Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > SOA2002 Emne 5. Forskning i eget fag

Emne 5. Forskning i eget fag
Back Tilbake
Kode
SOA2002
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Marit Godeseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Med utgangspunkt i virksomhetsområde med relevans for helse- og sosialfaglig arbeid, skal studentene velge ut og fokusere på et problemfelt innenfor de valgte virksomhetsområdene. Studentene skal innhente kunnskap om dette tema og analysere disse i lys av eksisterende faglitteratur.

Læringsmål

Studentene skal når emnet er gjennomført ha tilegnet seg innsikt i hvordan et konkret helse- og sosialfaglig problem oppfattes og håndteres på et arbeidssted. Studentene skal ha erhvervet seg innsikt i noen grunnleggende kunnskaper i metodiske teknikker for informasjonsinnhenting. Studentene skal kunne velge ut og bruke relevant fagkunnskap, teoretiske perspektiv til å forstå og fortolke den informasjonen de har innhentet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning, gruppearbeid og veiledning vil bli benyttet. Det legges spesielt vekt på gruppearbeid siden arbeidskrav og evaluering skal utføres som gruppearbeid

Forkunnskaper

Forkunnskap som for opptak til bachelor i sosialt arbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Studentene leverer skriftlige gruppeoppgaver, med utgangspunkt i studentenes produkter blir det framlegg i grupper.

Eksamensform

Framlegg av gruppeoppgave i storgruppe.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kull 2004 – 2007. År: 2006 – 2007.

Kvale, Steinar : Det kvalitative forskningsintervju, Norsk utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk, (2001) : kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 9 = 110 sider

Kapittel 1: Intervju som forskning s. 19 – 29 = 10 sider

Kapittel 2: Intervjuet som samtale s. 30 – 40 = 10 sider

Kapittel 3: Forberedelse av en intervjuundersøkelse s. 43 – 64= 21 sider

Kapittel 4: Etikk og intervjuundersøkelser. s 65 – 100 = 35 sider

Kapittel 5: Intervjusituasjonen s. 72 – 88 = 16 sider

Kapittel 8: 1000 – sider spørsmålet s. 111 – 120 = 9 sider

Kapittel 9: Analysemetoder s. 121 – 140 = 19 sider

Lundby Geir : Historier og terapi – Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Universitetsforlaget, 3. opplag 2003. Kapittel: 1, 2 , 3, 4 og 5 s. 27 – 117 = 90 sider

Pettersen, R.C. : Problembasert læring for studenten, Universitetsforlaget 2. utgave ( 2005)

= 170 sider

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Kompendium:

Hærem Eva og Bente Nes Aadnesen : Barnevernets undersøkelse, Universitetsforlaget ( 2004)

Kapittel 2: Forskningsprosessen og undersøkelsen – to sider av samme sak s. 28 – 51 = 23 sider

Lundstøl John : Kunnskapens hemmeligheter, Cappelens Akademiske Forlag ( 1999)

Kapittel 5: Sosialt arbeids janusansikt s. 74 – 90 = 16 sider

Postholm, May Britt : Kvalitativ metode En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier, Universitetsforlaget.( 2005)

Kapittel 6: Skriftlig presentasjon av en kvalitativ studie s. 107 – 125 = 18 sider

Skjervheim, Hans (1957): Deltakar og tilskodar, i Deltakar og tilskodar og andre essay. Aschehoug 1996 s. 71 - 87 = 16 sider

Thagaard Tove : Systematikk og innlevelse, Bergen, Fagbokforlaget ( 2003)

Kapittel 1: Den kvalitative metodens egenart s. 11 – 29 = 18 sider

Thomassen Magdalene: Vitenskap kunnskap og praksis –innføring i vitenskapsfilosofi for helse og sosialfag Gyldendal Akademisk ( 2006)

Kapittel 7: Fortelle samfunnskonstruksjoner s. 178 – 193 = 15 sider

Trost Jan : Kvalitative intervjuer, Lund: Studentlitteratur (svensk) ( 1997)

Kapittel 2: Olika slag av intervjuer s. 19 – 32 = 13 sider

Øvrelid Bjarne ( 2001): Føresetnader for samtale eller: Kvifor tidlegare trailersjåfør Roger Johansen ikkje let seg vippe av pinnen når han kjem for å diskutere attføringsplanen sin, i Samhandling i velferdsyrke av Øvrelid og Solheim, Fagbokforlaget 3. opplag 2004

s. 27 – 40 = 13 sider


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L