Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Emne 1: Spesialpedagogikk 2. avdeling

Emne 1: Spesialpedagogikk 2. avdeling
Back Tilbake
Studiepoeng
45
Semester
Lengde
Emnet går over 3 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
H-05: Jenny Elise Steinnes (JS) V-06: Egil Støfring (ES)
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av følgende temaer/problemområder:

Tema 1: Funksjonshemming/avvik som individuelt, organisatorisk og samfunnsmessig fenomen. Temaeter konsentrert om:

 • Kunnskap og forståelse av funksjonshemming/ avvik med utgangspunkt i forklaringer på individ-, gruppe-, institusjons- og samfunnsnivå.
 • Å forstå ulike oppfatninger av funksjonshemming og avvik som uttrykk for forskjellige menneske- og samfunnssyn.
 • Å kunne forstå, og analysere konkrete og praktiske funksjonshemmings/ avviksproblemer ved hjelp av teoretisk kunnskap.

Tema 2: Hva er spesialpedagogikk - juridisk perspektiv

Temaet er knyttet til

 • Spesialpedagogens rolle og funksjon i samfunnet generelt med særlig vekt på rådgivningsaspektet.
 • De rammebetingelser som en spesialpedagog/ rådgiver arbeider innenfor.
 • Rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen innenfor eget virksomhetsfelt (det aldersområdet/ rådgivningsområde gruppen velger å arbeide med i temaperioden).
 • Ulike rådgivningsstrategier, deres ideologiske, vitenskapelige forankring og praktiske tilnærming.

Tema 3: Metoder og strategier for forandring og utvikling i det spesialpedagogiske arbeidsfelt

Temaet er knyttet til:

 • Utforming av strategier og metoder som vil være aktuelle i forbindelse med forandring og fornyelse (det forebyggende siktemålet).
 • Utforming av strategier og metoder for gjennomføring av program og aksjoner for funksjonshemmede elever (det behandlingsorienterte siktemålet).
 • Overveielser i forbindelse med valg av strategier og metoder (det kritisk vurderende siktemålet).
Læringsmål

Tema 1: Funksjonshemming/avvik som individuelt, organisatorisk og samfunnsmessig fenomen.

Med sikte på arbeid for barn og unge med funksjonshemming/spesielle vansker/-avvik, skal studentene tilegne seg:

 • forutsetning for og øving i analyse av funksjonshemmedes livssituasjon med sikte på vurdering av den enkeltes behov for opplæring og annen hjelp,
 • forutsetning for og øving i utforming og gjennomføring av opplæringsopplegg, med sikte på å øke den funksjonshemmedes livsdyktighet og livsutfoldelse på kort og lang sikt,
 • forutsetning for og øving i å rettlede, bearbeide og utforme de miljø funksjonshemmede lever i med sikte på å bedre deres kår og øke deres utviklingsmuligheter,
 • evne til samarbeid og til kollektivt såvel som individuelt ansvar,
 • et faglig engasjement.

Tema 2: Hva er spesialpedagogikk - juridisk perspektiv

 • Å skaffe seg dypere innsikt i spesialpedagogens rolle og funksjon i samfunnet generelt med særlig vekt på rådgivningsaspektet.
 • Å skaffe seg innsikt i de rammebetingelser som en spesialpedagog/ rådgiver arbeider innenfor.
 • Å skaffe seg innsikt i rådgiverrolle og rådgiverfunksjon innenfor eget virksomhetsfelt (det aldersområdet/ rådgivningsområde gruppen velger å arbeide med i temaperioden).
 • Å skaffe seg innsikt i ulike rådgivningsstrategier, deres ideologiske, vitenskapelige forankring og praktiske tilnærming.

Tema 3: Metoder og strategier for forandring og utvikling i det spesialpedagogiske arbeidsfelt

 • Å få innsikt og øvelse i utforming av strategier og metoder som vil være aktuelle i forbindelse med forandring og fornyelse (det forebyggende siktemålet).
 • Å få innsikt og øvelse i utforming av strategier og metoder for gjennomføring av program og aksjoner for funksjonshemmede elever (det behandlingsorienterte siktemålet).
 • Å kunne gjøre de nødvendige overveielser i forbindelse med valgav strategier og metoder (det kritisk vurderende siktemålet).
Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger og gruppearbeid knyttet til emnet.
Studiet legger stor vekt på samarbeid mellom studentene og mellom studenter og lærere. Gruppearbeid er derfor studiets viktigste arbeidsform. Gruppearbeidet er imidlertid ikke ment å erstatte individuelt arbeid. Individuelt arbeid og arbeid i smågrupper skal bygge opp om og være grunnlaget for et godt gruppearbeid. Ved fordeling av arbeidet innenfor gruppen bør det tas mye hensyn til den enkelte students interesser, ønsker og erfaringer.


