiver, skader, behandling, forbygging, historikk. Oslo;Gyldendal Akademisk (2004)

Kap 11, 12 og 13 ca.25 sider

Eriksen, T. H.: Røtter og føtter. Oslo; Aschehoug (2004) ca. 220 s

Evjen, R, Øiern, T, Kielland. K. B.: Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo; Universitetsforlaget. (2003) Kap. Kap 1, 3, 4 og 5 ca. 100 sider

Heap Ken: Snakk med meg! Å samtale med eldre. Kommuneforlaget Oslo; 2000 s.7-49

Jordahl, H, og Repål, A : Mestring av psykoser Bergen. Fagbokforlaget.( 1999)

Del 3. Praktisk innføring i psykososialt arbeid. (60sider)

Kjellevold Alice og Willumsen Elisabeth (1997): Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. Kap. 2 i Kjellevold, Hærem, Midjo, Willumsen: Samarbeid for barnets beste, ad Notam, Gyldendal (s. 37 – 74) ca.37 s.

* Kjellevold, Alice (1997): Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen. Kap. 13 i Lyngstad, Støkken og Lichtwarck: Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget (s.152 – 167) ca.15 s.

Kjønstad og Syse (red): Velferdsrett II, ad Gyldendal Akademisk 2003

Kap. 7 Rettigheter og plikter knyttet til roller i sosialtjenesten ca.30 s.

Kjønstad, A & Syse, A.: Velferdsrett I, adNotam Gyldendal 2005

Kap 10 Tvang ca.98 s.

Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per " Tverrfaglig samarbeid - perspektiver og strategi" Oslo: Universitetsforlaget, 2.utgave, 2004 Del 1 : Hva er egentlig tverrfaglig samarbeid s.17-62

ca.45 s.

Mehlum, L : Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis

Kristiansand. Høgskoleforlaget. ( 1999) Kap. 4, 6, 7, 8, 9 (74 sider)

Mevik,K. & Trymbo,B.E. Når foreldre er psykisk syke. Oslo, Universitetsforlaget. ( 2003)

Kap. 1,4 (72 sider)

* Skaug T. 2001. Spilleavhengighet. Tidskrift for Norsk psykolog forening nr 38 side 99 – 108. Ca. 9 s.

Snoeck, J E og Engedal, K : Psykiatri. Kunnskap – forståelse – utfordringer.

Oslo. Akribe Forlag. 2 utg. ( 2004) Kap. 1-12. (141 sider)

* Stortingsmelding nr 49 (2003-2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet. Kap. 1,2,3,4. ca. 20 s.

Teigene, E. Fra kaos til kontroll – gjeldsarbeid i praksis. Oslo; Tano Aschehoug (2000)

ca.135 s.

* Weihe Hans-Jørgen Wallin Weihe Rus, nytelse, lidelse og handling.

Oslo:Abstrakt forlag.( 2004) kap 8 ca.10 s.

* Weiseth og Dalgard ( red.) ( 2000): Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid

Oslo Gyldendal Akademiske. Kap. 18. 19 ( 22 sider)

I tillegg bygger vi på pensum fra både 1. og. 2. studieår samt:

kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Pensum merket med * legges i kompendiumSupplerende / anbefalt litteratur

Oppslagsverk:

Oppslagsverk, lover og rundskriv som i fjor, samt:

I – 41/98 – Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Rundskriv om Individuelle planer – Det kommer nytt. Nærmere beskjed vil bli gitt

Q-15/01 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Q-16/2004 Mekling etter barnelova – endra frå 1. april 2004

Noen rundskriv kan bli utdelt, men alle rundskriv finnes under det enkelte departement – regelverk – rundskriv: http://odin.dep.no/hd/global/depliste/bn.html

Oppdaterte lover og forskriftene til loven finnes under Lovdata – gratis sider – lover etc.: http://www.lovdata.no/

Askeland, G.A. & Molven, O.: Dokumenter i klientarbeid. Oslo; Universitetsforlaget. (1998)

(5.utgave kommer jul i2006)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L