Arbeidskrav

Undervisningen er obligatorisk. For å få gå opp til eksamen kreves minst 75 % frammøte i hvert semester.

I tilknytning til temaene skal studentene legge frem gruppearbeid der sentrale problemstillinger presenteres. Disse presentasjonene, som skal godkjennes, kan ha form av en skriftlig rapport, et lyd-bilde- produkt med kommentarer (eks. et video-opptak) eller en dramatisert framføring, supplert med muntlige eller skriftlige kommentarer.

Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeoppgave (15-20 sider over 14 dager) + muntlig eksamen.

Individuell eksamen + muntlig teller 60 prosent av totalkarakteren

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum for høst 05, vår 06, høst 06

Litteratur til Problemområde A "Funsjonshemming/avvik som individuelt, organisatorisk og samfunnsmessig fenomen", Høstsemesteret 05

Befring, E. og Tangen, R. (red) (2004): Spesialpedagogikk.
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (H-05/V-06. H-05:kap. 1,2)

Faglig enhet for PP-tjenesten (2001): Håndbok for PP-tjenesten. Oslo: Læringssenteret. (Fra V-06)

Hammerlin, Y. og Larsen, E. (1997): Menneskesyn i teorier om mennesket. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Kap. 1-4) (H-05)

Johannessen, E, Kokkersvold, E. og Vedeler, L. (1994): Rådgivning, Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (V-06)

Lundstøl, J. (2002): I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker.Oslo: Gyldendal Akademisk (V-06)

Klefbeck, J. og Ogden, T. (1996): Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: Tano. (Kap 1, 2 og 8) (V-06)

Kokkersvold, E. og Mjelve, H. (2003): Mellom oss. Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk (V-06)

Lundstøl, J. (2002): I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk. (V-06)

Stevenson, L. (1994); Syv teorier om menneskets natur. Oslo: Cappelen (H-05)

Støfring, E. (2000): Forutsetninger for utvikling av spesialpedagogisk kunnskap. Arbeidsnotat nr.114/2000. Høgskolen i Lillehammer (Kjøpes hos Mjøsbok, HiL) (H-05)

Kompendium (kjøpes i Storkopi):

 • Bråten, I. (1996): Om Vygotskys liv og lære. I: Bråten, I., (red.) Vygotsky i pedagogikken (s. 13-42)
 • Bråten, I. (1996): Om Vygotskys som forløper for metakognitiv teori. I: Bråten, I., (red.) Vygotsky i pedagogikken (s. 74-96)
 • Markussen, E. (2004): Hovedfunn og konklusjoner i en brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. I: Grøgaard, J. B., Hatlevik, I., Markussen, E. (2004) Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. Rapport 9/2004. Oslo: NIFU (s. 7-17) Rapporten finnes under “Fagstoff”, Class Fronter
 • Sandvin, J. T. (1998): Politikk og praksis. En drøfting av reformbestrebelsene på spesialundervisningens område. Nordisk pedagogikk. Vol 18 (3), (s. 129-141).
 • Solli, K.A. (2003): Kunnskapsstatus vedrørende spesialundervisning i Norge 2002. Halden: Høgskolen i Østfold, Avd. for lærerutdanning. Sammendrag, s. 5-11. Rapporten finnes under “Fagstoff”, Class Fronter
 • Steinnes, J. (2004): Er det mulig å være pedagog? I: Steinsholt, K. og Løvlie, L. (red.) Pedagogikkens mange ansikter: Pedagogikkens idehistorie fra antikken til det postmoderne. (s. 670-683). Oslo: Universitetsforlaget
 • Støfring, E. (2003): Hvis side står vi på? Inkludering og mulighetenes politikk. Spesialpedagogikk 4/2003, (s. 4-11)

Det kan bli mindre endringer i denne listen

Litteratur til problemområde B ”Hva er spesialpedagogikk/-juridisk perspektiv?” Vårsemesteret 2006

Faglig enhet for PP-tjenesten (2001): Håndbok for PP-tjenesten. Oslo: Læringssenteret. (80sider). http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/0/38/53/4_802_0/Handboken_pptjenesten.pdf

Johannessen, E, Kokkersvold, E. og Vedeler, L. (1994): Rådgivning, Tradisjoner,teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Del I og III)

Karlsen, G. (2002): Utdanning, styring og marked. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 3 og 12

Kokkersvold, E. og Mjelve, H. (2003): Mellom oss. Trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk

KUF (2001): Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser. Oslo: Læringssenteret. mailto:bestilling@ls.nohttp://www2.skolenettet.no/imaker?id=27826

Lundstøl, J. (2002): I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ikke kap. 5,6 og 7).

*Gjessing, H.J. (1974): Norsk spesialundervisning gjennom 30 år. Utviklingslinjer 1950-1980. I: Skolens årbok 1974. Oslo: Johan Grundt Tanum Forlag

*Haaland, Ø. (1996): Råd, fortelling og pedagogisk forskning. Nordisk pedagogikk,Vol. 16, nr. 2.

*Haaland, Ø. (1979): Reformene innen skole- og omsorgssystemet. Organisatoriske og samarbeidsmessige konsekvenser for spesialundervisningen. Oppland distriktshøgskole: Studiedokument nr. 7

*Haaland, Ø. (1986): Pedagogisk utviklingsarbeid i spesialpedagogisk perspektiv. I: Ålvik, T. (red.), Et alternativ etableres. 15 år med pedagogikk ved Oppland distriktshøgskole. Lillehammer: Oppland distriktshøgskole.

*Haaland, Ø. (1984): PPD-virksomhetens handlinger og kompetanse. Spesialpedagogikk 2/84 (s. 3-13)

*Skidmore, D (1999): Towards an integrated theoretical framework for research into special education needs. European Journal of Special Needs Education. Vol. 11 (1) (p. 33-47)

*Solum, E. (1995): Om PPD- forsøkene og integrering/ normalisering sett i historisk PP- tjenestesammenheng. Skolepsykologi, 7, s.51 - 60 *Støfring, E. (2000): Kompetanseutviklingsprogrammet ”Samtak”: INDIVID OG SYSTEM.Hvem sine særskilte behov? Skolepsykologi, 1/2000 (s. 3-10)

*Støfring, E. (2000):Forutsetninger for utvikling av spesialpedagogisk kunnskap. Arbeidsnotat nr.114/2000. Høgskolen i Lillehammer (s. 31-44)

Kilder merket med *, foreligger i artikkelsamling for våren 2006 I tillegg kan det bli lagt fram enkelte artikler i tilknytning til forelesninger.Pensum fra høstsemesteret 2005, vil også bli berørt i dette semesteretDet forutsettes at studentene selv setter seg inn i aktuelle, sentrale planer, utredninger og innstillinger, lover og forskrifter, som blir berørt i undervisningen

Litteratur til problemområde C ”Metoder og strategier for forandring og utvikling i det spesialpedagogiske arbeidsfelt” Høstsemesteret 2006

Befring, E. og Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 7, 8, 12, 13, 16, 22 og 26).

Skogen, K og Sørlie, M.-A. (1992): Innføring i innovasjonsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, E, Kokkersvold, E. og Vedeler, L. (2001): Rådgivning, Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis.Oslo: Universitetsforlaget. (Del II, kap . 6, 7, 10 og 11.)

Hafstad, R. og Øvreeide, H. (1998): Foreldrefokusert arbeid med barn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 og 14)

Wold, Astri Heen (red. 1996 ): Skriftspråkutvikling. Om Hvordan barn lærer å lese og skrive. Oslo: Cappelen Akademisk. (Kap. 1, 4, 5, 6, 7 og 8)

Lund, I. (2004): Hun sitter jo bare der. Om innagerende atferd hos barn og unge. Kristiansand: Fagbokforlaget.

*Kaland, Nils (2002): Koding, inferens og relevans i kommunikasjon. Specialpædagogik, 2/2002. (s. 3-12).

*Kaland, Nils (2003): Aspergers syndrom: Forstyrrelse eller annerledes kognitiv profil Specialpædagogik, 4/2003. (s. 45-57).

*O`Sullivan, E. and Taylor, M. M. (2002): Glimpses of an Ecological Consciousness. I: E. O`Sullivan and M. M. Taylor, (red): Learning Toward an Ecological Consciousness. Selected Transformative Practices. New York: Palgrave.

*O`Sullivan, E. (2002): The Project and Vision of Transformative Education.: Integral Transformative Learning. I: E. O`Sullivan, A. Morrell, M. A. O`Connor (red.): Expanding the Boundaries of Transformative Learning. Essays on Theory and Praxis. New York: Palgrave.

*Barth, T., Rørtveit, T., og Prescott, P. (2001): Endringsfokusert rådgivning. (Kap. 10.) Motstand. Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Hejlskov Jørgensen, Bo (2005). Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande. Autismebladet, 1/2005, (s. 4-9)

*Jakobsen. T. (2005): Økofilosofi – økologi, evolusjonsteori og transformativ læring. Del 7, Transformativ læring.

Fra enkelte forelesere kan det komme noen artikler i tillegg til denne lista. En del av pensum fra problemområde A og B kan også være relevant for dette problemområdet, og nevnes ikke spesielt. Kilder merket *, finnes i artikkelsamling, som kan kjøpes hos Storkopi, HiL.

Det tas forbehold om mindre endringer i lista


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L